ROMÂNIA

      ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

 CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  Nr.19/2006

Privind acordarea de  reduceri la  impozitului pe clădiri

şi teren unor persoane fizice

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec

                             Având în vedere cererile depuse împreună cu acte justificative care atestă faptul că venitul lunar este sub salariul minim pe economie, de către unele persoane fizice, prin care solicită acordarea de reduceri la impozitul pe clădiri şi teren.

                             Luând în considerare prevederile art.286, alin.1,2,3, Titlul IX, cap.XI, din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat prin pct.118 din Ordinul nr. 83/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local nr.66/2005, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2006.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului din cadrul Consiliului local Borsec

                             În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit. d) şi art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                             Art.1. Acordarea de reducere la impozitul pe clădiri şi teren persoanelor fizice enumerate în tabelul de mai jos, cu începere din data de 01 martie 2006.

 

Nr.Crt.

Numele şi prenumele

ADRESA

Strada, Nr.

Nr.

înregist.

Venitul pers.

fizice

Reducere acordată %

1.

Csibi Anna

Topliţei , 39

364/2006

155 lei RON

30%

2.

Fazakas Maria Magdalena

Ditrăului  41

340/2006

130 lei RON

30%

3.

Sarparki Maria

Ditrăului   10

265/2006

149 lei RON

30 %

4.

Veres Katalin

Jokai Mor  13

324/2006

187 lei RON

30 %

5.

Benkes Margit

Legăturii  1

372/2006

165 lei RON

30 %

6.

Gyorgy Elisabeta

M. Eminescu 41

383/2006

176 lei RON

30 %

7.

Kovacs Terezia

Topliţei  50

218/2006

170 lei RON

30 %

8.

Varadi Terezia

Gh. Doja  49

194/2006

131 lei RON

30 %

9.

Elekes Maria

Malnas   6

220/2006

174 lei RON

30 %

10.

Rakoczi Ileana

Izvorului  5

224/2006

174 lei RON

30 %

11.

Ambrus Elisabeta

Mesteacănului  17

468/2006

195 lei RON

30 %

12.

Sover Ileana

Cerbului  11

469/2006

187 lei RON

30 %

 

                             Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de impozite şi taxe din cadrul aparatului propriu al consiliului local Borsec.

 

                                      Borsec, la 22 februarie 2006

 

                                                                   PRESEDINTELE SEDINTEI,

                                                                             Oprea Valentin

 

COMISIA PENTRU BUGET FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI.

 

A V I Z

 

                  Comisia de specialitate întrunită în şedinţă de lucru , a luat discuţie cererile depuse de persoane fizice în vederea acordării de reduceri la impozitul pe clădiri şi teren.

                             Conform documentaţiei depuse de către persoane fizice reiese faptul că au venituri mai mici decât salariu minim  pe economie.

                             În urma discuţiilor purtate comisia acordă reduceri la impozitul pe clădiri şi teren, diferenţiat 30 – 40 % pentru cele 12 solicitări.

 

Nr.Crt.

Numele şi prenumele

ADRESA

Strada, Nr.

Nr.

înregist.

Venitul pers.

fizice

Reducere acordată %

1.

Csibi Anna

Topliţei , 39

364/2006

155 lei RON

30%

2.

Fazakas Maria Magdalena

Ditrăului  41

340/2006

130 lei RON

30%

3.

Sarparki Maria

Ditrăului   10

265/2006

149 lei RON

30 %

4.

Veres Katalin

Jokai Mor  13

324/2006

187 lei RON

30 %

5.

Benkes Margit

Legăturii  1

372/2006

165 lei RON

30 %

6.

Gyorgy Elisabeta

M. Eminescu 41

383/2006

176 lei RON

30 %

7.

Kovacs Terezia

Topliţei  50

218/2006

170 lei RON

30 %

8.

Varadi Terezia

Gh. Doja  49

194/2006

131 lei RON

30 %

9.

Elekes Maria

Malnas   6

220/2006

174 lei RON

30 %

10.

Rakoczi Ileana

Izvorului  5

224/2006

174 lei RON

30 %

11.

Ambrus Elisabeta

Mesteacănului  17

468/2006

195 lei RON

30 %

12.

Sover Ileana

Cerbului  11

469/2006

187 lei RON

30 %

 

                             În temeiul dispoziţiunilor art.286, alin.1,2,3, Titlul IX, cap.XI, din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat prin pct.118 din Ordinul nr. 83/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local nr.66/2005, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2006, şi în conformitate cu prevederile art. 56(4) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală AVIZEZAZĂ FAVORABIL, proiectul de hotărâre şi înaintează plenului spre aprobare din şedinţa din data de 22 februarie 2006. 

 

                                                                   MEMBRII COMISIEI:

 

                                                         Kovacs Geza _________________

                                                          Ciupic Kinga _________________

                                                          Mathe Lorand ________________