ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 27 martie 2007, cu ocazia ședinței ordinare al Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.  630/2007.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-na CIUPIC KINGA.

                                      La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        ing. Kokora Gheorghe;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                       -        Oprea Valentin    

                                      -        Zudor Stefan

                                       -        Mathe Lorand

                            În conformitate cu prevederile art.52, din Legea nr. 215/2001 republicat în data de 20.02.2007, privind administrația publică locală, participă la ședință :

-      Reprezentanți SC Muntero SRL;

-      D-ul Lăzăroiu Radu , Director SC Romaqua Group SA;

-      D-ul Voda A. Ovidiu , Șeful Poliției Borsec.

-       

                             Președintele ședinței, supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 16.02. 2007.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, solicită ca la pag.2, alin. 6, să fie trecut :

„ prin investiție se va suplimenta cu 22 camere fondul de locație pentru turiști. În cazul în care consiliul va avea nevoie vor fi puse la dispoziție camerele necesare.”

                             Supus la vot procesul verbal a fost aprobat în unanimitate.

                             Președintele ședinței, face cunoscut proiectul ordinei de zi.

                             Dat fiind faptul că șeful Poliției întârzie de la ședință se propune ca discuțiile să fie începute cu pct.13, și anume discuții cu reprezentanți SC Muntero SRL.

                             Supusă la vot, modificarea intervenită a fost aprobată în unanimitate.

                             D-ul primar, arată faptul că problema societății în prealabil a fost discutată cu consilierii. Solicitarea constă în trecerea terenului pe care urmează să fie construit Hotelul „Borsec” pe societate, precum și faptul că societatea dorește un sprijin mai mare din partea consiliului.

                             D-ul Bajko Laszlo, arată consiliului că în acest sens există un contract de asociere în participațiune. Numai sunt bani pentru continuarea lucrărilor. Vânzarea serviciilor turistice nu a adus rezultatele așteptate. Băncile nu finanțează proiecte dacă solicitantul nu poate prezenta garanții reale. Din acest motiv solicită ca terenul să fie trecut în proprietatea societății ca ulterior să fie folosit drept garanție.

                             Președintele ședinței, întreabă ce soluție viabilă vede societatea pentru rezolvarea problemei.

                             D-ul Bajko Laszlo, ca o soluție ar fi cumpărarea terenului în cauză sau transformarea contractului actual în contract de concesiune pe termen lung.

                             D-ul Mathe Lorand, este de părere că contractul de asociere în sine este și o garanție.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, este de părere că , consiliul a acordat tot sprijinul pentru realizarea investiției.

Este de părere că, chiar de la bun început trebuia încheiat contract de concesiune. Întrebarea este ce se va întâmpla cu terenul în cazul în care construcția nu se realizează iar terenul este în gaj.

                             D-ul Bajko Laszlo, în aceste condiții se poate încheia un contract de vânzare cumpărare cu clauze clare și anume „dacă nu se realizează construcția într-un termen prealabil stabilit terenul reintră în proprietatea consiliului.” 

                             Este arătat faptul că în cazul în care terenul este ipotecat, construcția nu se realizează, iar banca împrumutătoare are dreptul să scoată la licitație pentru recuperarea sumelor terenul nu va mai intra în proprietatea consiliului.

                             D-ul Moga Attila, dorește să știe, dată fiind situația prezentată consiliul cum poate să preia terenul dacă eventual banca va scoate la licitație.

                             Este de părere că un contract de concesiune pe termen lung este o soluție. Trebuie scos la licitație terenul respectiv cu obiectiv precis.

                             D-ul Bajko Laszlo, banca nu dă bani până când nu vede garanție reală. Trebuie găsită o soluție pe motiv că termenele din contract sunt expirate. Conform contractului inițial înființarea unei societăți comune trebuia să se realizeze în momentul în care construcția este terminată  75%. Acest termen este foarte lung. Poate că ar fi o soluție, înființarea societății, iar consiliul fiind una dintre părți, terenul să fie predat prin negociere directă noii societății.

                              D-ul primar, arată faptul că modificarea contractului ridică multe probleme juridice.

                             Trebuie găsită soluția ca terenul să intre în proprietatea societății. Legea ne obligă la concesiuni să fie organizată licitație publică.

                             D-ul Bajko Laszlo, arată consiliului faptul că terenul este în domeniul privat al orașului, iar consiliul poate vinde către societate cu un preț simbolic în vederea relansării turismului în localitate.

                             D-ul Moga Attila, este de părere că trebuie văzută juridic toate consecințele ce decurg dintr-un astfel de contract.

                             D-ul Bajko Laszlo, banca solicită garanție. Construcția nu se realizează. Banca ce face ? Vinde terenul. Cine cumpără ? Cel care dorește să continue construcția. Nu este nimic de pierdut în acest sens.

                             D-ul primar, arată consiliul că 2,1 ha teren nu este o garanție comparată cu valoarea investiției.

                             D-ul Lăzăroiu Radu, arată consiliului că în general băncile acordă împrumut când terenul este în proprietatea solicitantului. Terenul în cauză poate constitui garanție morală și nu financiară. Întreabă, dacă se dorește relansarea turismului în localitate sau nu. Trebuie găsită soluția pentru rezolvarea cazului.

                             D-ul Moga Attila, este de părere că societatea a primit tot sprijinul din partea consiliului în vederea începerii investiției.

                             Președinteșe ședinței, întreabă unde vor petrece sejurul turiștii care pentru anul 2007 au cumpărat drepturi turistice.

                             Care sunt consecințele în acest caz ?

                             D-ul Bajko Laszlo, ca răspuns arată faptul că cei care au cumpărat dreptul turistic vor aștepta sau vor solicita returnarea banilor.

                             D-ul Lăzăroiu Radu, există autorizație de construcție, dorește să știe de ce nu s-a putut respecta termenul de finalizare.

                             D-ul Bajko Laszlo, au fost multe probleme mărunte care nu au fost prevăzute de la bun început.

                             D-ul viceprimar, constituirea unei societăți necesită 3-4 luni. Dorește să știe dacă lucrările se vor continua , sau în momentul de față se sistează și se vor apuca după constituirea noi societăți.

                             Președintele ședinței, în această ședință nu se poate lua o hotărâre. Fiecare consilier trebuie să se documenteze, după care se poate rediscuta problema și găsită soluția cea mai bună.       Propune o întâlnire căt mai curând posibil.

                             D-ul Lăzăroiu Radu, ceea mai urgentă problemă este prelungirea contractului prin act adițional.

                             D-ul primar, propune întâlnirea peste o săptămână, 03 aprilie 2007, pentru a se vedea care sunt următorii pași ce trebuie făcuți.

                             Reprezentanți SC Muntero SRL părăsesc sala de ședință.

                             Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi.

                             Seful poliției Borsec prezintă o informare cu privire la activitatea depusă în cursul anului 2006.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             D-na secretar, întreabă de ce este refuzat semnarea autorizației pentru autovehiculele care sunt înregistrate și nu cad sub înmatriculare. Arată faptul că pentru luarea în evidență a fost înaintat un tabel nominal către poliție.

                             D-ul Vodă A. Ovidiu, ca răspuns arată faptul că nu este în cunoștință de cauză, dar se documentează și va da răspuns.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, ridică problema circulației în zona stațiunii. Se circulă fără respectarea semnelor de circulație. Trebuie luate măsuri în acest sens. În caz contrar trebuie demontate semnele de circulație că nu au nici un rost.

                             D-ul Froicu Ion, problema ridicată de d-ul Szabo este o problemă grea. Hotărârea consiliului de restricționare a circulației a fost contestată. Circulația în stațiune este haotică. Sunt hotărâri care nu sunt puse în aplicare. Cei care ar trebui să respecte hotărârile râd de tot consiliu.

                             D-ul Vodă A. Ovidiu, arată consiliului că a fost acordat sprijin consiliului ori de căte ori a existat solicitare în acest sens.

                             D-ul viceprimar, arată consiliului că pe baza hotărârii nr. 32/2006, au fost întocmite 10 procese verbale de contravenție din care 1 a plătit amenda, 4 a fost pierdut prin instanță, iar restul se află pe rolul instanței. Nu poate zilnic să stea pe drum 22 ore. Din acest motiv este de părere că trebuie montată bariere.

                             D-ul Lăzăroiu Radu, sunt orașe unde circulația a fost restricționat din motive obiective, iar cei interesați nu au câștigat prin instanță ridicarea restricției.

                             D-ul primar, prin montarea unei bariere la ieșirea din str. Mihai Eminescu, problema se rezolvă parțial. Masa lemnoasă va fi scoasă spre sera de flori unde vor face și mai mari pagube.

                             Președintele ședinței, această problemă nu se mai poate tolera. Trebuie făcutâți pași concreți și fermi pe motiv că str. Nadășa, Mihai Eminescu, Groapa Rotundă sunt zone total distruse.

                             D-ul Lăzăroiu Radu, arată consiliului că a fost și interesul societății să fie restricționată circulația în zonele respective. Este un pericol ca apa minerală să dispară. La acest lucru nu se gândeau proprietarii care au vândut masa lemnoasă. Zona Harmasliget este foarte vulnerabilă. Apa minerală se găsește la 1 m de sol. Foarte ușor poate fi contaminate forajele 4 și 24.

                             Dacă intervine această catastrofă societatea ar trebui să diminueze numărul angajaților pe o perioadă de 1-2 ani fapt ce nu convine pentru nimeni. Transportul de masă lemnoasă în urma trepidației face mult rău și trebuie avută mare grijă.

                             D-ul Zudor Stefan, arată consiliului că în pădure este un dezastru. Exploatarea masei lemnoase se face haotic.

                             D-ul Pepel Anton, arată că au fost identificat trei alternative, de ce exploatatori nu o folosesc.

                             D-ul Moga Attila, este de părere că ne aflăm într-un cerc vicios. Tăierile masive sunt aprobate iar consiliul a restricționat circulația. Masa lemnoasă aprobată pentru tăiere undeva trebuie transportat. Consiliul nu are putere să aprobe sau să nu aprobe tăierea brazilor. Cu barieră problema nu se rezolvă. Trebuie văzut faptul că prin aprobările date se fac mari abuzuri.

                             D-ul Lăzăroiu Radu, ITRSC Brașov acordă avize din birou, fără verificare la fața locului.

                             D-ul primar, arată consiliului că a fost la ITRSC Brașov unde a discutat problema exploatării din zona orașului. Este un haos total și în legislație. A așteptat sprijin din partea celor vizați dar nu a primit.

                             D-ul viceprimar, parcarea haotică a autoturismelor în jurul bănci și pe str. Cerbului, precum și ocuparea de către camioane a părții de carosabil în imediata vecinătate Peco Borsec. Trebuie luate măsuri în acest sens. O soluție ar fi amplasarea unor denivelări pe drum.

                             D-ul Vodă A. Ovidiu, pe DN consiliul nu are dreptul să amplaseze denivelări numai pe străzile din interiorul orașului. Motivat se poate solicita de la administrația drumurilor naționale acest fapt.

 

                             Se trec la următorul punct al ordinei de zi.

                             D-na Patka Eniko, prezintă materialul întocmit cu privire la aprobarea inventarului pe anul 2006.

                             D-nii consilieri, în unanimitate arată faptul că lista de casări este foarte lungă, iar suma se ridică la 1 miliard lei. Din acest motiv se propune constituirea unei comisii care să verifice bunurile propuse pentru casare.

                             Se fac propuneri pentru comisie:

-      Szabo Tibor,

-      Zudor Stefan,

-      Pepel Anton,

-      Mathe Lorad,

-      Froicu Ion

-      Ciupic Kinga.

Supus la vot componența comisiei a fost aprobat în unanimitate.

                            S-a stabilit de comun acord că comisia vineri data de 30.03.2007, orele 10,00 se va prezenta la sediul primăriei și vor verifica bunurile propuse pentru casare.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-na Patka Eniko, prezintă materialul întocmit cu privire la aprobarea închiderii exercițiului bugetar pe anul 2006.

                             În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat materialul prezentat.

                             S-a adoptat hotărârea nr. 32/2007

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la ajustarea prețurilor la apă potabilă și canalizare. Președintele ședinței prezintă materialul întocmit în acest sens iar în conformitate cu prevederile art.46(1) din Legea nr. 215/2001, republicat 20.02.2007 privind administrația publică locală nu participă la deliberări și nici la adoptarea hotărârii în cauză.

                             D-ul Moga Attila, arată consiliului că în cadrul ședinței UDMR a fost luat în discuție majorarea prețurilor la apă potabilă și canalizare. De comun acord a fost stabilit faptul că majorarea cu un procent de 56% este mare, dar se poate accepta prin eșalonarea procentului în tranșe de 10 – 22 – 24 %.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, întreabă procentul de contorizare separat pentru blocuri și proprietăți.

                             Este arătat faptul că în blocurile în care nu există asociație de proprietari conform legislației în vigoare nu se pot face contorizări, dar contoarele montate în apartamente sunt luate în considerare înainte de facturare. Procentul de contorizare este de 75%, iar la case particulare procentul mai ridicat.

                             D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că în cursul lunii ianuarie a fost acordat aviz de principiu pentru majorarea prețurilor la apă și canalizare. Aviz acordat cu certitudinea că ANRSC va scădea din tarif, fapt ce nu s-a întâmplat conform așteptărilor. Nu se poate asuma o astfel de majorare. Trebuie ca procentul avizat să fie aplicat etapizat. Ca ex. arată că electrica majorează prețurile trimestrial 3 – 4 % și nu deodată 56 %.

                             D-ul Lăzăroiu Radu, arată consiliului că prețul este justificat și este un preț subvenționat pe plan local. SC Romaqua Group SA plătește apa folosită paușal de și are contor. Din preț au fost tăiate în totalitate investițiile. Societatea presatoare de serviciu și cu aceste prețuri va lucra în pierdere.

                             D-ul Farkas Aladar, trebuie luat măsuri pentru reducerea pierderilor pe rețea. Arată că în pivnița casei proprietate personală curge apa în continuu. A fost efectuat o analiză pentru stabilirea provenienței apei, după analiză a reieșit că este apă de rețea. A sesizat societatea prestatoare de servicii care prin directorul Joja Andrei, a afirmat că până când apa nu iese la suprafață nu-l interesează.                     

                           D-ul Kovacs Geza, dorește să știe la art.2 din hotărâre procentul de majorare.

                             Ca răspuns este arătat faptul că din anul 2000 și până în prezent tarifele la avize nu a fost majorat, iar acum se propune o majorare de 100 %.

                             D-ul Pepel Anton, întreabă ce bază legală are majorarea de prețuri.

 

                             Ca răspuns este arătat că ultima ajustare a fost în decembrie 2005.

                             Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma și conținutul prezentat.

                             Rezultatul votului:

                             Votru pentru : Kovacs Geza, Froicu Ion, Zudor Stefan, Oprea Valentin, Mathe Lorand.

                             Voturi împotrivă: Farkas Aladar, Moga Attila, Szabo Tibor, Pepel Anton, Kokora Gheorghe.

                             Dat fiind faptul că pentru adoptarea hotărârii sunt necesare 6 voturi pentru, hotărârea prezentată în forma și în conținutul ei a fost respins de către consiliu.

                             La punctul următor al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la acordarea de reducere la impozitul pe clădiri și teren unor persoane fizice.

                             Au fost depuse 3 cereri, fiecare având dreptul la obținerea reduceri solicitate.   

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 34/2007.

                             La punctul următor al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la stabilirea cuantumului indemnizației primarului în conformitate cu OUG nr. 10/2007.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 35/2007.

                             La punctul 7 și 8 din ordinea de zi este prezentat materialul cu privire la acceptarea în donație obiecte de inventar pentru Grupul Școlar Zimmethausen Borsec și Grădinița de Copii.

                             În urma discuțiilor purtate a fost prezentat faptul că din fondurile alocate din bugetul republican din partea Inspectoratului Școlar Harghita au fost cumpărate dotări pentru bibliotecă, sala de sport și laboratoare.

                             Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat Hotărârile nr. 36 - 37/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul viceprimar prezintă materialul întocmit cu privire la trecerea în domeniu privat al orașului al unor terenuri.

                             În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat proiectul de hotărâre prezentat.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 38/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi viceprimarul î, ca inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă materialul cu privire la numirea comisiei de evaluarea a proiectelor culturale, sport și de tineret, aprobarea regulamentului concursului de proiecte , aprobarea cheltuirii sumelor alocate prin concursuri de proiecte.

                             D-ul Farkas Aladar, este un pas important în relansarea culturii în localitate. Este de părere că trebuie inclus lângă cultură, sport , tineret și turismul. În perioada 18 – 19 mai 2007, va fi organizată o întâlnire turistică zona Toplița – Gheorgheni. Trebuie luat măsuri ca astfel de concurs de proiecte să fie lansate și în semestrul II al anului.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, în bugetul local pentru cultură au fost prevăzut 200 milioane lei. Prin concurs de proiecte în semestrul I se cheltuie 60 milioane lei. Trebuie găsit o soluție ca astfel de concurs de proiecte să găsească loc și în semestrul II. Problema se poate rezolva odată cu rectificarea bugetară.

                             D-ul primar, arată consiliului că în cursul luni aprilie corul va avea o deplasare pentru care transportul trebuie plătit. Tot în astfel de situație va fi și famfara orașului. Pentru Zilele Borsecului trebuie reținut o rezervă.

                             Din bugetul local a fost organizată lansarea strategiei. Alte sume nu au fost cheltuite. În cadrul proiectelor structurale pentru 2007, proiecte culturale nu au fost lansate. Odată cu rectificarea se pot găsi surse ca concurs de proiecte să fie și în semestrul II.

                             D-ul ing. Szabo Tibor, arată nemulțumirea că totul se ia de la cultură, în loc să fie alocați mai mulți bani pentru relansarea culturii.

                             Supus la vot proiectul de vot a fost aprobat în unanimitate.

                             S-a adoptat  Hotărârea nr. 39/2007.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul viceprimar prezintă o informare cu privire la aplicarea legilor fondului funciar.

                             Este prezentat faptul că în procent de 95 % comisia locală a luat hotărâre în ceea ce privește cererile de reconstituire al dreptului de proprietate, iar 5 % o constituie dosarele primite de la alte comisii locale , reclamații și demersuri prin instanță.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-na secretar prezintă o informare cu privire la activitatea depusă în cursul anului 2006 de SPAS Borsec.

                             Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Cele două informări au fost însușite de consiliu.

                             La punctul diverse.

                             Președintele ședinței, propune consiliului să revină asupra hotărârii de majorare a prețurilor la apă potabilă și canalizare. Solicită ca cei care au votat împotrivă să depună un referat motivat în acest sens , act care să fie trimis la ANRSC.

                             D-ul Moga Attila, arată faptul că cei care au votat împotrivă sunt de acord cu procentul de majorare, dar acest procent să fie aplicat etapizat.

                             D-ul Farkas Aladar, Romaqua Prest nu poate obliga Consiliul să semneze pentru votul DA. Se poate face un extras din procesul verbal unde s-a deliberat problema și să fie trimis către ANRSC. Procesul verbal fiind un act justificativ din care reiese demersul procedural de deliberare.

                             Întărește ce a ce spus d-ul Moga, și anume nu este vorba de sumă ci de procent care vine deodată  și nu eșalonat.

                             D-ul Zudor Stefan, arată consiliului că pierderea pe rețea este plătită de către Romaqua Group SA și nu de către populație.

                             Președintele ședinței, dorește să știe cum se va rezolva problema în cazul în care nu există cale legală pentru etapizare.

                             D-ul Farkas Aladar, este de părere că prețul trebuie redus sub 50 %.

 

                             D-ul ing. Kovacs Geza, este de părere că metoda de calcul pe baza căruia a fost avizat procentul de 56 % trebuie adus la cunoștință publică.

                             Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

                   SECRETAR,                                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                              Ciupic Kinga