ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 31 martie 2007, cu ocazia ședinței Extraordinare al Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.  638/2007 la inițiativa unei treimi din numărul consilierilor conform art.39(2) din Legea nr. 215/2007, republicat 20.02.2007 privind administrația publică locală.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-na CIUPIC KINGA.

                                      La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        ing. Kokora Gheorghe;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        Oprea Valentin    

                                      -        Zudor Stefan

                                       -        Mathe Lorand

                             Lipsește : D-ul ing. Kovacs Geza și d-ul ing. Szabo Tibor.                             

                            În conformitate cu prevederile art.52, din Legea nr. 215/2001 republicat în data de 20.02.2007, privind administrația publică locală, participă la ședință D-ul Ioja Andrei, Director SC Romaqua Prest SA Borsec.

                             Președintele ședinței, face cunoscut proiectul ordinei de zi.

                             Supus la vot a fost aprobată în unanimitate.

                             La punctul unu al ordinei de zi se rediscută aprobarea noilor tarife la apă potabilă și canalizare.

                             Este prezentat materialul întocmit iar în conformitate cu prevederile art.46(1) din Legea nr. 215/2001, republicat 20.02.2007, privind administrația publică locală, președintele ședinței nu participă la deliberări și nici la adoptarea hotărârii în cauză.

                             D-ul Moga Attila, arată consiliului că trebuie înțeles faptul că procentul nu se poate eșalona pe motiv că în trei luni prestatorul de servicii publice intră în pierdere. Este de părere că ar trebui reduse cheltuielile. În principiu cu prețul au fost de acord. Trebuie luat măsuri ca trim.I și II, să fie eliminate cheltuielile ca societatea să nu intră în pierdere.

                             D-ul Joja Andrei, prezintă faptul că cheltuieli mari se realizează prin plata energiei și cu salariile. În cazul în care se dorește diminuarea cheltuielilor trebuie introdus un program de pompare al apei. Acest fapt nu dorește nimeni. În cadrul societății sunt 16 angajați din care 5 la uzinele de apă și 3 muncitori pe rețea.

                             O soluție viabilă ar fi ca prețul apei potabile să fie subvenționat de la bugetul local. Acest procedeu este folosit în multe localități.

                             D-ul Moga Attila, propune la art.2 din hotărâre la taxa eliberare aviz să fie defalcat în două categorii, după cum urmează:

-      Persoane fizice – 50 lei preaviz de racordare și 50 lei taxa debranșare;

-      Persoane juridice – 75 lei preaviz de racordare și 75 lei taxa debranșare.

                           Arată consiliului că protecția civilă a eliminat taxa în cazul construcțiilor de locuințe, sanepidul percepe o taxă de 50 lei iar electrica 64 lei.

                             Nefiind alte întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 8 votru pentru.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 33/2007.  

                             Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

 

                   SECRETAR,                                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                              Ciupic Kinga