ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

  ORAȘUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S     V E R B A L

 

                            Încheiat azi 05 septembrie  2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local orășenesc Borsec.

                            Ședința a fost convocată pe baza Dispoziției primarului nr.   745/2007.

                            Este desemnat ca președinte al ședinței D-ul Froicu  Ion

                            La ședință sunt prezenți:

                                      -        Moga Attila;

                                      -        Farkas Aladar;

                                      -        Froicu Ion;

                                      -        Pepel Anton;

                                      -        ing. Szabo Tibor;

                                      -        ing. Kovacs Geza

                                      -        Oprea Valentin

                                    -        Ciupic Kinga .

                            Lipsesc d-ul consilier  ing. Kokora Gheorghe.

                   La ședință participă:  d-ul Mailat Cornel.

                   Se supune la  vot procesul verbal al ședinței din data de 17.07.2007.

                    Nefiind  obiecțiuni  procesul verbal al ședinței din luna iulie  a fost aprobat  în unanimitate.

                   Președintele ședinței, face cunoscut proiectul ordinei de zi, supus la vot a fost aprobat în unanimitate.

                   La primul punct al ordinei de zi d-na Patka Eniko, face cunoscut materialul cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2007.

                   D-ul ing.Szabo Tibor, are unele observații pe marginea listei de investiții, și anume:

                   - la punctul „ Pârtia de schi”, în cazul în care lucrările nu se demarează în acest an nu ar trebui banii blocați. Alocarea de bani se poate face odată cu discutarea bugetului pe 2008. Sumele ar trebui redistribuite la alte capitole, unde se poate face lucrări, ca exemplu refacerea unui tronson de drum. În localitate sunt multe străzi care nu peste mult timp vor fi impracticabile.

                   - la punctul „ Drum forestier”, suma ar trebui diminuat pe motiv că este o posibilitate ca proiectul să fie realizat din împrumut din partea Guvernului. A apărut un act normativ în acest sens, iar consiliul ar trebui să folosească de acești bani.

                   D-na Patka Eniko, arată faptul că sumele prevăzute la un capitol pot fi cheltuite tot din capitolul respectiv. Sumele provenite din vânzarea masei lemnoase, pot fi cheltuite la activități care au tangență cu capitolul respectiv.

În ceea ce privește investiția „Pârtia de schi” este în derulare.

                   Vărsăminte se pot face din fondul de rulment în bugetul local la începutul anului, din care o parte pentru investiții și dacă este necesar o parte pentru acoperirea golului temporar de casă.

                   D-ul ing.Szabo Tibor,  este de părere că se pot face virări de bani dacă este necesar. Nu crede că acest lucru este interzis.

                   D-ul Farkas Aladar,  cu muncă patriotică  nu se va termina muzeul. Propune ca obiectivul în cauză să fie terminat printr-o firmă. Propune alocare de bani la capitolul respectiv.

                   D-ul Primar,  ca răspuns arată faptul că trebuie făcut o antemăsurătoare pentru lucrările ce au mai rămas. La proxima rectificare a bugetului local capitolul respectiv va fi suplimentat în vederea  terminării muzeului.

                   În legătură cu „Pârtia de schi”, arată faptul că a fost la Brașov, ITRSC-ul   menține părerea că suma de 2,4 miliarde de lei trebuie plătiți pentru scoaterea terenului din circuitul silvic. Pentru clarificarea acestei situații trebuie mers la București la Ministerul de resort în vederea clarificării situației.

                   În cazul în care va fi o posibilitate de a obține bani de la Guvern fără dobândă, vom folosi această facilitate. În acest caz trebuie așteptat să apară Normele metodologice de aplicare uniformă a actului normativ care reglementează această situație.

                   Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.68/2007

                   La următorul punct al ordinei de zi, d-ul primar prezintă materialul întocmit cu privire la stabilirea destinației și a prețului pentru 811 mc., masă  lemnoasă.

                   Masa lemnoasă va fi valorificată prin licitație publică pentru agenți economici atestați. Valoarea a fost stabilit după categoria masei lemnoase.

                   D-ul ing.Szabo Tibor, dorește să știe unde vor fi cheltuite sumele provenite din valorificarea masei lemnoase . Întreabă dacă acești bani vor fi folosiți la drumuri forestiere  s-au și la alte capitole.

                   D-ul primar, sumele se încasează până la 31 decembrie. Aceste sume se vor regăsi în fondul de rulment. Este posibilitate să se facă vărsăminte la bugetul local și  se va folosi unde trebuie pentru acoperirea unor cheltuieli.

                   Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.65/2007

                   La următorul punct al ordinei de zi d-ul viceprimar, prezintă materialul cu privire la trecerea în domeniul privat al orașului al unor terenuri.

                   Nefiind întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.69/2007

                   La punctul următor al ordinei de zi  este prezentat materialul cu privire la cofinanțarea proiectului „Amenajare loc de odihnă, recreere la Izvorul Poiana Zânelor”.

                   Proiectul a fost lansat de Consiliul Județean și a fost câștigat de Asociația Harghita Nord-Est. Partea consiliului local Borsec este suma de 10.178 lei.

                   Nefiind  întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                  S-a adoptat Hotărârea nr.70/2007

                   La punctul următor al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la deplasarea unei delegații oficiale la Zakanyszek și Fonyod Ungaria.

                   D-ul Mathe Lorand și Farkas Aladar,  prezintă câte o informare cu privire la derularea manifestărilor prilejuite de zilele comunei și întâlnirea orașelor înfrațite. Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței.

                   Nefiind  întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.66/2007

                   La următorul punct al ordinei de zi D-ul Farkas Aladar, presedintele comisiei pentru administrație, juridică, socială, arată consiliului că proiectul de hotărâre cu privire la închirierea unor spații locative din imobilul fosta sediu ocol silvic nu a primit avizul favorabil al comisiei. Arată faptul că din adresa Ocolului Silvic reiese faptul că, spațiile respective nu corespund normelor legale în vigoare pentru funcționare ca spațiu locativ. În acest caz consiliul va asuma toate responsabilitățile ce decurg din închirierea spațiilor.

                   D-ul primar,  arată consiliului că familiile care actualmente domiciliază în imobil au fost evacuate din vila Pica și vila 28. Inițial Ocolul Silvic a fost de acord cu închirierea. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 3 luni, termen care a expirat la data de 01.09.2007. Familiile din imobilul respectiv vor veni la primărie pentru spații locative. Legea nu ne obligă să soluționăm problema acestor familii. Hotărârea a fost inițiat ca problemă socială, care nu înseamnă că și trebuie aprobat.  În adoptarea proiectului de hotărâre prezentat există o doză de risc și în același  timp  și un compromis.

                   Președintele ședinței,  comisia socială nu este împotriva închirierii spațiilor, numai modul de abordare din partea Ocolului Silvic nu este acceptabil.

                   D-ul Farkas Aladar,  În localitate sunt și alte familii cu probleme sociale și mai grave. Nu trebuia ca Ocolul Silvic să repartizeze spațiile respective, după care responsabilitatea să fie transmis către consiliu. Comisia are obligația să verifice fiecare cerere de acest gen în parte, și conform criteriilor de repartizare să decidă  cine este îndreptățit să primească spațiul respectiv. Dacă Ocolul Silvic în acest sens a rezolvat problema să asume responsabilitate și în continuare.

                   D-ul Oprea Valentin,  întreabă ,cei în cauză unde plătesc chiria.

                   D-na Secretar,  arată faptul că, în cazul în care consiliul închiriază spațiile în cauză , conform contractului cadru, consiliul va plăti chiria stabilită. Sumele vor fi recuperate de la chiriași pa baza unui contract de subînchiriere.

                   D-na Ciupic Kinga, spațiile trebuie preluate de la Ocolul Silvic, fără chiriași, iar comisia să stabilească  conform criteriilor de repartizare cine este îndreptățit să primească spațiul locativ. Starea spațiilor trebuie prealabil verificat și văzut dacă sunt corespunzătoare pentru a se folosi ca spații locative. Arată consiliului faptul că familiile care în momentul de față au domiciliul în fostul sediu al Ocolului Silvic, nu au cereri depuse pentru spații locative.

                   D-ul Mathe Lorand,  imobilul este în litigiu. În cazul în care composesoratul câștigă procesul, iar consiliul închiriază spațiul, vom fi în situația de a acorda celor în cauză alte spații locative. În momentul de față nu avem nici o obligație față de cei în cauză.

                   D-ul primar,  dacă se ajunge la închirierea spațiilor, contractul de subînchiriere se va încheia cu precizarea acestui fapt și anume: spațiul se subînchiriază  până la clarificarea situației juridice al imobilului ,dar nu mai mult de 12 luni, cu drept de prelungire dacă este cazul.

                   D-ul Szabo Tibor, este de părere că trebuie adus la cunoștința chiriașilor situația imobilului. Contractul trebuie încheiat în așa fel ca să conțină o clauză specială prin care chiriașul să fie obligat la predarea spațiului în termenul legal în cazul în care procesul va fi câștigat de composesorat.

                   Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost respins: cu 3 voturi pentru ( Szabo Tibor, Oprea Valentin, Zudor Stefan) 7 voturi împotrivă( Farkas Aladar, Mathe Lorand, Froicu Ion, Kovacs Geza, Moga Attila, Ciupic Kinga, Pepel Anton)

                   La următorul punct al ordinei de zi este prezentat materialul cu privire la însușirea studiului de fezabilitate a proiectului „Locuințe Sociale” realizate conform prevederilor Legii nr.114/2006.

                   D-ul Farkas Aladar,  arată consiliului că societatea Muntero a câștigat licitația publică pentru realizarea studiului de fezabilitate. Ce garanții sunt că va face o lucrare conformă dacă se ocupă de afacerea proprie, nu se mișcă mai nimic la hotelul proiectat de a fi realizat.

                   D-ul ing Szabo Tibor,  dorește să știe dacă din cele 32 apartamente se pot  repartiza spații  locative pentru profesori, medici etc., și alte categorii de persoane de care are nevoie orașul.

                   Ca răspuns, este arătat faptul că Ordonanța de Urgență nr.74/2007, reglementează clar ce categorii de familii pot beneficia de locuințe sociale. Specialiștii de care are nevoie orașul, pot primi locuințe din blocul pentru tineri.  

                   Nefiind alte  întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.72/2007

                   La următorul punct al ordinei de zi, este prezentat materialul întocmit cu privire la aprobarea efectuării planului urbanistic de detaliu pentru terenul care urmează să fie atribuit tinerilor conform Legii nr.15/2003, în vederea construirii de locuințe.

                   D-ul ing. Szabo Tibor,  propune ca criteriile de atribuire a terenului să fie modificat.

                   D-ul primar, propune, ca primele lotizări să fie verificate. Trebuie văzut cine ce a făcut. Este adevărat că și noi am întârziat cu infrastructura, dar până acum fiecare familie ar trebui să aibă proiectul realizat.

                   Nefiind alte  întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.71/2007

                   La următorul punct al ordinei de zi d-ul primar prezintă materialul întocmit cu privire la aprobarea unui proiect de hotărâre prin care consiliul își dă acordul pentru încheierea unui contract de servicii cu S.C.Aquaprofit SRL, în vederea scrierii proiectului „ Pârtia de schi”.

                   Arată consiliului că suma solicitată se societate este de 1000 Euro +TVA. Inițiativa de proiect a fost selectat din multe proiecte aflate la ADR Centru. Sunt șanse mari ca la lansarea proiectului orașul să primească cofinanțare pentru realizare. Trebuie să fin cu un pas înainte, proiectul să fie întocmit, verificat și în cazul în care ivește posibilitatea de cofinanțare să fie depus.

                   A fost ales S.C.Aquaprofit SRL pentru scrierea proiectului din considerentul că există între societate și consiliu un contract de colaborare în acest sens.

                   D-ul Ing.Szabo Tibor,  este de părere că odată cu scrierea proiectului ar trebui incluse și unele obiective conexe, ca exemplu o pensiune plus alte dotări.

                   D-ul primar, ca răspuns arată faptul că sunt 2 proiecte  diferite. În proiectul „Pârtia de schi” nu se poate anexa și activități conexe.

                   Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

                   S-a adoptat Hotărârea nr.73/2007

                   D-ul viceprimar,  face cunoscut raportul de atribuire pentru drumul de centură, care a fost aprobat de către consiliu prin Hotărârea nr.67/2007.

                   Se trece la punctul diverse.

                   D-ul Moga Attila,  arată consiliului faptul că în cadrul ședinței comisiei de urbanism a fost aprobată scoaterea la licitație publică pentru concesiune, teren în vederea realizării unui ștrand. Hotărârea în această cauză nu a fost înaintată spre aprobare consiliului. Dorește să știe unde s-a potmolit procedura.

                   D-ul viceprimar,  arată consiliului că în această situație nu trebuie căutat unde s-a potmolit procedura. Conform Legii nr.215/2001, republicată 2007 coroborat cu Regulamentul de funcționare a consiliului și Statutul aleșilor locali, proiectele de hotărâre se întocmesc de către inițiatori. Comisia putea să vină în fața consiliului cu proiectul de hotărâre în cauză.

                   D-na secretar,  scoaterea la licitație publică a terenului pentru amenajarea unei piscine se va trece ca punct al ordinei de zi pentru următoarea ședință.

                   D-ul ing.Kovacs Geza,   se vor construi două tronsoane de bloc. Pe amplasament sunt garaje. Dorește să știe cum se va rezolva această problemă.

                   D-ul viceprimar,  contractele în așa fel au fost încheiate cu deținătorii garajelor, șoproanelor ca în cazul în care se ivește un proiect de interes public cu preavizul stabilit de lege vor elibera terenul ocupat.

                   Intenția este ca toate construcțiile provizorii din jurul blocurilor să fie demolate. Consiliul conform unui plan aprobat să construiască din bugetul local șoproane, garaje uniforme, care vor fi închiriate solicitanților. Taxa va fi mai mare, dar prin această procedură se poate sistematiza toată zona din jurul blocurilor.

                   D-na Ciupic Kinga,  este de părere că cei care construiesc haotic, șoproane, garaje etc., nu ar trebui să primească autorizație de construire.

                   D-ul Farkas Aladar, întreabă, cine a câștigat licitația la școală.

                   D-ul viceprimar,  licitația a fost câștigată de Gecomstar. Arată consiliului că  săptămânal trebuie  trimise informări  cu privire la stadiul lucrărilor și a banilor cheltuiți pentru reabilitarea scolii.

                   D-ul ing Szabo Tibor, prezintă faptul că  strada Petofi Sandor în urma unei ploi e plin de nisip și pietriș adus de apă de pe noul tronson de drum realizat. Este de părere că porțiunea de drum trebuie asfaltat.

                   D-ul primar, arată consiliului că ploaia spală stratul de uzură. Drumul este nou făcut, trebuie timp pentru ca să așeze și să stabilizeze după care se poate asfalta.

                   Problema este șanțurile din fața caselor care nu sunt curățate. După o ploaie abundentă apa curge pe stradă și nu în șanț unde ar fi locul.

                   D-ul Farkas Aladar,  atrage atenția asupra faptului că albia  pâraielor sunt umplute cu nisip, care este un pericol de inundație. Trebuie decolmatat tronsoanele respective.

                   D-ul primar,  arată faptul că astfel de lucrări au fost efectuate. În momentul de față se lucrează la pârâul Nadășa, care prezintă pericol în caz de ploi  abundente. Se încearcă refacerea albiei pârâului și realizarea unui baraj de retenție.

                   În ceea ce privește pârâul Hanzkel, aceasta aparține din punct de vedere administrativ OGA Neamț.

                   D-ul Pepel Anton,  arată faptul că în fața școlii trebuie curățat șanțul.  Când plouă apa curge direct pe str.M.Eminescu și str.Carpați.

                   D-ul viceprimar,  școala are doi salariați care pot să curețe șanțul. Până când era un singur administrator astfel de probleme nu existau.

                   D-ul Primar,  solicită ca informațiile cu privire la diferite probleme ,primite de către consilieri din partea locuitorilor să fie transmise primăriei și se încearcă găsirea de soluții și luarea măsurilor necesare.

                   În continuare prezintă o informare cu privire la derularea Zilelor Borsecului. Se consideră o manifestare bogată și reușită. Au fost înainte adrese de mulțumiri pentru sponsori și pentru cei  care au sprijinit organizarea manifestărilor.

                   D-ul viceprimar,   cu titlu informativ arată consiliului că propunerea de finanțare pentru realizarea unei pagini Web al orașului a fost câștigat. S-a obținut de la Consiliul Județean suma de 3500 lei, finanțare în cotă de 50%. Cealaltă parte de 50% va fi acoperit din bugetul local și Asociația Turistică, care a oferit suma de 1500 lei.

  Lângă pagina Web se preconizează să fie realizat un pliant format A4, cu poze despre Borsec și la mijloc cu o hartă a orașului. Se vor face 2000 exemplare.

         Ridică problema întreținerii  izvoarelor de apă minerală. Propune ca izvorul de lângă piață să fie revopsit.

         Solicită sprijin pentru montarea barierei pe strada Nadășa.

         D-ul Zudor Stafan,  arată faptul că izvorul de lângă piață în realitate nu este izvor. Este un punct de aerisire și prin care se elimină surplusul din bazine. Promite că se vor lua măsuri pentru revopsire. În ceea ce privește montarea barierei, se lucrează și în cel mai scurt timp posibil va fi montat.

         D-ul Moga Attila,  trebuie să avem mare grijă la calitatea apei minerale. Din anii 90 nu s-a făcut aproape nimic. Izvoarele periodic trebuie desfăcute și curățate. Fiecare izvor are o zonă de alimentare care trebuie să fie întreținut de specialiști. Această lucrare cade în sarcina SNAM.

         D-ul ing.Kovacs Geza,  arată consiliului că astfel de lucrări au fost făcute la izvoarele 3;5;10 și 11. Trebuie văzut ce se poate face cu izvorul nr.6. Dacă depinde de aceste lucrări calitatea sau cantitatea de apă minerală nu se știe. Nu există un studiu în acest sens.

         D-ul Farkas Aladar,  este de părere că izvoarele anual trebuie igienizate. Trebuie să avem grijă ca izvoarele estetic să arate bine. Trebuie curățat săptămânal de  ambalaje  de PET   aruncate și diferite alte rezidii .

         Președintele ședinței,  dă cuvântul d-lui Mailat Cornel.

         D-ul Mailat Cornel,   solicită ca spațiul locativ deținut  de familia lui să fie scos la vânzare. Arată că locuiește în apartamentul respectiv de nouă ani și a investit foarte mult.

         D-na Secretar,  arată consiliului că în conformitate cu prevederile Legii nr.112/1995 d-ul Mailat are dreptul să cumpere apartamentul peste un an. Arată consiliului că spațiul locativ a fost declarat locuință  de intervenție. Dat fiind acest fapt dacă consiliul consideră oportun trebuie revocat hotărârea adoptată în acest sens în anul 1999.

         D-ul ing.Szabo Tibor, arată consiliului că sunt multe sesizări în cea ce privește funcționarea magazinului mixt Iosub Mihai din Borsecul de jos. Locuitorii blocului sunt nemulțumiți că se vinde băutură iar persoanele în stare de ebrietate își fac nevoile lângă bloc. Nu se pot deschide geamurile de la mirosul înțepător.

         Propune sesizarea în scris a d-lui Iosib Mihai. În cazul în care nu se conformează să fie anunțate forurile competente în domeniu.

         D-ul Moga Attila,  întreabă dacă merită să fie cumpărat apartamentul în cazul în care se plătește o chirie lunară de 13 lei.

         D-ul Mailat Cornel,  arată consiliului că după informațiile primite apartamentul costă 1700 lei.

         D-ul Moga Attila, este imposibil ca valoarea de vânzare prin CIVIS să fie de 1700 lei. Ar fi bine ca d-ul Mailat să se mai intereseze.

         D-ul primar,  arată consiliului că pentru viitor trebuie gândit cum se va realiza serviciul de colectare, transport gunoi menajer. Arată consiliului faptul că pentru eficientizarea serviciului trebuie făcute investiții mari. Ar fi bine concesionarea serviciului pentru o societate atestată în domeniu. Taxele vor fi mai mari ,dar ne putem aștepta la servicii mai bune.

         D-ul Oprea Valentin,   se pare o idee bună. În acest caz putem trage la răspundere societatea furnizoare a serviciului dacă nu se respectă clauzele contractuale.

         D-ul ing.Szabo Tibor,  dacă dorim să concesionăm, trebuie să începem procedura prin scoaterea la licitație publică și întocmirea caietului de sarcini.

         D-ul Moga Attila,  la prima vedere este o soluție bună. Ar trebui să primim mai multe informații. Poate că dacă ne gândim bine nu este în avantajul nostru și nici a locuitorilor. Trebuie văzut ce suport financiar ar trebui pentru modernizarea serviciului propriu. Nu este convins că o societate specializată va face treaba mai bine. Trebuie văzut amănunțit toate detaliile.  Un lucru foarte important, trebuie văzut ce influențe negative are serviciul actual asupra bugetului local.

         D-ul viceprimar,  Analizele efectuate arată faptul că serviciul funcționează în deficit. Autospeciala imediat este în stare nefuncțională. Nu este forță de muncă  care pentru salariile ce se pot acorda conform legii  să lucreze la serviciul respectiv.

         Contractul cu  o societate specializată se încheie după câștigarea licitației publice și se  stabilesc clauze speciale. În cazul în care nu sunt respectate clauzele și prevederile contractuale, contractul se poate rezilia unilateral.

         D-ul Mathe Lorand,  este de părere că consiliul are nevoie de mai multe informații. Trebuie văzut cât costă o autospecială. Firmele specializate stabilesc taxe foarte mari și uneori serviciile lasă de dorit. Trebuie văzut, după modernizarea serviciului actual la ce sumă ar ridica taxa de gunoi.

         D-ul primar,  încă nu se știe care variantă va fi cea mai bună pentru oraș. Salubrizarea până în 2006 a fost finanțat de la bugetul local, din 2007 este separat cu buget propriu. Din acest motiv a fost necesar majorarea taxei. Nici cu majorarea taxei nu se pot acoperi  toate cheltuielile. Pericolul mare este că vom rămâne fără forță de muncă.

         D-na Ciupic Kinga,  sunt unele persoane care sub pretextul că nu au gunoi nici nu plătesc . Ce va fi cu acești oameni.

         D-ul viceprimar,  conform legislației din domeniu este stabilit cantitatea de gunoi menajer ce are o persoană/lună. Legea nu permite ca cineva să fie scutit de la taxă pe motivul că nu are gunoi. Este  interzisă neutralizarea gunoiului prin ardere, săpare în pământ etc.

         D-ul ing.Kovacs Geza,  este de părere că ar trebui să fie invitat la proxima ședință un reprezentant de la o societate autorizată în domeniu, care poate da răspunsuri la întrebările unde situația nu este clară. Trebuie văzută strategia de lucru al unei societăți în domeniu după care se pot trage concluzii și stabilită care soluție este cea mai bună pentru oraș.

         D-ul Moga Attila, arată consiliului faptul că în cazul în care societatea specializată în domeniu promite că nu  va depozita gunoiul pe raza administrativ al orașului va fi de acord cu concesiunea.

         D-ul Mathe Lorand,  întreabă pentru cine vom face punctul de selectare al gunoiului dacă gunoiul nostru va fi transportat în alt loc. În acestă situație punctul de selectare se va realiza pentru Tulgheș și Corbu.

         D-ul ing.Szabo Tibor,  această problemă trebuie gândit foarte bine. În cazul în care serviciul se va scumpi, sub pădure va ajunge mai mult gunoi. Trebuie să  obținem mai multe informații ca să putem  decide corect.

         Președintele ședinței,  este de părere că în actualul sistem serviciul nu va funcționa , dacă ne gândim la viitor. Serviciul trebuie prestat de o societate specializată în domeniu.

         Consiliul a stabilit ca pentru proxima ședință să fie invitat un reprezentant din partea unei societăți autorizate în domeniu, care poate furniza informații detailate despre managementul unei astfel de servicii.               

                   Nefiind alte materiale de discutat ședința se declară închisă

                   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

 

                   SECRETAR,                                    PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

    Moldovan Kemenes Ildiko Anna                                Froicu Ion