ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 16  februarie 2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.   523/2007.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-na CIUPIC KINGA.

                             D-na Ciupic din motive de sănătate lipsește de la ședință, atribuțiile de președinte al ședinței sunt preluate de d-ul Mathe Lorand.

                             La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        ing. Kokora Gheorghe;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                       -        Oprea Valentin              

                             Președintele ședinței, supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 30 ianuarie 2007.

                             Nefiind obiecțiuni a fost aprobat în unanimitate.

                             Președintele ședinței, prezintă proiectul ordinei de zi.

                             D-na secretar,  în conformitate cu prevederile art.44(1) din Legea nr.286/2006, pentru modificarea și completarea Legii nr,215/2001, pentru administrația publică locală, solicită includerea în proiectul ordinei de zi a 2 puncte, și anume:

                             1. Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea eliberării autorizațiilor, procedura, actele necesare și forma autorizației pentru societăți cu obiect de activitate 5530 și 5540, restaurante, baruri.

                             2. Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la eliberarea de autorizații taxi permanent, stabilirea culorii benzii duble tip șah, a stației, a modelului indicatorului marcat, detașabil precum și a tarifelor folosite.

                             Se solicită ca punctul 11 să fie discutat în locul punctului nr.1.

                             Supus la vot proiectul ordinei de zi, cu modificările aduse, a fost aprobat în unanimitate.

                             La primul punct al ordinei de zi, este arătat proiectul de hotărâre cu privire la valorificarea unei suprafețe de teren persoanelor care dețin proprietatea asupra construcției edificate pe terenul respectiv.

                             A fost efectuat raportul de evaluare.

                             Este prezentată cererea cumpărătorilor prin care solicită ca raportul de evaluare efectuat ulterior raportului de evaluare al consiliului să fie acceptat de către consiliu

                             D-ul Kollo Levente și Markos Csaba,  arată consiliului că în cazul în care va fi acceptat 10 euro/mp, conform raportului de evaluare se angajează să pună la dispoziția consiliului în caz de nevoie , după punerea în funcțiune a imobilului serviciile societății, respectiv, cazare și servicii turistice.

                             D-ul ing Szabo Tibor, arată consiliului faptul că, comisia de urbanism a acordat aviz favorabil pentru raportul de evaluare care prevede 10 euro/mp. Trebuie acordat ajutor pentru cei care vor să facă ceva în localitate. Acești oameni au investit în imobilul respectiv .

                              D-ul Kollo Levente și Markos Csaba, arată consiliului că diferența dintre cele două evaluări nu este mare, se putea ca a doua evaluare să arate o sumă mai mică, cum ar fi de exemplu 6 euro/mp. Sunt niște coeficienți cu care se poate juca.

                             Arată consiliului că, odată cu cumpărarea construcției a asumat o responsabilitate mare, construcția fiind monument istoric, trebuie respectate reglementările în acest sens, se află lângă un imobil administrat de consiliu care este în ruine și mai mult de atât sunt romi în imediata vecinătate. Acești factori diminuează cu mult prețul imobilului.

                             D-ul Froicu Ion, dorește să știe dacă legea permite ca raportul de evaluare cu un preț mai redus poate fi acceptat de consiliu.

                             Este de părere că oferta  cu privire la punerea la dispoziția consiliului a unor servicii turistice în caz de nevoie este binevenit. În localitate nu există un restaurant, spații de cazare și se simte lipsa acestora cu ocazia zilelor orașului.

                             D-ul Zudor Ștefan, arată consiliului că acești tineri trebuie ajutați. Sunt din localitate și fac câte ceva pentru localitate. Lucrările se pot urmării. Pentru viitor este benefic orașului. S-ar bucura ca în fiecare ședință să fie măcar un investitor care solicită sprijin pentru că vor să facă ceva pentru localitate.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, arată faptul că au fost prezentate două rapoarte de evaluare, unl cu 15 Euro/mp iar celălalt cu 10 Euro/mp.

                             Comisia de urbanism a stabilit acceptarea raportului de evaluare cu 10 Euro/mp.

                             Consiliul trebuie să asume responsabilitate în acest caz. Arată faptul că nu se va întâmpla nimic dacă se ia o astfel de hotărâre. Interesul comun este relansarea turismului în localitate.

                             D-ul ing. Kokora Gheorghe, dorește să știe dacă raportul de evaluare a fost corectat. În cazul în care a fost corectat comisia de urbanism a stabilit acceptarea expertizei în cauză.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, ca răspuns arată faptul că raportul a fost corectat iar prețul a rămas neschimbat.

                             D-ul Oprea Valentin, este de părere că nu se poate lua o hotărâre asupra unui raport care din start prezintă greșeli. Serviciile oferite primăriei sunt binevenite dar trebuie găsit suportul legal pentru o astfel de hotărâre.

                             D-ul Farkas Aladar, dorește să știe procedura legală în astfel de situație, precum și cum se va concretiza oferta cumpărătorului.

                             D-na secretar, ca răspuns antevorbitorului arată faptul că procedura legală este comandarea unui nou raport de expertiză care va fi obligatoriu de aplicat.

                             D-ul Kollo Levente și Markos Csaba, arată consiliului că efectuarea unui raport de evaluare este tragere de timp. Această problemă așteaptă soluționarea din toamna anului trecut. Ridică faptul că SC Habitus SRL nu a făcut nimic, după ce a cumpărat imobilele din localitate.

                             D-na secretar, menționează faptul că SC Habitus SRL nu a cumpărat imobilele din domeniul privat al orașului. Consiliul nu a perfectat astfel de contracte.

                             În ceea ce privește efectuarea unui nou raport de expertiză, aceasta nu este o tragere de timp pe motiv că expertiza pe marginea căruia se poartă discuții a fost realizată în două zile.

                             Concretizarea ofertelor cumpărătorului se poate face prin angajament sub semnătură privată dată în fața notarului public.

                             D-ul Zudor Stefan, este de părere că și fără angajamentul cumpărătorilor consiliul trebuie să fie de acord cu acceptarea raportului de evaluare care prevede 10 Euro/mp.

                             D-ul Froicu Ion, procedura este riscantă că se va crea un precedent în acest sens. În viitor și cu ceilalți potențiali cumpărători trebuie aplicat aceeași procedură. Întrebarea este dacă consiliul asumă responsabilitatea pentru acceptarea raportului de expertiză cu 10 Euro/mp, sau se va comanda o nouă expertiză.

                             Președintele ședinței, este de părere că trebuie respectat procedura legală ca la un moment dat consiliul să nu fie atacabil. Trebuie comandat un nou raport de expertiză, care va fi obligatoriu de aplicat de către consiliu.

                             D-ul Moga Attila, arată consiliului faptul că comisia de specialitate a avizat favorabil raportul de evaluare cu 10 Euro/mp, și această variantă trebuie supus la vot.

                             Consiliul trebuie să asume responsabilitate în acest caz.

                             Se supune la vot proiectul de hotărâre modificat.

                             Rezultatul votului : 7 voturi pentru ( Zudor Stefan, Pepel Anton, Szabo Tibor, Moga Attila, Kovacs Geza, Kokora Gheorghe, Froicu Ion ), trei voturi împotrivă  ( Farkas Aladar, Oprea Valentin, Mathe Lorand) cu precizarea că procedura legală trebuie respectată, nu se poate lua o hotărâre contra legii. Nu sunt contra raportului, dar trebuie avut grijă  ca la un moment dat consiliul să nu fie atacabil.

                             D-ul Moga Attila, Instituția Prefectului prin compartimentul de specialitate validează hotărârile luate și în cazul în care hotărârea va fi apreciată ca nelegală se poate retrage.

                             D-ul Zudor Stefan, arată consiliului că trebuie făcute compromisuri pentru ajutarea învestitorilor.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 27/2007

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul viceprimar ca inițiator prezintă materialul întocmit cu privire la aprobarea participării orașului Borsec, la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Pro-Ținutul Secuiesc” – „Szövetség a Székelyföldért Egyesület”, aprobarea actului constitutiv și a statului asociației.

                          Este prezentat faptul că hotărârea nr. 64/2006, adoptată în acest sens a fost retrasă, a fost respectată procedura prevăzută de legea nr. 52/2003.

                             În urma discuțiilor purtate cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre prezentat.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 19/2007.

                             La următoarele trei puncte al ordinei de zi se discută însușirea studiului de fezabilitate pentru „Pârtia de schi”, „ Reabilitarea drum forestier – centura Borsec”, program prin SAPARD și „ Reparați capitale la Casa de Cultură”.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, dorește să știe când se semnează contractul pentru lucrări pentru reabilitarea „ Drum forestier Centura Borsec”.

                             D-ul primar, arată faptul că sunt acordate 240 zile pentru procedura achizițiilor și efectuarea proiectului de execuție.

                             D-ul Oprea Valentin, dorește să știe dacă pentru reabilitare va rămâne tronsonul cel vechi.

                             D-ul primar, proiectul este realizat pentru vechiul tronson în lungime de 3,5 km.

                             Nefiind alte întrebări se supune la proiectele de hotărâre care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

                             S-au adoptat Hotărârile nr. 20-21-30/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul primar prezintă materialul întocmit cu privire la programul de achiziții publice.

                             Arată faptul că programul prezentat pe puncte a fost aprobat pe lista de investiții ca anexă la bugetul local.

                             În urma discuțiilor purtate proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 22/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul viceprimar prezintă materialul întocmit cu privire la atribuirea în proprietate 100 mp teren ( proprietar statul român 1/1) pentru familia Cerchez.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 23/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul viceprimar prezintă materialul întocmit cu privire la scoaterea din domeniul privat 773 mp, solicitat de d-ul Zarug Nicoale, conform Legii nr. 10/2001.

                             În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat proiectul de hotărâre.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 24/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la închirierea unei suprafețe de 300 mp teren pentru SC Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA.

                             Consiliul stabilește următoarele:

-      prețul chiriei 609 Euro/an;

-      durata contractului – până la existența construcției, respectiv a pilonului metalic destinat amplasări antenelor și echipamentelor specifice;

                            Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat hotărârea nr. 25/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este arătat faptul că Hotărârea nr. 17/2007 privind înregistrarea vehiculelor care nu sunt suspuse înmatriculări a fost aprobată prin circulară cu unanimitate de voturi iar materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             La următorul punct al ordinei de zi sunt prezentate două cereri prin care se solicită reducere la impozitul pe teren și clădiri.

                             În urma verificări actelor justificative consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat reducerea la impozit pe clădiri și teren celor două persoane fizice.

                             S-a adoptat hotărârea nr. 26/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proceduri de eliberare, avizarea anuală, lista actelor necesare, modelul autorizației pentru societăți cu obiect de activitate alimentație publică, CAEN 5530 și 5540.

                             În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat proiectul de hotărâre prezentată.

                             S-a adoptat hotărârea nr.28/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la aprobarea unui proiect de hotărâre cu privire la eliberarea de autorizații taxi permanent, stabilirea culori benzi duble tip sah, a stației . a modelului indicatorului marcat, detașabil, precum și a tarifelor folosite.

                             În urma discuțiilor purtate consiliul a stabilit următoarele:

-      culoarea deasupra benzi duble tip sah – roșie.

-      locul stației de taxi : - autogara din stațiune,

                                    - parcarea de lângă vechiul sediu al primăriei.

-      modelul indicatorului marcat, detașabil , care se aplică pe portierele din spate ale taxiului cu inscripția „ Taxi Borsec”

-      tarifele aplicate :

                                

·         pornire – 1 lei

·         interior – 1,50 lei

·         exterior – 1,50 lei

·         la noapte – 1,60 lei

 

                             În urma discuțiilor purtate Consiliul local cu unanimitate de voturi a aprobat proiectul de hotărâre.

                             S-a adoptat hotărârea nr. 29/2007.

                             Se trece la punctul diverse.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, arată consiliului că trebuie găsită o soluție pentru o comunicare mai strânsă cu locuitorii. Arată faptul că în ședința trecută a fost discutată problema apei potabile și a canalizării unde a afirmat faptul că reabilitarea acestui sistem trebuie realizat în colaborare între Consiliu , Romaqua Prest și Romaqua Group. La conducerea Romaqua Group a fost transmisă o informație eronată despre discuțiile purtate. Și acum menține cele prezentate în ședința trecută.

                             Menționează faptul că din acest motiv procesele verbale ale ședințelor trebuie întocmite corect fără ca aceasta să fie interpretabil. Dorește să știe dacă procesul verbal este sau nu un document public.

                             D-na secretar, consideră că procesul verbal conține toate informațiile și discuțiile purtate pe marginea punctelor din ordinea de zi. În cazul în care sunt obiecțiuni se poate solicita modificarea, completarea procesului verbal al ședinței înainte ca aceasta să fie supus la vot.

                             Menționează faptul că procesul verbal al ședinței este un document public, și după ședință este afișat și pe panoul de afișaj.

                             Solicită pentru ca procesul verbal să fie și mai corect întocmit la discuțiile purtate să vorbească un singur consilier și nu deodată câte doi-trei.

                             D-ul Farkas Aladar,  arată consiliului că are informații că biblioteca din Borsecul de jos nu poate funcționa pe motiv că hornul este stricat și nu se poate face foc. A fost depusă sesizare în acest sens și nu a fost dat răspuns. Pentru orice sesizare trebuie dat răspuns scris.

                             D-ul viceprimar, ca răspuns arată faptul că hornul în cauză trebuie demolat nu se poate repara. D-na Kolbert a primit răspuns verbal despre situația de fapt.

                           D-ul Farkas Aladar,  arată consiliului că se apropie ziua de 15 martie, comemorarea Revoluției din 48-49. vor fi organizate manifestări culturale, de la ora 12,00 la Grupul Școlar „Zimmethausen” Borsec, iar cu începere de la orele 17,00 în parcul din centrul civic al orașului. Invită pe cei prezenți la manifestări.

 

                             Propune ca ordine de zi pentru ședința următoare , informare cu privire la activitatea Poliției pe anul 2006, o informare cu privire la stadiul aplicării legii fondului funciar și pe rând activitatea birourilor din aparatul de specialitate al primarului pe anul 2007.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, arată consiliului că orașul Borsec în data de 03 martie va fi gazda unui grup de dansatori. În cadrul manifestărilor și grupul de dans al orașului Borsec, va avea program împreună cu mici artiști din grupa d-lui Laszlo Tibor. Întreabă dacă se poate aloca ajutor financiar pentru organizarea manifestării.

                             D-ul primar, ca răspuns arată faptul că încearcă să găsească o soluție pentru rezolvarea problemei.

                             D-ul ing. Kokora Gheorghe, arată consiliului că trebuie rezolvat infrastructura din str. Petofi Sandor. Sunt reclamații că în urma transportului de material de construcții casele din jurul loturilor se surpă.    

                             Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

 

                   SECRETAR,                                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                              Ciupic Kinga