ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 30 ianuarie 2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.   408/2007.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-ul Pepel Anton.

 

                             La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        ing. Kokora Gheorghe;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                       -        Ciupic Kinga.

                                      -        Oprea Valentin              

                            Lipsește d-ul Zudor Stefan .

 

                             Președintele ședinței, supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 20 . 11. 2006 și 06. 12.2006.

                             Nefiind obiecțiuni a fost aprobat în unanimitate.

                             Președintele ședinței, prezintă proiectul ordinei de zi, supus la vot a fost aprobat în unanimitate.

                             La primul punct al ordinei de zi, d-na Patka Eniko, prezintă materialul întocmit cu privire la utilizarea fondului de rulment.  

                            

                              800,00   mii lei pentru investiții.

                              87,00 pentru gol temporar de casă.

 

                             Ing. Szabo Tibor, dorește să știe dacă acești bani au rămas neutilizate din anul 2006.

                             D-na Patka Eniko, DA, sunt bani care au rămas în excedent.

                             Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

 

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 1/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul primar prezintă unele precizări pe marginea bugetului propus pentru anul 2007.

                             Arată consiliului faptul că experimental a fost folosită o nouă formulă de calcul pentru bugetele locale. Criteriile au fost: nr. locuitori, suprafața administrativă, venit pe cap de locuitor, etc. , procedură care a fost în detrimentul orașului. Din această cauză orașul a pierdut 4 miliarde lei. Au fost făcute contestații dar fără efect. AOR va încerca ca să soluționeze această problemă.

                             D-na Patka Eniko, prezintă detailat proiectul bugetului local propus pentru anul 2007.

                             Ing. Szabo Tibor, atrage atenția asupra necesității de a contacta o societate specializată pe scrierea de proiecte pentru obținerea de bani în urma acestora.

                             Ca ex. prezintă SC Aquaprofit SRL care este dispusă ca pe bază de contract să înștiințeze consiliul despre posibilele proiecte , activitate pentru care nu percepe taxă. În cazul în care va fi solicitat și pentru scrierea de proiecte suma se ridică la 12 – 25 milioane lei + TVA iar în cazul în care proiectul este câștigător trebuie achitat o cotă de 3 – 5 % ca taxă de reușită.

                             Trebuie făcute toate demersurile ca toate proiectele posibile să fie accesate pe motiv că numai aceste surse vor relansa localitatea.

                             Propune ca de la pct. 10 din lista de investiții 200 milioane lei să fie destinat pentru proiecte.

                             D-na Patka Eniko, arată consiliului că pentru fiecare proiect în parte trebuie hotărâre de consiliu. În lista de investiții sunt incluse obiective care au un regim special, iar sumele alocate nu pot fi cheltuite în altă parte.

                             D-ul primar, arată faptul că când va fi nevoie va fi găsită soluția pentru plata proiectelor. Nu știe cum se poate contabiliza, fiind bani publici cu reguli fixe, comisionul de câștig în procent de 3-5 %.

                             D-ul Szabo Tibor, arată consiliului că anul trecut a fost ținută o conferință la Cluj cu investitori străini și români unde au fost dezbătute aceste probleme. Sunt investitori care vor să investească în Ardeal. Sunt societăți care sprijină aceste inițiative. Obligația consiliului este găsirea acestor societăți care pot să acorde sprijin în acest sens.

                             D-ul primar, arată consiliului faptul că nu se poate încheia contract direct fără respectarea procedurii de achiziție publică.

                             D-ul Szabo Tibor, arată consiliului că are o dezamăgire mare că din 2004 de la investirea în funcție nu a văzut nici un proiect.

                             D-ul Farkas Aladar, este o propunere bine venită contactarea unei societăți specializate în scrierea și lansarea proiectelor. În bugetul local trebuie prevăzuți bani pentru astfel de investiții. Trebuie respectată procedura, dar trebuie făcuți pași pentru găsirea unei societăți care să prezinte posibilele proiecte și în cazul în care suntem interesați să-și scrie și să le înainteze pentru forurile competente.

                             În ceea ce privește lista de investiții trebuie găsită o soluție pentru mobilarea muzeului de apă minerală și cumpărare de material care vor fi expuse.

                             La cap. Zilele Borsecului trebuie prevăzut bani pentru lansarea de carte.

                             Asociația turistică și Fundația Pro Borsec a acordat sprijin financiar pentru traducerea „ Borszeki utikalauz” în limba română.

                             În ceea ce privește cererea grupului Scolar Corbu cu privire la acordarea unui ajutor pentru rezolvarea transportului elevilor din Borsec la Corbu, este de acord numai în situația în care și alți copii vor beneficia de această facilitate, discriminare pozitivă nu se poate face.

                             D-ul primar, în ceea ce privește mobilarea muzeului apelor minerale este de părere că suma alocată trebuie să fie de ajuns.

                             La cap. Cultură a fost prevăzut 200 milioane lei pentru activități culturale sumă din care se poate achita și lansarea de cărți.

                             D-na Patka Eniko, arată consiliului că legea învățământului prevede faptul că naveta elevilor  pot fi achitată de școala unde învață elevi. Fără contract nu se poate finanța astfel de activități. Așa se vede că în caz de aprobare va fi un transfer între unități administrative respectiv Consiliul Borsec va sprijini financiar Consiliul Corbu.

                             În ceea ce privește sumele pentru scriere de proiecte arată faptul că la cap. alte cheltuieli materiale a fost prevăzută o sumă de 60 mii lei din care se pot achita obligațiile pe bază de contract și hotărârea Consiliului Local.

                             D-ul Szabo Tibor, este de părere că asociațiile civile trebuie să obțină bani pentru realizarea de programe culturale.

                             D-ul viceprimar, se va realiza pe bază de proiecte culturale lansate de consiliu și din cap. cultură se pot achita cheltuielile ocazionale.

                             D-ul Farkas Aladar, este o inițiativă bună , în multe localități funcționează acest procedeu de a finanța proiecte culturale . În această situație vom vederea cine lucrează. Asociația civilă care va scrie proiecte și va fi declarat câștigător va primi sprijin financiar pentru realizarea programului. 

                             O altă problemă este nefuncționalitatea paginii WEB al orașului. Trebuie contactat un specialist în domeniu care să pună la punct pagina de WEB. Pentru 100-200 Euro se poate realiza această problemă.

                             D-ul Viceprimar, în ceea ce privește proiectele culturale arată faptul că pot fi obținut bani pentru astfel de activități și de la Consiliul Județean.

                             D-ul Szabo Tibor, solicită să fie prezentat un termen până când se va începe achiziția publică pentru găsirea unei societăți pentru scriere de proiecte.

                             D-ul primar, nu se poate fixa un termen. Primul pas este caietul de sarcini după care urmează anunțuri pentru achiziția publică. Este o procedură anevoioasă și de lungă durată.

                             Este de părere : când va fi proiect pentru localitate atunci trebuie lansat procedura achiziției pentru găsirea unei societăți care va scrie proiectul. Nu trebuie uitat faptul că orice proiect ar fi consiliul va avea obligația ca să plătească din bani proprii cota parte care îi revine. În cazul în care nu vor fi bani nu are nici un rost lansarea proiectului.

                             D-ul Szabo Tibor, arată faptul că fără un contract nimeni nu va veni să spună că există un proiect pentru localitate. Acest lucru face SC Aquaprofit SRL fără bani. Au fost proiecte despre care nici am avut cunoștință și au fost proiecte bune pentru localitate.

                             D-ul primar, arată faptul că SC Aquaprofit SRL a realizat strategia localității. Se poate ca prin negociere directă pentru urmărirea proiectelor să fie solicitat sprijin de la societate.

                             D-na Patka Eniko, arată faptul că dotările pentru muzeul apelor minerale nu se pot include ca investiție. Trebuie apreciat cât va costa și la rectificare se pot aloca bani.

                             D-ul primar, propune ca pct. 1 din lista de investiții să fie defalcat după cum urmează:

                   - construcții – 43 mii lei

                   - dotări         - 10 mii lei

                             Nefiind alte întrebări supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr, 2/2007

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la anularea unor creanțe fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie 2006.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 3/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la acordarea de reducere la impozitul pe clădiri și teren persoanelor fizice. Au fost depuse un nr. de 16 cereri după verificare a fost stabilit că fiecare are dreptul la reducerea solicitată.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 4/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la aprobarea organigramei,structura organizatorică, statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și servicii publice subordonate.

                             D-na Fodor Georgeta, prezintă materialul întocmit în acest sens materialul scris face parte din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 5/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la stabilirea numărului asistenților personali pentru anul 2007.

                             D_ul Moga Attila, întreabă de ce 12 persoane de ce nu 13 sau 11 ca în anul precedent.

                             D-na secretar, arată faptul că a fost inclus încă o persoană ca în cazul în care va ivi o problemă socială în acest sens să nu trebuiască să fie modificată hotărârea adoptată.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 6/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la acordarea unui spor de dificultate primarului.

                             Este prezentată derogarea legiferată de Ordonanța nr. 136/2006.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 7/2007.

                           La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice.

                             D-na Fodor Georgeta prezintă materialul în acest sens, în conformitate cu Ordinul Președintelui ANFP nr. 660/2006.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 8/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la acceptarea în donație a 25 volume cărți .

                             D-ul Szabo Tibor, solicită ca fiecare consilier să primească ca anexă avizele prin care cărțile care intră în inventarul biblioteci.

                             D-na secretar, arată faptul că materialul întreg se găsește în dosarul ședinței și în orice moment pune la dispoziția consilierilor.

Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 9/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la retrocedarea unor terenuri agricole , anexa nr. 17 din Legea nr. 247/2005.

                             D-ul viceprimar, prezintă materialul întocmit și arată consiliului că în conformitate cu Legea nr. 247/2005, consiliul local prin hotărâre trebuie să propună atribuirea în proprietate a suprafețelor agricole.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 10/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate conform art. 35 din Legea nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare. Este vorba despre o singură persoană.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 11/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la acordarea unui ajutor pentru persoanele afectate de incendiul din 6-7 ianuarie 2007.

                             D-ul Kokora Gheorghe, arată faptul că 4 șoproane au ars în totalitate și 2 parțial. Familiile afectate vor primi o cantitate de 2 mc material lemnos prelucrat pentru reconstrucția șoproanelor.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 12/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la trecerea în domeniul privat al orașului Borsec, a unei suprafațe de 18 mp teren înscris în CF nr. 159, nr. top. 18849/1 Ditrău. Este prezentat faptul că pe terenul respectiv se află fosta brutărie , proprietar fiind conform contractului de vânzare cumpărare d-ul Nemes Ioan. Pentru terenul respectiv a fost realizat raport de evaluare      și într-o ședință anterioară a fost hotărâre pentru vânzarea terenului respectiv. Fără includerea în domeniul privat al orașului terenul nu poate fi vândut.

          Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 13/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la acordul proprietarul terenului în vederea amenajării unei pârti de schi.

                             D-ul primar, arată faptul că a fost la Brașov pentru finalizarea schimbului de destinație pentru suprafața de teren pentru care urmează să fie amenajat pârtia de schi. Este o formalitate dar fără această hotărâre nu se poate depune documentația.

                             Studiul pentru impact de mediu este comandat după care documentația se înaintează pentru IRTSV pentru avizare, după care se depune la Ministerul de resort pentru aprobare.

                             D-ul Szabo Tibor, dorește să știe ce cheltuieli implică acest schimb.

                             D-ul primar, conform HGR nu trebuie plătită taxa pentru schimbul de destinație.

                             D-ul Szabo Tibor, solicită o dată la care d-ul primar, poate să primească un investitor care dorește să investească 1,5 milioane Euro în pârtia de schi.

                             D-ul primar, ca răspuns arată că este dispus ori când să primească și să discute cu investitorul în cauză.

                             Arată consiliului că dotarea pârtiei de schi costă o sumă mare de bani. Fără un parteneriat public privat nu putem realiza.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 14/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea asigurări venitului minim garantat.

                   Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 15/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la stabilirea destinației cotei de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2007.

                             D-ul primar, arată consiliului faptul că cantitatea încă nu se știe dar propune ca să fie vândut prin licitație publică pentru societăți atestați.  După furtună au fost doborături și fără hotărâre nu se poate exploata.

                             D-ul Froicu Ion, dorește să știe în zonă va fi exploatat masa lemnoasă.

                             D-ul primar, conform amenajamentului silvic sunt parcele din care urmează să fie exploatat masa lemnoasă.

                             D-ul Szabo Tibor, propune ca pentru tineri care construiesc ca un ajutor să fie acordate masă lemnoasă pentru construcții. Trebuie luat în discuție și lotizarea unor terenuri pentru tineri care doresc să construiască o casă.

                             D-ul primar, arată consiliului că există un act normativ prin care organele silvice pe bază de autorizație de construcție și contracost pot să pună la dispoziția solicitanților 20 mc masă lemnoasă.

                             Președintele ședinței, trebuie găsită o soluție pentru ajutorarea populației cu privire la procurarea lemnului de foc.

                             D-ul primar, ca răspuns arată faptul că procedura este aceași ca și în cazul materialului lemnos pentru construcții.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 16/2007.

                             Se trece la punctul diverse.

                             Este prezentată cererea d-lui Laszlo Tibor, care solicită spațiu locativ din fondul locativ de stat.

                             D-ul Szabo Tibor, dorește să știe dacă au fost clarificate unele spații locative din fondul locativ de stat.

                             D-ul Froicu Ion, arată consiliului că sunt trei astfel de situații unde trebuia clarificat cine este chiriașul și formele legale de ocupare a spațiului.

                             D-ul primar, arată consiliului că nu sunt spații locative neclarificate. Fiecare chiriaș conform contractului deține în mod legal locuința respectivă.

                             D-ul Szabo Tibor, arată consiliului că d-ul Laszlo Tibor, ar fi dispus să construiască o locuință dar găsit o suprafață de teren unde o poate realiza. D-ul Suciu are în folosință teren unde se poate construi. La primăvară trebuie văzut ce se poate face. Arată faptul că sunt unele persoane care conform Legii 15/2003, au primit teren din partea consiliului iar între timp au cumpărat teren.

                             D-na secretar, arată faptul că în cazul în care se poate dovedi acest fapt trebuie revocată de îndată hotărârea consiliului.

                             D-ul primar, în momentul actual nu este spațiu locativ corespunzător care pot să fie repartizat familiei Laszlo. Trebuie văzut unde se mai poate face lotizări. Problema este că sunt multe suprafețe care sunt solicitate de composesorat conform legi fondului funciar. Lotizări se pot face numai pe terenuri unde situația juridică este clară.

                             D-ul Froicu Ion, dorește să știe dacă este posibil ca în viitorul apropiat se poate rezolva problema terenurilor sau nu.

                             D-ul primar, este de părere că în cursul anului 2007 aceste probleme se vor clarifica.

                             D-ul Szabo Tibor, ca o rezolvare propune schimb de teren.

                             D-ul primar, schimbul de teren ar fi o soluție, dar nu avem ce se acordăm în schimb.

                             D-ul Moga Attila, este de părere că nu este nimic cert că se va rezolva această problemă. Se poate tergiversa încă 3-5 ani.

                             Este prezentat materialul cu privire la ajustarea prețurilor la apă potabilă și canalizare.

                             D-na Ciupic Kinga, prezintă materialul întocmit în acest sens. Solicită  avizul consiliului pentru ca documentația să fie depusă la ANRSC pentru aprobare după care se va adopta hotărâre în acest sens.

                             D-nul Kokora Gheorghe, dorește să știe în funcție de ce au fost stabilite prețurile.

                             D-na Ciupic Kinga, prețurile au fost stabilite conform normativelor care prevăd ce cheltuieli se includ în prețul apei și a canalizării.

                             D-ul Moga Attila, arată faptul că prețurile sunt exagerate. 70 % majorare la apă potabilă și dublu la canalizare. Este de părere că investițiile nu trebuie incluse în prețul apei. Investițiile trebuie făcute atât de proprietar cât și de concesionar. Este posibil ca în viitor  să crească vânzarea la apă potabilă odată cu relansarea turismului.

                             D-na Ciupic Kinga, arată consiliului că ajustarea se face pentru un an și jumătate. Sunt niște cheltuieli care nu pot fi acoperite de SC Romaqua Group SA. Prețurile prezentate sunt propuse și ce se va aproba nu se știe. Aceste prețuri prevăd o marjă care poate fi tăiată odată cu aprobarea. Ridică problema funcționării societăți atât din punct de vedere a utilajelor cât și a resursei umane,  singuri nu se descurcă.

                             D-ul Mathe Lorand, arată consiliului că majorarea prezentată nu se justifică, un 15 % peste preț ar fi de ajuns.

                             D-na Ciupic Kinga, arată consiliului că pentru funcționare trebuie bani.

                             D-ul Szabo Tibor, arată consiliului că ar fi de acord cu prețul prezentat dacă societatea ar prezenta un plan de investiții pentru reabilitarea sistemului de canalizare, investiție realizată în colaborare, Consiliu – SC Romaqua Group SA – SC Romaqua Prest SA.

                             În momentul de față canalizarea este foarte necesară.

                             D-na Ciupik Kinga, propune ca problema să fie prezentată în ședința consiliului de administrație chiar de către consilieri. Poate se va găsi o soluție în acest sens.

                             D-ul Moga Attila, nu putem lua ca bază apa potabilă plătită de locuitorii din Tg. Mureș. Este posibil că orașul este contorizat. La Borsec contorizarea este la cca. 10 % iar restul consumatorilor plătesc paușal care însemnă că plătesc dublu.

                             D-na Ciupic Kinga, problema majoră este că în oraș nu există asociație de proprietar. La blocuri nu se poate accepta contor separat. În ceea ce privește nivelul prețurilor arată faptul că după aprobare acestea vor scade semnificativ.

                             D-ul Primar, este de părere că materialul în cauză trebuia să ajungă la consilieri mai repede și nu înaintea ședinței. Consilieri nu au avut posibilitatea de a judeca cele prezentate.

                             D-ul Ciupik Kinga, arată consiliului că în memoriul tehnic a fost prezentat clar faptul că prețurile nu prevăd pierderile. Dacă se aprobă 50 % din cel propus trebuie să fim mulțumiți.

                             D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că decantorul face parte din canalizare. După cunoștințele dânsului nu funcționează. Ce măsuri au fost întreprinse pentru menținerea în funcțiune.

                             D-na Ciupic Kinga, arată consiliului că decantorul funcționează dar nu în parametri normali. Prin programul de etapizare pentru 2007 a fost prevăzut accesarea de programe în vederea reabilitării stației de epurare a apelor uzate.

                             Nefiind alte întrebări consiliul cu unanimitate de voturi își dă avizul preliminar pentru ajustarea prețurilor la apă potabilă și canalizare.

                             Este prezentată cererea depusă de SC Romaqua Group SA prin care solicită concesionarea unei suprafețe de 7500 mp pentru construirea unui centru de perfecționare.

                             Terenul solicitat este situat lângă stadion.

                             D-ul primar, arată consiliului că această problemă a fost discutată, amplasamentul, locația nu este bună. Terenul este în fond forestier. Este inclus ca arie protejată și din aceste motive nu se poate concesiona.

                             Taxa de scoatere din circuitul silvic este o sumă enormă. Propune ca răspunsul la cerere să fie formulat în acest context.

                             D-ul viceprimar, ca titlu informativ arată consiliului că terenul de sub vila 23 a fost trecută în domeniul privat al orașului, iar acum proprietarii construcției solicită cumpărarea terenului. În cursul anului 2003, a fost efectuat un raport de evaluare care trebuie reactualizat ori efectuat un alt raport de evaluare. Consiliul a fost de acord cu efectuarea unui nou raport de evaluare.

                             Se fac propuneri pentru președintele de ședință pentru următoarele trei ședințe.

                             Cu unanimitate de voturi a fost desemnat  ca președinte pentru următoarele 3 ședințe d-na Ciupic Kinga.  

                   Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

 

                   SECRETAR,                                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                             Pepel Anton