ROMÂNIA

        ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

 CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  Nr.17/2006

                               Privind aprobarea inventarului pe anul 2005

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec.

                             Luând în considerare raportul compartimentului de resort precum şi procesul-verbal al comisiei de inventariere.

                             Având în vedere prevederile Legii nr.82/1991, republicat, Legea nr.15/1994, modificat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/1997, şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003 precum şi art.24, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.1753/2004 , aprobarea normelor privind organizarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv.        

                             Văzând avizul favorabil al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii cu publicul,  socială.

                             In temeiul dispoziţiunilor art.38, lit.f) precum şi art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală precum şi cu  respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

 

                              H O T Ă R E Ş T E:

 

                                      Art.1.  Aprobă inventarul efectuat la sfârşitul anului 2005 .   

                                      Art.2. Aprobă casarea mijloacelor fixe , a obiectelor de inventar şi a materialelor conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                      Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul localităţii precum şi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al Consiliului local orăşenesc Borsec

 

                             Borsec, la 22 februarie 2006

 

                                                                        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                                Oprea Valentin