ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 26 iunie 2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.   694/2007.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-ul Froicu  Ion

                             La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        ing. Kokora Gheorghe;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                      -        Oprea Valentin

                                      -        Zudor Stefan                 

                                      -        Ciupic Kinga .

                   La ședință participă:  d-ul Cucu Liviu, referent protecție civilă și D-ra Mathe Klara, referent impozite și taxe locale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului

                   Se supune la  vot procesul verbal al ședinței din data de 29.05.2007, nefiind obiecțiuni  a fost aprobat în unanimitate.

                   Se face cunoscut proiectul ordinei de zi. Nefiind modificări, supus la vot a fost aprobat în unanimitate.

                   Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi.

                   D-ra Mathe Klara,  prezintă  propunerile făcute pentru impozitele și taxele locale aplicabile din anul 2008.

                   Raportul de specialitate și propunerile fac parte integrantă din dosarul ședinței.

                   D-ul ing. Szabo Tibor,  întreabă dacă sunt taxe diferite pentru eliberarea certificatului de funcționare și avizarea acestora. Arată consiliului că taxa de peiaj pentru drumurile forestiere administrate de consiliu este stabilit la suma de 6 lei/mc, sumă care este prea mică dacă ne gândim că din acești bani trebuie întreținute drumurile respective. Propune ca taxa să fie de 10 lei/mc.

                   D-na secretar, ca răspuns arată faptul că taxa de autorizare și taxa pentru viza anuală sunt două taxe diferite. Una se plătește la eliberarea autorizației ,iar cealaltă  anual când se aplică viza.

                   D-ul primar, arată consiliului că taxa de peiaj a fost stabilită făcând o comparație cu taxa de peiaj percepută de Ocolul Silvic. Conform hotărârii consiliului local în momentul de față consiliul are în administrare 3 drumuri forestiere.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, este de părere că din suma pe care o să percepem din această taxă nu  prea se poate face mare lucru. Nu trebuie să ne luăm după alții. Noi putem stabili taxa pe care o considerăm necesară pentru acoperirea cheltuielilor.

                   D-ul Zudor Stefan, arată consiliului că a participat cu inspectorii  de la Garda de Mediu la inspectarea zonelor și a fost discutată și taxa de peiaj. Nu este nici o restricție în ceea ce privește stabilirea taxei. Consiliul stabilește o sumă pe care o consideră necesară pentru întreținerea drumurilor forestiere.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, nu dorește să treacă măsura. Trebuie făcut o antecalculație și văzut cât costă repararea drumurilor respective. După calcul poate că cei 6 lei propuși vor fi de ajuns, dar este posibil că nici 10 lei să nu fie de ajuns.

                   D-ul Zudor Stefan, întreabă ce se înțelege prin noțiunea drum forestier. Drumul respectiv este folosit pentru transport masă lemnoasă sau pentru orice tip de autoturism.

                   D-ul primar, conform legislației în vigoare drumul forestier este acel drum care are această destinație și este interzis circulației publice.

                   D-ul Mathe Lorand, în cazul în care taxa va fi prea mare poate interveni faptul că exploatatori din zona respectivă nu declară masa lemnoasă totală pe care urmează să o transporte pe drumurile respective.

                   În acest caz transportul de masă lemnoasă se va efectua fără ca taxa de peiaj să fie încasată.

                   D-ul primar, arată consiliului că drumul forestier „centura Borsec” intră sub modernizare după care prin hotărâre al consiliului local va intra în circuitul turistic.

                   Romsilva din taxa de peiaj perceput nu a făcut nimic. În urma controlului din partea forurilor competente va scădea semnificativ exploatarea masei lemnoase. În acest context va scădea și taxa plătită.

                   Nefiind alte întrebări se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea ca taxa de peaj să fie 10 lei/mc.

                   Proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 55/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi d-ul Cucu Liviu prezintă materialul întocmit cu privire la Planul de analiză și acoperire a riscurilor.

                   D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că a studiat amănunțit materialul pus la dispoziție și prezintă observațiile:

                   - pag.9 – alin.2. din Plan , nu figurează decolmatarea pâraielor din localitate, măsură foarte importantă în vederea prevenirii inundațiilor.

                   - pag. 10 – pct. avalanșe – este trecut în plan că în orașul Borsec nu este cazul dar avem culmi care au o înălțime mai mare de 1200 m.

                   Anexa nr. 1 – D-na Mikk Emilia, este plecată din localitate.

                   D-ul Cucu Liviu, ca răspuns arată faptul că componența nominală a comisiei se modifică ori de câte ori este necesar prin dispoziția primarului. Menționează faptul că modificarea a fost dispusă prin dispoziția nr. 693/2007 și promite schimbarea prin modificare a anexei.

                   Arată consiliului că prin adresă scrisă a fost solicitat din partea OGA  debitele și scurgerea pârâirilor din localitate, situație care nu a fost prezentată.

                   D-ul Farkas Aladar, conform legislației în vigoare OGA are obligația de a prezenta datele solicitate. Ușor se poate aplica amenzi și impune reguli de către OGA dar când avem nevoie nu ne sprijină.

                   Arată consiliului că în anexa nr. 3, măsuri pentru construcții hidrotehnice pentru viitor trebuie prevăzute astfel de lucrări.

                   Anexa nr. 10 lipsește le lângă material. În concluzie lucrarea este incompletă.

                   D-na secretar, arată consiliului că deficiențele ridicate vor fi remediate de d-ul Cucu Liviu în cazul în care proiectul de hotărâre primește votul de aprobare.

                   D-ul Cucu Liviu, arată consiliului că actualul plan este valabil pentru perioada 2004 – 2007. Anexa nr. 10 harta cu zonele de risc trebuie să fie realizat de specialiști în domeniu. Când vor fi fonduri pentru acoperirea acestor cheltuieli harta se va realiza.

                   Promite că va efectua modificările necesare și va prezenta consiliului în următoarea ședință.

                    D-ul Farkas Aladar, este de părere că topograful din aparatul propriu de specialitate al primarului poate să realizeze harta de riscuri, nu mai trebuie alți specialist.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 50/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi președintele ședinței arată consiliului că, comisia pentru administrație publică, juridică, socială a studiat materialul cu privire la aprobarea asocierii consiliului local Borsec cu autoritățile administrației publice locale din județele Harghita și Covasna pentru implementarea proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna” . Comisia și-a dat avizul favorabil considerând că este un proiect benefic orașului. În cazul în care se va implementa proiectul vom avea un serviciu de nivel european care va proteja mediul înconjurător.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 54/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la scoaterea la licitație publică a unei suprafețe de 2033 mp identificat prin CF nr. 18727/2, nr. cadastral 269. Pe terenul în cauză urmează să fie construit o unitate cu spații de cazare, alimentație publică și amenajarea unei parcări.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 56/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi d-ul Farkas Aladar prezintă o informare despre vizita unei delegații la Bacsalmas – Ungaria.

                   Informarea scrisă face parte integrantă din dosarul ședinței.

                   La următorul punct al ordinei de zi d-ul primar prezintă o informare despre vizita unei delegații la Aba – Ungaria.

                   Informarea scrisă face parte integrantă din dosarul ședinței.

                   Se trece la punctul diverse.

                   D-ul Farkas Aladar, mulțumește consilierilor și d-lui viceprimar aportul financiar pentru organizarea Zilei Copilului.

                   Arată faptul că nu a fost cheltuită toată suma, cea a rămas a fost depusă pe contul Fundației Pro Borsec.

                   Propune discutarea în mare a manifestărilor prilejuite de Zilele Borsecului. Invitațiile trebuie trimise cât mai repede ca fiecare invitat să poate să programeze concediul precum și deplasarea.

                   Prezintă consiliului că a participat la Zilele comunei Ditrău. Au avut un program variat cu conținut bogat. Au fost amplasate 25 corturi cu mese și bănci. Este nepermis ca musafiri să mănânce mâncarea în picioare. Din timp trebuie să facem rost de câteva corturi și mese, ori societățile cu profil de alimentație publică să vină cu corturi și mese.

                   D-ul primar, arată consiliului că deja s-a început organizarea Zilelor Borsecului. A fost ținut o întâlnire cu comitetul de organizatori în cadrul căruia au fost luate unele măsuri pentru programele culturale.

                   Scrisorile de sponsorizare au fost trimise.

                   Până în momentul de față nu intrat pe cont nici un ban. Sunt speranțe că pe ultimii 100 de metri cei vizați se vor mobiliza. S-a purtat discuții cu SC Romaqua Group SA care s-a angajat că asumă o parte din realizarea manifestărilor și anume va aduce o formație de muzică , cel mai probabil SISTEM, va achita contravaloarea focului de artificiu.

                   Poate că vor ajuta și cu fonduri pentru alte cheltuieli, problemă care va fi discutată în ședința consiliului de administrație de la începutul luni iulie.

                   Urmează să fie trimise invitații pentru musafirii din străinătate, personalități din administrația centrală și locală, și alte entități.

                   Avem o mare problemă și anume cazarea musafirilor și servirea mesei a acestora. Vila Napsugar s-a vândut. Trebuie să vedem noul proprietar cum va colabora cu instituția.

                   Pentru personalități din administrația centrală trebuie găsit un alt loc de cazare. Trebuie să avem grijă ca nivelul calitativ al manifestărilor să nu scadă.

                   Muzeul apelor minerale se încearcă să fie finalizat, a fost discutat această problemă și cu d-ul director Lăzăroiu care s-a angajat că va pune la dispoziție forță de muncă.

                   Lista manifestărilor este deschisă, așteaptă propuneri, sugestii  și o colaborare cât mai fructuoasă cu cei care vor să facă câte ceva pentru reușitele manifestărilor.

                   D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că Zilele comunei Ditrău, au fost organizate din sponsorizările primite din partea 43 de sponsori.

                   Are convingerea că muzeul apelor minerale nu va fi terminată. Lucrările stagnează. Sunt 40 zile până la manifestări timp foarte scurt. Problema este că a promis d-lui Dorneanu că în anul 2007 în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Borsecului, muzeul apelor minerale va fi inaugurat.

                   Propune să fie amplasate mai multe WC ecologice.

                   O altă propunere este ca meniul să fie în prealabil discutat.

                   Deține două trei oferte cu programe culturale pe care le va pune la dispoziția organizatorilor.

                   În comuna Ditrău în comisia de organizare au fost 13 persoane. Nu trebuie mulți oameni se poate face și cu mai puțini dar cei în cauză să fie dornici să facă ceva.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, comitetul de organizare ar trebui să stabilească cu 2 săptămâni înainte de manifestare programul final. Programul trebuie adus la cunoștință publică prin orice mijloace. În cazul în care organizatorii sunt serioși se pot organiza multe programe în care pot fi implicați și musafiri.

                   D-ul Pepel Anton, vânătorii din oraș trebuie să fie invitați la manifestări. Ar fi ceva special.

                   D-ul Zudor Stefan, sunt probleme cu terminarea muzeului. Oameni lucrează în program prelungit. Activitatea în fabrică nu se poate perturba prin scoaterea de muncitori. Nu știe dacă a fost o promisiune în acest sens din partea societății.

                   D-ul primar, la vremea când s-a început construirea muzeului a fost o înțelegere ca forța de muncă va fi din partea SC Romaqua group SA iar cheltuielile materiale vor fi suportate de consiliu.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, trebuie încercat ca lângă muncitorii Romaqua să cerem sprijin de forță de muncă de la alte societăți care au obiect de activitate construcții.

                   D-ul Kovacs Geza, lucrările de finisaj merg mai încet. Ar trebui ca consiliul să angajeze 2 – 3 muncitori pentru terminarea muzeului. Muzeul trebuie racordat la curentul electric.

                   D-ul primar, de angajat muncitori pentru acestă lucrare nu putem dar va lua legătura cu societățile care pot acorda forță de muncă. Prea mari speranțe nu sunt pe motiv că fiecare este acoperit cu diferite munci.

                   D-ul Moga Attila, arată consiliului  că fără bani nimeni nu face nimic.

                   D-ul primar, ca titlu informativ arată consiliului că o firmă specializată a prezentat oferta pentru reabilitarea iluminatului interior pentru școală și grădiniță.

                   Lucrările sunt cofinanțate de bănci. Au fost făcute măsurători. În cele două instituții trebuie schimbat în totalitate instalația. Prin reabilitarea instalației nu se face o economie prea mare, costul de energie va scădea per total cu 5,2% dar elevi și copii de la grădiniță vor avea un iluminat conform normelor europene.

                   Valoarea totală a lucrări se ridică la suma de 64 mii Euro. Plata se poate face și în rate după cum urmează:

-      în trei ani cca. 1775 euro/lună;

-      în șapte ani cca. 872 euro/lună.

                    Noi trebuie să hotărâm dacă dorim sau nu această lucrare.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, este de părere că ar trebuie să fie văzut și o altă documentație de măsurare ca să putem compara cele două.

                   Întreabă concluziile inspecției Gărzii de Mediu.

                   D-ul primar, și în momentul de față se continuă investigațiile. Probleme mari nu au fost concluzionate. Legislația actuală nu prea este în ajutorul nostru.

                   D-ul Farkas Aladar, dorește să știe rezultatul verificărilor cu privire la clasificarea orașului ca stațiune turistică de interes local.

                   D-ul primar, conform baremului au fost indulgenți. Au fost semnalate unele probleme care urmează să fie remediate și anume la intrarea și ieșirea din localitate lângă indicatorul localității trebuie amplasat un indicator cu inscripția „Stațiune turistică de interes local”, indicatorul a și fost comandat.

                   În ceea ce privește traseele turistice trebuie realizat un studiu din care să reiasă faptul că traseele corespund normelor, iar acest studiu trebuie avizat.

                   După remedierea neajunsurilor trebuie trimis o comunicare către Ministerul Turismului. Cum se pare vom rămâne ca stațiune turistică de interes local, nu vom fi descalificați.

                   Aduce la cunoștința consiliului că au fost luate măsuri pentru rezolvarea problemei vilelor deteriorate din stațiune.

                   Inspecția de stat în construcții printr-un inspector s-a deplasat la fața locului și în concluzie au arătat că nu se pot implica în mod direct.

                   O propunere a fost ca toate imobilele să fie inventariate, fotografiate și trimise către Inspecția de Stat în Construcții. Ce va fi cu aceste dosare nu se știe.

                  Tot atât sprijin a fost acordat și din partea Inspectorilor de la Monumentele Istorice.   

                   Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

                   SECRETAR,                                      PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                             Froicu Ion