ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                             Încheiat azi 17 iulie 2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local orășenesc Borsec.

                             Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.   707/2007.

                             Este desemnat ca președinte al ședinței D-ul Froicu  Ion

                             La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                      -        Oprea Valentin

                                      -        Ciupic Kinga .

                             Lipsesc d-nii consilieri Zudor Stefan și ing. Kokora Gheorghe.

                   La ședință participă:  d-ul Ordog Istvan , reprezentant al Primăriei Lăzarea.

                   Se supune la  vot procesul verbal al ședinței din data de 26.06.2007.

                    D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că în ședința trecută a solicitat unele modificări și completări pe marginea planului de analiză și acoperirea riscurilor și nu a văzut nici o referire la acest fapt în procesul verbal.

                   D-na Secretar, ca răspuns arată faptul că materialul a fost corectat la toate punctele solicitate și în forma actualizată a fost înaintată Instituției Prefectului.

                    Nefiind alte obiecțiuni  procesul verbal al ședinței din luna iunie a fost aprobat  în unanimitate.

                   D-ul primar,  propune ca înaintea discutării punctelor din ordinea de zi d-ul Ordog să fie ascultat.

                   Supus la vot propunerea a fost aprobată în unanimitate.

                   D-ul Ordog Istvan, arată consiliului că este în exploatare o cantitate de cca 400 mc, material lemnos și solicită acordul de transport pe str.M.Eminescu.

                   Președintele ședinei,  arată faptul că există o hotărâre al consiliului local prin care a fost restricționată circulația pe strada respectivă. Consiliul nu poate accepta transportarea masei lemnoase pe motiv că ar crea un precedent în urma căruia și alți exploatatori vor solicita aceleași  lucru.

                   D-na Ciupic Kinga,  tot din cauza acestei probleme S.C.Romaqua Prest a depus o cerere pentru luarea de măsuri. Arată faptul că masa lemnoasă exploatată este depozitată pe conducta de apă. Dorește să știe cine va plăti eventualele pagube dacă conducta va fi distrusă.

                   Președintele ședinței,  exploatatorii din zona respectivă trebuie să găsească soluția pentru a transporta materialul lemnos. O soluție ar fi scoaterea prin Pârâul Oaselor, procedură folosită și de alți exploatatori.

                   D-ul Oprea Valentin,  este de părere că hotărârea consiliului local este o lege interioară a orașului și trebuie să fie respectat.

                   Nefiind alte discuții d-ul Ordog părăsește ședința.

 

                   Se trece la primul punct al ordinei de zi.

                   Este prezentat materialul întocmit cu privire la vânzarea unei suprafețe de 135 mp. teren.

                   Este arătat faptul că proiectul de hotărâre a fost discutat în ședința din luna iunie și din motive obiective adoptarea a fost amânată pentru ședința de azi.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.57/2007

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la necesitatea și oportunitatea efectuării unui schimb de teren în vederea realizării unei stații de transfer în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”.

                   D-ul Szabo Tibor, dorește să știe dacă este condiționat la această hotărâre participarea orașului în proiect.

                   D-ul primar, arată consiliului că acest schimb este necesar pe motiv că orașul trebuie să dovedească că are amplasament adecvat pentru realizarea stației.

                    În urma verificări amplasamentului la fața locului cei vizați au confirmat că amplasamentul se acceptă și corespunde din punct de vedere tehnic pentru realizarea stației.

                   După prezentarea actului de proprietate urmează avizările necesare. Este menționat faptul că teoretic conform cerințelor este singura locație.

                   Nefiind alte întrebări se supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 58/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi sunt prezentate două proiecte de hotărâri și anume:

                  -  includerea în inventarul Grupului Scolar Zimmethausen Borsec bunuri în valoarea de 14.834,51 lei , bunuri cumpărate din bugetul republicat acordat de către Inspectoratul Scolar al județului Harghita.

                    - includerea în inventarul Grădiniței de copii Poiana Zănelor,  bunuri în valoarea de 140 lei , bunuri cumpărate din bugetul republicat acordat de către Inspectoratul Școlar al județului Harghita.

                   Supus la vot proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 59 și 60/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la aprobarea studiului de oportunitate, al caietului de sarcini și a documentației de atribuire prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de 2033 mp teren în vederea construiri unei unități de cazare, alimentație publică și amenajarea parcare.

                   În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a aprobat proiectul de hotărâre .

                   S-a adoptat hotărârea nr. 62/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la aprobarea studiului de oportunitate a caietului de sarcini și a documentației de atribuire prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de 2159 mp teren în vederea reabilitări terenului de Sport „KEREK” .

                   D-ul Farkas Aladar, solicită unele modificări și anume terenul de sport a fost construit în anul 1973 și nu în 1970.

Modificarea denumirii din Școală generală în Grup Școlar Zimmethausen.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, prezintă faptul că după studierea caietului de sarcini nu se poate vederea mărimea standard ce trebuie să aibă terenul respectiv.

                   D-ul viceprimar, ca răspuns arată faptul că în ambele părți al terenului sunt proprietăți private. Din acest motiv nu se poate mări suprafața.

La capătul dinspre Poliție a fost o înțelegere cu actualul proprietar și s-a realizat un schimb de teren pe motiv că suprafața din proprietatea d-nei se situa chiar la mijlocul terenului.

                   D-ul Farkas Aladar, în cazul în care nu este teren suficient investitorul unde va ma construi.

                   D-ul viceprimar, arată faptul că schimbul de teren sa realizat în lateral și a rămas loc și pentru construcții.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, este de părere că investitorul trebuie ajutat prin scăderea nivelului redevenței. Suma nu este mare, dar în acest context investitorul va primi un ajutor din partea consiliului.

La pct. factori sociali este trecut clauza ca copii să folosească terenul. Trebuie stabilit un program prin care în timpul școlii copii + profesori să folosească terenul fără plata taxei iar după masă copii să aibă acces liber pe teren.

                   D-ul primar, prin clauză se poate impune ca în cursul anului școlar acțiunile organizate să aibă o scutire de la taxa stabilită. După masă nu putem impune folosirea terenului fără taxă. Investiția este foarte mare iar investitorul trebuie să amortizeze investiția.

                   D-ul ing. Kovacs Geza, propune ca copii din Borsec să beneficieze de o reducere la taxa stabilită.

                   D-ul Pepel Anton, prezintă ca o greșeală stabilirea redevenței arătând faptul că concesiunea se face pe o perioadă de 15, ani iar prețul a fost stabilit conform unei concesiuni de 49 ani.

                   D-na secretar, explică cele prezentate de d-ul Pepel și arată faptul că nu este o greșeală, mai mult este un ajutor pe motiv că suma calculată pentru 15 ani ar ieși de trei ori mai mult decât suma propusă.

                   D-ul Moga Attila, este de părere că redevența trebuie scăzută, iar copii să folosească liber terenul.

                   D-na Ciupic Kinga, dorește să știe dacă cineva a contestat valoarea redevenței.

                   D-na secretar, arată faptul că în momentul de față nu se știe cine se va prezenta la licitația publică. Nu se știe cine va câștiga licitația. Nu este cine să conteste valoarea redevenței.

                   D-ul Farkas Aladar, arată consiliului că este în construcție sala de sport iar acțiunile organizate se pot ține și acolo. Până la urmă nu se știe dacă se va realiza investiția de reabilitare a terenului sport Kerek sau nu.

                   Nefiind alte probleme de clarificat se supune la vot proiectul de hotărâre.

                   Rezultatul votului : 7 voturi pentru și 2 împotrivă ( Szabo Tibor și Pepel Anton)          

                   S-a adoptat hotărârea nr. 63/2007

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la stabilirea indemnizației pentru personalul voluntar din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență.

                   În urma discuțiilor purtate consiliul cu unanimitate de voturi a probat proiectul de hotărâre.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 61/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul întocmit cu privire la aprobarea organizării unor servicii publice și sociale. Este prezentată adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita prin care prezintă posibilitatea angajării a 5 persoane pe o perioadă determinată de cel mult 12 luni.

                   Persoanele vor presta servicii publice și sociale care va cuprinde lucrări de întreținere, refacere a infrastructurii, precum și ecologizare.

                   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat hotărârea nr. 64/2007.

                   La următorul punct al ordinei de zi d-ul primar prezintă o informare despre activitatea depusă de la validarea mandatului și până în prezent.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, solicită ca la cap.III, d-ul primar pe puncte să prezinte stadiul fiecărei punct.

                   D-ul primar, ca răspuns arată următoarele:

1. Strategia de dezvoltare turistică a localității. Strategia realizată în colaborare cu Aquaprofit deja prezintă rezultate. Documentația a fost lăudată de o comisie de la ADR Centru.

2. Locuințe ANL. Programul este în derulare, suntem incluși pe listă cu 20 de locuințe. În viitorul apropiat trebuie găsită o locație pentru construirea de locuințe sociale tot prin programul ANL. Comisia de urbanism împreună cu primăria trebuie să găsească o locație pentru acest scop. Trebuie avută în vedere toate posibilitățile. Dacă este nevoie se poate face expropriere în interes public, schimb de teren sau să fie cumpărat terenul necesar.

3. Proiectul drumul apelor minerale. Au fost unele probleme în Covasna, probleme au fost remediate și proiectul va fi demarat. Până în prezent proiectul a fost în rezervă dar sunt informații că va demara.

4. Reabilitarea drum autoforestier centura Borsec. Urmează să fie lansată licitația pentru proiectul de execuție după care licitația pentru proiectul propriu zis precum și licitația pentru constructor.

5. Reabilitare Casă de Cultură. În momentul de față prin program guvernamental au fost alocate bani pentru terminarea unor cămine culturale începute. Sunt promisiuni că va porni un alt proiect pentru reabilitarea căminelor culturale existente.

                   6. Pârtia de schi. Se fac lucrări pentru efectuarea unui schimb de teren, stabilirea bonității locației precum și a terenului propus pentru schimb.

                   Se trece la punctul diverse.

                   Este prezentată adresa SC Romaqua Prest SA prin care se arată faptul că masa lemnoasă exploatată este depozitată pe conductele de apă.

                   D-na Ciupic Kinga, arată consiliului că transportul cu montarea barierei este cât decât rezolvată, iar depozitarea este o problemă pentru care trebuie găsită o soluție.

                   Este prezentată cererea d-lui Patka Alexandru Robert, prin care solicită sprijin pentru consolidarea unei porțiuni din str. Cerbului.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, arată consiliului că str. respectivă nu a fost construită pentru transportul greu.

                   D-ul primar, este de părere că trebuie văzut la fața locului ce se poate face, evaluată situația după care se poate stabili și ce ajutor se poate acorda.

                   D-na Ciupic Kinga, transmite doleanța unor părinți care au arătat faptul că pe terenul de joacă la jucăriile din lemn cuiele sunt ieșite care prezintă pericol de accidentare a copiilor.

                   D-ul primar, promite că va pune un angajat să remedieze situația. Arată consiliului că sunt copii de 15 – 16 ani care dezmembrează jucăriile. Întreabă unde sunt părinții acestora.

                   D-ul ing. Szabo Tibor, întreabă dacă sunt noutăți în ceea ce privește realizarea Zilelor Borsecului.

                   Arată consiliul va organiza un meci de fotbal cu denumirea „Cupa Hetvezer”, program care va fi organizat sâmbătă.

                   D-ul primar, arată consiliul că programul general a fost întocmit. Romaqua Group lângă ajutorul promis a aprobat și 50 milioane lei. SNAM 20 milioane lei, proprietarii vila Pica 10 milioane și din partea trei societăți din Borsec 3,5  milioane lei.

                   Cheltuielile totale pe baza unei antecalculații se ridică la suma de 260 milioane lei.

                   Asociația turistică prin d-ul Bajko Gyula a adus la cunoștința primăriei că nu se vor implica în realizarea Zielelor Borsecului, motivând faptul că proiectul pentru activități culturale a fost respins.

                   D-na Ciupic Kinga, consideră că suma de 260 milioane lei este prea mare. Sunt delegații care în loc de maxim 4 persoane vin câte 7-8. nu ne putem permite plata vacanței unor persoane.

                   Delegația din Borsec are totdeauna atâta persoane câte sunt invitate. Dorește să știe ce sumă de bani se va cheltui din bugetul local.

                   D-ul primar, arată că din bugetul local vor fi cheltuiți 80 milioane lei pentru moderație, iluminat, sonorizare + programe.

                   7 milioane vor fi cheltuiți pentru WC ecologice.

                   D-ul viceprimar, arată faptul că în multe cazuri delegația din Borsec este cazat la persoane fizice unde și servesc masa. În Ungaria nu consiliul și primăria se ocupă de organizare. Este o comisie formată care se ocupă până la mici detalii.

                   D-ul Mathe Lorand, arată consiliului că la Bacsalmas toată delegația era la un loc. Era o persoană care se ocupa de delegație.

                   D-ul primar, arată că de la Pilisvorosvar nu vine nimeni dar d-ul primar a promis că va face o vizită la toamnă.

S-a convenit ca consilieri responsabili cu delegațiile să rămână aceleași ca și anul trecut.

                   Arată consiliului că printre invitați se numără factori decizionali cum ar fi D-ul ministru Borbely, d-ul ministru Korodi , Președintele autorității Naționale, președintele turismului balneoclimateric, personalități cu care la un moment dat se poate discuta și problem de relansare a turismului.

                   Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

                   SECRETAR,                                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                             Froicu Ion