ROMĀNIA

         ROMĀNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL  BORSEC

 CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRĀREA  Nr.  18/2006

Privind aprobarea contului de īncheiere a execuţiei  bugetare a anului 2005.

 

                   Consiliul local oraş Borsec.

                   Avānd īn vedere referatul contabilei cu privire la necesitatea aprobării contului de īncheiere a exerciţiului bugetar.

                   Avānd īn vedere bugetul local pe anul 2005, prevederile Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MFP nr.1952/2005 precum şi Ordinul MFP nr. 95/2006, privind aprobarea Normelor metodologice privind īnchiderea conturilor contabile, īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2005,   precum şi art.53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

                   Luānd īn considerare avizul favorabil al comisiei buget finanţe din cadrul Consiliului local

                   Īn temeiul dispoziţiunilor art.38, lit.d) şi art 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală precum şi respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională īn administraţia publică..

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                   Art. Unic. Aprobă , conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărāre,  contul de īncheiere a execuţiei bugetare a anului  2005.

 

                    Borsec, la 22 februarie 2006

 

                                                                             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                      Oprea Valentin

 

 

COMISIA BUGET FINANŢE DIN CADRUL

CONSILIULUI LOCAL ORĂŞENESC BORSEC

 

A  V  I  Z

 

                             Comisia de specialitate buget finanţe din cadrul Consiliului local orăşenesc Borsec īntrunit īn şedinţă de lucru a luat īn discuţie referatul contabilei cu privire la necesitatea aprobării contului de īncheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2005.

                             Analizānd documentaţia depusă cu privire la venituri şi cheltuieli pe capitole şi subcapitole comisia constată faptul că au fost respectate prevederile bugetare iar cheltuielile au fost efectuate oportun şi eficient conform sumelor prevăzute īn diferite capitole, subcapitole şi aliniate din buget.

                             Avānd īn vedere cele de mai sus comisia este de acord cu aprobarea īn forma prezentată a contului de īncheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2005.

                             In urma discuţiilor purtate comisia de specialitate pe baza bugetului local pe anul 2005, a Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005 precum şi art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale şi pe baza art.38, lit.d) , şi art.56(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, AVIZEAZĂ FAVORABIL proiectul de hotărāre şi īnaintează  plenului spre aprobare pentru şedinţa din data de 22 februarie 2006.

                                               

                                                                                       MEMBRII COMISIEI,

                                                                            

                                                                             Kovacs Geza  ____________

                                                                             Ciupic Kinga _____________

                                                                             Mathe Lorand _____________