ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 29 mai 2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.   673/2007.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-ul Froicu  Ion

                             La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        ing. Kokora Gheorghe;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                      -        Oprea Valentin

                                      -        Zudor Stefan                 

                            Lipsește d-na Ciupic Kinga .

                   La ședință participă:  d-na Kolbert Rozalia, referent stare civilă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

                   Supus la vot procesul verbal al ședinței din data de 18.04.2007, a fost aprobat în unanimitate.

                   Se fac propuneri pentru modificarea ordinei de zi și anume, includerea unui punct cu privire la adoptarea unui proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de servicii de proiectare drum autoforestier „Centura Borsec”.

                   Punctele 2 și 3 să fie discutate după punctul 8.

                   Supuse la vot modificările intervenite au fost aprobate în unanimitate.

                   La primul punct al ordinei de zi d-na Kolbert Rozalia, prezintă materialul întocmit cu privire la activitatea stării civile în anul 2006 și până în prezent.

                   D-nii consilieri au luat act de informare, care face parte integrantă din dosarul ședinței.

                   La punctul 2 al ordinei de zi d-ul primar prezintă detailat materialul întocmit cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2007.

                   În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat rectificarea bugetului local pe anul 2007 în forma și conținutul prezentat.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 53/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la concesionarea terenului sport „Kerek”.

                   Comisia de specialitate pentru urbanism și amenajarea teritoriului a depus aviz cu amendament și anume, în contractul de concesiune să fie menționat ca clauză faptul că orele de sport ale școlii generale desfășurate pe terenul în cauză să se realizeze fără restricții.

                   D-na secretar, arată consilierilor că proiectul de hotărâre în forma actuală prevede numai începerea proceduri de licitație publică. Studiul de oportunitate și caietul de sarcini vor trece prin consiliu pentru aprobare iar în contractul de concesiune se poate trece ca o clauză specială amendamentul prezentat de comisie.

                   D-ul. Ing. Kokora Gheorghe, este de părere că după o astfel de investiție folosirea terenului de sport în afară de copii va fi piperat.

                   D-ul primar, este normal să fie instituită o taxă de folosire. Taxa nu o putem impune noi. Activitatea școlară trebuie permisă fără taxă, fapt ce se va regăsi și în contract. După expirarea termenului de concesiune bunul va intra în proprietatea consiliului. Investiția necesită mulți bani. Lucrările preconizate sunt: reabilitarea terenului; instalație nocturnă; gazon artificial; tribună ; vestiare; instalații sanitare, etc.

Dacă se realizează investiția pentru viitor este un pas mare.

                   Președintele ședinței, întreabă dacă se știe cine este interesat în acest sens.

                   D-ul primar, arată faptul că până în prezent sunt 2 societăți care au depus cerere în acest sens, unu fiind din Toplița și unu SC Combi SRL. Terenul se scoate la licitație și până la data depuneri ofertelor poate să vină oricine.

                   D-ul Pepel Anton, este de părere că terenul nu ar trebui concesionat. Ar trebui ca consiliul să efectueze toate lucrările și bunul să fie pus la dispoziția copiilor. Trebuie să avem grijă de bunurile noastre.

                   D-ul primar, în momentul de față nu există sursă financiară pentru efectuarea lucrărilor necesare. Terenul nu va fi vândut ci concesionat ceea ce înseamnă că terenul rămâne în proprietatea orașului numai dreptul de administrare va fi transferat celui care câștigă licitația.

                   Informarea scrisă face parte integrantă din dosarul ședinței.

                   D-ul Zudor Stefan, este de părere că în cazul în care cineva vrea să facă ceva trebuie lăsat. Cu patriotism nu putem face nimic. Obiectivul rămâne orașului, nimeni nu o va lua.

                   D-ul Moga Attila, este de părere că la acordarea punctajului un mai mare punctaj trebuie să primească ofertantul care face o lucrare mai complexă. Arată faptul că sunt sute de obiective care necesită reabilitare. Dacă se realizează investiția orașul va avea de câștigat.

                   D-na secretar, arată consiliului că în conformitate cu prevederile secțiunea a 5-a art.36(1) din OUG nr. 54/2006, criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenței. Pot fi instituite și alte criterii cum ar fi: capacitatea economico financiară a ofertanților, protecția mediului înconjurător, precum și condiții specifice impuse de natura bunului concesionat.

                   D-ul Mathe Lorand, arată consiliului că oricine câștigă licitația după terminarea investiției taxa poate să stabilească în măsură cât pot suporta cei care-l vor folosi. În caz contrar foarte încet va recupera sumele investite.

                   D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că zona se situează în vecinătatea biserici. Pentru sala de sport locația nu a fost bună. În această situație cum se va realiza investiția, ce se va construi în plus.

                   D-ul Primar, arată că terenul de sport „Kerek” este un obiectiv existent care necesită reabilitare.      

Sala de sport ca structură nu se încadra în zonă.

                   D-ul Farkas Aladar, este de acord cu modernizarea. Dacă cineva face ceva este în interesul nostru al tuturor.

d-ul Pepel undeva are dreptate. Investitorul trebuie să stabilească o taxă accesibilă pentru toată lumea.

                   D-ul Szabo Tibor, este de acord cu concesiunea propriu zisă dar este de părere că redevența propusă este prea mare.

                   În urma discuțiilor purtate art. 2 din hotărâre se exclude iar informațiile în cauză se vor regăsi în caietul de sarcini.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 51/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la acceptarea în donație 61 volume cărți din partea EMI Gheorgheni.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 43/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la constituirea de delegații oficiale care vor reprezenta orașul la Zilele Aba și Bacsalmas Ungaria.

                   În urma discuțiilor purtate la Aba, orașul va fi reprezentat de d-ul primar și d-na secretar și conducător auto. La Bacsalmas, orașul va fi reprezentat de Farkas Aladar, Mathe Lorand și conducător auto.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 45/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi sunt prezentate patru proiecte de hotărâri cu privire la vânzarea de terenuri asupra căruia sunt edificate construcții proprietate personală a unor societăți comerciale.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, arată faptul că SC Gala Comtrade SRL  ne-a dat în judecată cu hotărârea nr. 32/2006. Trebuie condiționată vânzarea și anume să retragă plângerea în caz contrar nu vom vinde terenul.

                   D-ul Farkas Aladar și președintele ședinței, sunt de acord cu cele prezentate de d-ul Szabo.

                   D-ul primar, prezintă consiliului că societatea face lucrări de investiții în urma căruia vor fi   create 50 locuri de muncă. În situația actuală aspectul să ajutăm pe cei care vor să facă ceva dispare. În urma investiției societatea va curăța zona de rumeguș. Pentru viitor va fi o sursă de energie. Nu va fi un gater simplu. Va rezolva problemele de mediu.

                   D-ul Zudor Stefan, dorește să știe dacă va fi oprită investiția în cazul în care nu vindem terenul.

                   D-ul primar, investiția va fi continuată dar cu vânzarea terenului putem ajuta.

                   D-ul Moga Attila, este de părere că va afecta investiția nevalorificarea terenului.

                   Atrage atenția asupra faptului că vânzarea terenului și litigiul existent nu trebuie amestecate. Sunt două probleme diferite.

                   Consiliul trebuie să fie imparțial în astfel de probleme.

                   D-ul Pepel Anton, arată faptul că rumegușul provine tot de la societatea respectivă și până la urmă trebuie să curețe zona respectivă.

                   D-ul ing. Kovacs Geza, consideră că valoarea de 2 Euro/mp este foarte mic. Raportul de evaluare a fost studiat și dacă se face o comparație cu concesionarea către Romaqua Group prețul stabilit este acceptabil.

                   În urma discuțiilor purtate se propune amânarea luări acestei hotărâri peste 2-3 luni.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost respins cu 8 voturi, se abține d-ul Kokora Gheorghe și Mathe Lorand.

                   Dat fiind neadoptarea Hotărârii nr. 46/2007, toate proiectele de hotărâre vor fi renumerotate cronologic.

                   La punctul următor al ordinei de zi este prezentat proiectul de hotărâre nr. 47 cu privire la vânzarea 400 mp teren pentru SC Izvorul SRL.

                    D-ul Mathe Lorand, dorește să știe zona unde se află terenul.

Ca răspuns este arătat faptul că terenul se află lângă Peco, asupra căruia este edificat un magazin Mixt.

                   D-ul Pepel Anton, dorește să știe dacă SC Izvorul a ajutat cu ceva consiliul.

                   D-na secretar, ca răspuns arată faptul că după posibilitățile societății consiliul a beneficiat de ajutor.

                   Conform întrebării așa reiese parcă consiliul vinde teren numai pentru societăți de la care a primit diferite ajutoare.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 47/2007.

                   La punctul următor al ordinei de zi este prezentat proiectul de hotărâre nr. 48 cu privire la vânzarea 51 mp teren pentru SC Amurg  SRL.

                   D-ul Kovacs Geza, este de acord cu vânzarea, dar atrage atenția că terenul se află în centrul stațiunii iar zona respectivă trebuie ținută curată.

                   Nu ar trebui ca în viitor să apară construcții provizorii pe terenul respectiv. Trebuie luate măsuri administrative în acest sens.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 48/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi, adoptarea proiectului de Hotărâre nr. 49/2007 cu unanimitate de voturi consiliul a stabilit amânarea luări hotărârii respective până la stabilirea cu exactitate a suprafeței de teren.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la aprobarea inventarului pe anul 2006.

                   D-ul Szabo Tibor, arată consiliului că comisia special constituită a dorit compararea inventarului scriptic și faptic. În urma verificărilor au fost găsite unele probleme care indică faptul că inventarul a fost făcut din birou. În ceea ce privește scoaterea din uz a utilajelor, arată consiliului că a luat legătura cu societatea care a realizat prototipul și se găsesc piese se schimb. Din partea primăriei nu a luat nimeni legătura cu societatea respectivă. Trebuie gândit bine că pentru viitor utilajele vor aduce bani.

                   D-ul primar, arată consiliului că în noua formă a inventarului utilajele nu sunt propuse pentru casare.

                   D-ul Szabo Tibor, este păcat că a fost discutată rectificarea bugetului pe motiv că de la pct. pârtie de schi din lista de investiții ar putea fi luat 200 milioane lei din care prin leasing să fie cumpărat un utilaj complex. Este neacceptabil ca un funcționar public să nu poată să răspundă corect la o întrebare pusă.

                   Arată consiliului că a întrebat un funcționar public despre un aparat de sudură care a răspuns să întrebe pe d-ul Lorinc, fostul viceprimar. Oare acest funcționar tot așa vorbește și cu contribuabili.

S-a interesat și documentațiile nu se casează și nu se evaluează. Aparatul de sudură prezentat în precizare nu se află la sera de flori. Trebuie cumpărat un aparat de sudură că cel existent prezintă un risc mare de accidentare. În ceea ce privește treningurile, trebuie văzut și dacă se poate folosi nu trebuie casate.

De la bibliotecă se scot din uz multe volume de cărți. Propune ca aceste cărți să nu fie aruncate mai bine să fie date pentru alte biblioteci care sunt mai sărace decât noi.

Treningurile se pot da pentru echipa de handbal de la grupul Școlar Corbu.

                   Președintele ședinței, arată consiliului că echipa de handbal al grupului școlar din Corbu nu are nevoie de echipament. Au două rânduri de echipamente noi.

                   D-ul viceprimar, propune ca în subcomisiile de inventariere să fie cooptați consilieri. Excavatorul din dotarea consiliului nu merită reparat. Costă foarte mulți bani. Ar fi bine luarea unui utilaj performant.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 44/2007.

                   La punctul următor al ordinei de zi d-ul primar prezintă materialul întocmit cu privire la stabilirea destinației volumului masei lemnoase provenite din produse accidentale și a prețului acestuia. Este prezentat faptul că sunt 3 partide suprapuse care urmează să fie valorificat prin negociere cu cel care are contractul inițial, iar o partidă de 105 mc va fi valorificat prin licitație publică pentru agenți economici atestați.

                   D-ul ing. Kokora Gheorghe, întreabă dacă consiliul nu ar avea posibilitate de exploatare a masei lemnoase și ulterior valorificat.

                   D-ul primar, arată faptul că pentru exploatarea masei lemnoase consiliul ar trebui să aibă o activitate în acest domeniu subordonat consiliului.

                   Conform legii exploatarea masei lemnoase se realizează de agenți economici atestați în domeniu.

                   D-ul ing.Szabo Tibor, după un calcul a reieșit faptul că ar fi avantajos pentru consiliu exploatarea și prelucrarea materialului lemnos cu forțe proprii în cazul în care toate etapele procedurale sunt realizate de consiliu.

                   D-ul Zudor Stefan, este de părere că gaterele existente pe teritoriul administrativ al localității supraviețuiesc datorită faptului că lângă materialul lemnos licitat fură lemne din pădure. Încetul va dispărea și acest fenomen.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 52/2007.

                   La punctul următor al ordinei de zi d-ul viceprimar prezintă materialul întocmit cu privire la trecerea în domeniul privat al orașului al unor suprafețe de teren.

                   D-ul ing.Szabo Tibor, dorește să știe dacă pentru vila 55 există un proiect.

                   D-ul primar, arată faptul că construcția și terenul aferent conform deciziei Curții de Apel Tg. Mureș, este în proprietatea orașului Borsec. Momentan nu există proiect dar se va găsi o destinație pentru locația respectivă. A fost o ofertă pentru un centru cultural care nu s-a materializat.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 49/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la constituirea unei comisii de evaluare  pentru achiziția de servicii de proiectare drum autoforestier „Centura Borsec”.

                   În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a probat proiectul de hotărâre în forma și conținutul prezentat.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 46/2007.

                   Se trece la punctul diverse.

                   D-ul viceprimar, arată consiliului că sunt întâmpinate greutăți în ceea ce privește autorizarea pârtiei de schi.

                   A fost cerut aviz din partea Apele Române, care la rândul lor solicită aviz ANRM și SNAM.

                   Trebuie clarificat unde cad zonele hidrogeologice și care necesită aceste avize.

                   Sunt zone unde nu trebuie astfel de aviz.

                   Solicită ca Romaqua Group să împrejmuiască terenul concesionat vis a vis de ocol.

                   D-ul Zudor Stefan, arată că vor fi făcute lucrări în acest sens.

                   Drumul și zidul de sprijin de sub viaduct necesită reabilitare, trebuie luat măsuri în acest sens.

                   Este arătat faptul că d-ul Demian Geza, a depus o cerere pentru realizarea unei piscine la Poiana Harmasliget.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, în principiu comisia a fost de acord cu cererea.

                   D-ul Moga Attila, trebuie să prezinte lângă cerere și un proiect.

                   D-ul primar, arată consiliului că terenul în cauză va fi scos la licitație publică pe obiect și anume amenajarea unui ștrand.

                   D-ul Mathe Lorand, un ștrand ar fi benefic pentru relansarea turismului în localitate.

                   D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că pe data de 1 iunie se va organiza ziua copilului. Vor fi organizate diferite concursuri. Este necesar ca poliția să fie prezent pentru ca în zonă să nu circule autoturisme.

                   Pentru eveniment trebuie confecționat cca. 75 diplome și tot atâtea premii. Pentru suportarea cheltuielilor trebuie găsită o sursă de finanțare. Fundația pro Borsec nu are bani în cont.

                   D-nii consilieri  acordă pentru realizarea diplomelor și a premiilor diferite sume de bani din indemnizație.

                   D-ul viceprimar, arată consiliul că prin hotărârea nr. 32/2006 a fost ridicată restricția totală de pe B-dul 7 Izvoare.

                   Președintele ședinței, arată consiliului că semnul de circulație există, dar nu este respectat.

                   D-na secretar, arată consiliului că în data de 04.06.2007 se va deplasa o delegație din partea Tribunalului Harghita, secția contencios administrativ, care va inspecta zona pentru alternativă de transport masă lemnoasă.

                   Ar fi bine ca, consilierii care cunosc zona să fie prezenți la inspecție.

                   Consilierii sunt de părere că exploatatori ne-am dat în judecată pentru restricționarea circulației și ei au obligația să arate drumurile alternative de transport.

                   D-na secretar, arată consiliului că este obligația noastră de a prezenta drumurile alternative de transport.

                   Societățile care ne-au dat în judecată mențin drepturile lor prin care acuză consiliul că a interzis și implicită a defavorizat odată cu adoptarea hotărâri în cauză.

                   Consiliul trebuie să dovedească prin orice mijloace contrariul

                   D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că a fost cooptat în comisia pentru adjudecarea ofertelor „Programe culturale”. Au fost depuse 9 proiecte din care numai 3 au primit cofinanțare. Celălalte proiecte nici nu au fost discutate pe motiv că erau incomplete.

                   Este de părere că,  comisia a evaluat prea sever proiectele depuse. În viitor trebuie dat posibilitate pentru completarea documentației. Dacă în viitor nu se ia în calcul această obiecție nu merită continuat.

                   Nu mai dorește să facă parte din comisie în astfel de condiții.

                   Sunt activități care nu au primit finanțare de și au fost realizate. Dorește să știe dacă s-au oprit lucrările la acoperișul muzeului.

                   D-ul Zudor Stefan, arată faptul că a dorit ca mai mulți oameni să lucreze și să termine într-un timp mai scurt, dar în momentul de față lucrează numai 2 oameni care într-un timp mai lung dar vor termina lucrările.

                   D-ul Szabo Tibor, arată consiliului că Asociația de Schi Borsec este câștigătorul unui proiect, pentru organizarea Campionatului Minifotbal.

                   Solicită sprijin pentru cosirea ierbi din jurul terenului de sport.

                   D-ul primar, arată faptul că zona va fi cosită, iar pentru tribună a fost făcută comandă, dar s-a stricat gaterul.

                   D-ul viceprimar, arată consiliului că și FTB este unul dintre câștigător dar renunță la sumele alocate pentru a nu da curs unor discuții nedorite în acest sens.

                   D-ul Pepel Anton, este de părere că în ceea ce privește adjudecarea ofertelor lipsa de informații a creat situația respectivă.

                   Prezintă cererea Asociației proprietarilor din Blocul Mihai Eminescu, care solicită material lemnos pentru reconstrucția șoproanelor de lemne.

                   D-ul ing. Kovacs Geza, arată faptul că conform cereri este vorba și de mărirea suprafețelor a șoproanelor nu numai reconstrucție.

                   D-ul ing.Szabo Tibor, dorește să știe când se va mai discuta despre bugetul local.

                   D-ul primar, încă nu se știe când va fi o nouă rectificare. 

                   Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

                   SECRETAR,                                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                             Froicu Ion