ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 17 aprilie  2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.   649/2007.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-na Ciupic Kinga

                             La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        ing. Kokora Gheorghe;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                       -        Ciupic Kinga.

                                      -        Oprea Valentin             

                            Lipsește d-ul Zudor Stefan .

                   La ședință participă: reprezentanții S.C.Muntero – Invest SRL precum și d-na ing.Roman Elena din partea S.C.Romaqua Prest SA.

                   Este prezentat materialul întocmit cu privire la Programul de conformare pentru Stația de  epurare ape uzate Borsec.

                   D-na ing.Roman Elena, prezintă consiliului faptul că avizarea  programului prezentat este foarte necesar în vederea reânoirii autorizației de funcționare al stației de epurare.

                             Raportul prezentat face parte integrantă din dosarul ședinței.

                             Supus la vot, raportul a primit avizul consiliului cu unanimitate de voturi.

                             La punctul trei al ordinei de zi D-ul ing.Patka Robert Alexandru, consilier pe probleme de proiecte, programe din aparatul de specialitate al primarului, prezintă o informare cu privire la activitatea depusă în cursul anului 2006.

                             Informarea scrisă face parte integrantă din dosarul ședinței.

                   D-ul Farkas Aladar, din informare reiese faptul că, rampa de gunoi actuală se va închide în anul 2009. Dorește să știe ce lucrări trebuie făcute pentru obținerea autorizației de funcționare și dacă sunt resurse financiare pentru efectuarea lucrărilor.

                             În ceea ce privește pagina Web al orașului, este un pas important că spațiul a fost mărit. Din aceste considerente propune ca orașul să fie prezentat mai detailat, care să cuprindă informații turistice, economice, culturale, să fie prezentat subunitățile consiliului, școală, grădiniță, bibliotecă, să primească loc și Asociația Școlară, Fundația Pro-Borsec.

                             Arată consiliului că pregătește un documentar amplu, prin care va fi prezentat detailat Asociația Școlară și Fundația Pro Borsec. Materialul trebuie pus pe pagina Web.

                             Menționează faptul că în comparație cu alte localități, deși s-au făcut demersuri pentru îmbunătățirea calității paginii, tot este sărăcăcioasă.

                             D-ul ing. Patka Robert Alexandru, arată consiliului că în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt informații care trebuie obligatoriu să fie puse pe pagina Web. Aceste informații sunt: declarațiile de avere și interes al funcționarilor publici și al consilierilor, hotărâri, dispoziții, anunțuri pentru ocuparea funcțiilor publice.

                             Solicită propuneri, sugestii din partea consilierilor pentru îmbunătățirea paginii Web.

                             D-ul primar,  arată consiliului că pentru modernizarea „Centura Borsec”, prin program SAPARD, care este cu finanțare 100% nerambursabilă, a fost încheiat și semnat contractul cadru. În urma unor modificări din păcate neavantajoase consiliului( reducerea termenului limită cu 4 luni), a fost încheiat  și semnat actul adițional în acest sens. A fost realizată inspecția zonei la fața locului . Un   avantaj este că d-ul Szabo Samuel fost director SAPARD, va coordona derularea proiectului. Urmează achiziția publică pentru proiectul de execuție. Pentru derularea acxhizițiilor publice avem la dispoziție 240 zile. Ar fii bine ca în cursul anului 2007 să fie lucrate măcar două luni, iar lucrarea să fie terminat la sfârșitul lui septembrie 2008.

                             În cazul în care se încep lucrările va fi necesară contractarea unui împrumut pentru acoperirea primelor tranșe de plată. Această problemă va fi discutată într-o ședință ulterioară în mod detailat.

                             Conform contractului prima tranșă va fi plătită de consiliu, bani care în maxim 90 zile se recuperează de la Agenția de Plăți.

                             Aduce la cunoștința consiliului că au fot începute lucrările propriu zise la sala de sport.

                             În ceea ce privește rampa de gunoi, până în anul 2009 trebuie făcute lucrări de aducere la starea inițială a terenului,respectiv pășune.

                             Problema nici la nivel județean nu a fost rezolvată. A fost o solicitare în privința înființări unei stație de transfer microzonale în orașul Borsec, care să deservească Borsec, Tulgheș, Corbu. Ar fii foarte avantajos pentru localitate. În această situație nu trebuie să transportăm gunoiul la zeci de kilometri.  Sunt șanse mari pentru obținerea avizului favorabil pentru locație.

                             Este prezentat faptul că pentru o mai bună urmărire a proiectelor accesibile orașului a fost încheiat un contract de colaborare în acest sens cu S.C. Aquaprofit SRL.

                             În ceea ce privește pagina Web al orașului este de părere că aceasta se poate modifica, completa ori de câte ori este necesar. Această operațiune se poate efectua și prin firmă specializată în domeniu. Există ofertă în acest sens.

                             Solicită propuneri pentru îmbunătățirea calității paginii Web.

                             D-ul Farkas Aladar,  tot nu a primit răspuns la întrebarea,  ce lucrări trebuie efectuate până în 2009 la rampa de gunoi.

                             D-ul ing Patka Robert Alexandru, ca răspuns arată faptul că lucrările obligatorii ce trebuie efectuate vor fii prevăzute în studiu. În momentul de față nimeni nu prea știe ce trebuie făcut.

                             D-ul primar, arată consiliului că în momentul de față o problemă mare este faptul că nu se poate intra pe rampa de gunoi. Nu s-a găsit un utilaj de forță care ar putea debloca drumul de acces.

                             D-ul viceprimar, arată consiliului că pagina Web ar trebui să fie oglinda orașului. Din acest motiv trebuie expuse toate informațiile despre oraș. Actuala pagină necesită modificări, îmbunătățiri. A fost realizat un proiect în acest sens care nu a fost aplicat.

                             D-ul ing. Patka Robert Alexandru,  nu are cunoștință despre proiectul amintit de d-ul viceprimar. Nu are nimic împotrivă ca o firmă specializată să se ocupe de realizarea pagini. Arată consiliului că firma specializată va solicita prin e-mail informațiile care vor fi incluse pe pagina web. Până acuma era problemă spațiul alocat. În momentul de față este spațiu suficient pentru suplimentarea datelor.

                             La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la acceptarea în donație 86 volume cărți de la d-ul Horvath Ferenc, din Budapesta.

                             În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat acceptarea în donație cărțile susamintite.

                             S-a adoptat hotărârea nr. 40/2007

                             D-ul ing. Szabo Tibor, propune ca donația să fie mulțumit oficial pentru d-ul Horvath.

                             La următorul punct al ordinei de zi d-ul primar arată consiliului că trebuie găsită o soluție pentru realizarea investiției Complex Hotelier cu patru stele, investiție ce urmează să fie realizată se SC Munetro SRL.

                             D-ul Bajko Laszlo, arată consiliului că societatea pe care o reprezintă acceptă un contract de concesiune numai trebuie văzut ca în timp ce înseamnă.

                             D-na secretar, prezintă detailat prevederile legale în domeniu.

                             Pentru urgentarea contabilizării depline a legislației naționale în domeniul concesiunilor cu reglementările și practica comunitară, recomandarea Comisiei Europene a fost abrogarea totală și expresă a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

                             În data de 28 iunie 2006, a fost adoptată OU nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

                             Contractul de concesiune de bunuri de proprietate publică, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevențe.

În acest context Consiliul local Borsec are calitatea de concedent.

                             În conformitate cu cap.II, art.9(1) din OU 54/2006, concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însușite de acesta. Concesiunea trebuie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu.

                             În conformitate cu cap.II, art.9(2) din OU 54/2006, concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 zile de la însușirea propuneri de concesionare să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.

                             În conformitate cu cap.II, art.12(2) din OU 54/2006, concesionarea se aprobă de către Consiliul local pe baza studiului de oportunitate.

                             În conformitate cu cap.II, art.12(3) din OU 54/2006, pe baza studiului de oportunitate concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

                             În conformitate cu cap.III, secțiunea 1, art.13 din OU 54/2006, principiile care stau la baza atribuiri contractelor de concesiune sunt:

-      Transparența;

-      Tratamentul egal ;

-      Proporționalitatea;

-      Nediscriminarea;

-      Libera concurență.

În conformitate cu cap.III, secțiunea 1, art.14 din OU 54/2006,  procedurile de atribuire sunt:

-      Licitația;

-      Negocierea directă.

               În conformitate cu cap.III, secțiunea 1, art.15 din OU 54/2006, concedentul are obligația de a atribui contractul de concesiune, de regulă prin aplicarea proceduri licitației.

              Acest articol se coroborează cu prevederile art. 123(2) din Legea nr. 215/2001 republicat în 20.02.2007 care prevede, cităm „ ... vânzarea, concesionarea și închirierea se face prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

              În conformitate cu secțiunea a 2-a, art. 21(3) anunțul de licitație se transmite spre publicare cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

              În conformitate cu secțiunea a 2-a, art. 25(1)procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, în caz contrar concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

             În conformitate cu prevederile secțiunea a 3-a art. 32 din Hotărârea nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OU nr. 54/2006, în cazul în care nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile în cadrul celei dea a2-a licitați publice, concedentul va decide inițierea procedurii de negociere directă. În acest caz concedentul procedează la publicarea anunțului în condițiile art. 21(1) și art.27(3) din OU 54/2006.

             În conformitate cu prevederile secțiunea a 5-a art. 36(1) criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenței.

Concedentul poate ține seama și de alte criterii cum ar fi:

-      Capacitatea economico-financiară a ofertanților;

-      Protecția mediului înconjurător;

-      Condiții specifice impuse de natura bunului concesionat.

              În conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 88/1998, concesiunea se poate realiza în mod direct în situația în care există un teren proprietatea statului 1/1 administrat de Consiliul local sau un teren din proprietatea privată a orașului pe care este edificat o construcție, există un drept de superficie constatat.

             În acest caz proprietarul construcției poate solicita încheierea unui contract de concesiune în mod direct cu termen delimitat, până la clarificarea juridică a terenului prin formele prevăzute de legislația în vigoare.

                             D-ul Bajko Laszlo, arată faptul că nu dorește ca să excludă consiliul din asociere, dorește ca cele două proceduri respectiv concesiune și înființarea societății comune să se facă paralel.

                             D-ul viceprimar, arată faptul că odată trebuie finalizat concesiunea după care se poate începe procedura pentru înființarea societății.

                             D-ul ing. Kovacs Geza, dorește să știe în timp ce înseamnă procedura concesiunii.

                             D-na secretar, arată faptul că fiecare consilier a primit un material scris unde detailat este prezentată procedura legală ce trebuie parcursă și termenele care trebuie respectate.

Sunt unele termene unde se poate căștiga ceva timp.

                             D-ul Moga Attila, dorește să știe de ce nu a fost semnat actul adițional de prelungire a contractului inițial. Trebuie luat o hotărâre în acest sens în caz contrar și în ședința următoare problema rămâne nesoluționată.

                             D-na secretar, conform discuțiilor din ședința anterioară sa înțeles că părțile împreună vor redacta actul adțional pentru prelungirea contractului. Nici un reprezentant al societății nu sa prezentat pentru semnarea actului adițional.

                             Arată consiliului că este o neânțelegere în ceea ce privește expirarea contractului inițial. Tot s-a vorbit în cadrul ședinței că contractual inițial expiră la data de 31 martie 2007.

                             În realitate conform prevederilor contractului inițial termenul a expirat în data de 31 martie 2006.

                             D-ul Farkas Aladar, în ședința trecută s-a convenit ca, contractual inițial să fie prelungit fapt ce nu s-a materializat. În cazul în care concesiunea va pargurge etapele legale numai are importanță contractual inițial. Dat fiind faptul că se dorește realizarea investiției Grupul Școlar Zimmethause Borsec a solicitat de la Ministerul educației schimbarea profilului școli pentru a pregăti forță de muncă pentru complexul hotelier. Sunt speranțe că aprobarea va fi primită și din toamnă se va porni pe un astfel de profil.

                             Propune ca în cadrul școli să fie organizat o prezentare din care să reiasă că este benefic ca tineri din Borsec să aprofundeze cunoștințele în domeniul hotelier.

                             D-ul Bajko Laszlo, este un pas foarte important și sunt dispuși să organizeze o astfel de întălnire. Data va fi stabilită ulterior de comun acord. Va fi necesară forța de muncă în domeniu.

                             D-ul primar, concesiunea rezervă și un risc. Poate că la licitație se va prezenta o altă societate, oferta acestuia dacă va fi mai avantajoasă conform legislației va câștiga administrarea terenului.

                             D-ul Moga Attila, în acest sens un rol important îl are caietul de sarcini care trebuie să fie întocmit pe obiectiv.

                             În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a probat scoaterea la licitație publică a suprafeței de 22.245 mp.

                             S-a adoptat Hotărârea nr. 41/2007.

                             D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că în cadrul școli a fost organizată curățenia de primăvară în cadrul căruia copii vor curăța traseele turistice și unele parcuri.

                             Ca împuternicit al d-nei directoare Kovacs Juliana, ridică problema facturii pentru colectarea și transportul gunoiului.

Arată faptul că a fost stabilit o cantitate mare atât pentru școală cât și pentru grădiniță.

                             D-ul primar, problema a fost discutată cu d-na directoare și urmează ca problema să fie soluționată. 

                             Se fac propuneri pentru președintele de ședință pentru următoarele trei ședințe.

                             Cu unanimitate de voturi a fost desemnat  ca președinte pentru următoarele 3 ședințe d-ul Froicu Ion.  

                            Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

                   SECRETAR,                                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                             Ciupic Kinga