ROMÂNIA

        ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

 CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE  Nr.12/2006

Privind trecerea în domeniul privat al oraşului Borsec a unui teren

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec,

                             Având în vedere Încheierea nr.765/2005, a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Carte Funciară Topliţa, prin care este arătat faptul că suprafaţa de teren este în proprietatea Statului Român 1/1, cu administrarea operativă a Sfatului Popular al oraşului Borsec.

                             Luând în considerare prevederile art.26 din Legea nr.18/1991, privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul  consiliului local orăşenesc Borsec.

                             În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit. f) şi k), art.46(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                             Art.1, Trecerea în domeniul privat al oraşului  Borsec, a suprafeţei de 498 mp teren, înscris în CF.nr.1536, nr.top.327/1, Lăzarea P-II-a Borsec.

                             Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, viceprimarul localităţii în colaborare cu  Biroul de Carte Funciară Topliţa.

 

                             Borsec, la 22 februarie 2006

 

                                                                                      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                                Oprea Valentin