ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

ORAŞUL BORSEC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  Nr.1/2006

Privind utilizarea fondului de rulment

 

                             Consiliul local oraş Borsec.

                             Având în vedere referatul contabilei cu privire la necesitatea de stabilire a utilizării fondului de rulment al Consiliului local Borsec precum şi virarea disponibilităţilor autofinanţate.

                             Luând în considerare prevederile art.54, lit.b), art.66, alin.3) şi art.67(4),(7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul nr. 1952/2005, pct.1.17(2) al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar a anului 2005.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, din cadrul Consiliului local.

                             În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit.d) şi art.46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

H O T Ă R E Ş T E:

 

                              Art.1. Utilizarea fondului de rulment în suma de 357.940,00 lei RON pentru :

-          335.000,00 lei RON pentru investiţii

-            22.940,00 lei RON pentru acoperirea golului temporar de casă

 

                           Art.2.  Virarea sumei de 285.000 lei RON din disponibilităţi autofinanţate în bugetul local pe anul 2006. 

                          

                            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează contabila Consiliului local precum şi ordonatorul principal de credite.

                            

                             Borsec, la 24 ianuarie 2006 

 

 

                                                                                      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                                                        Froicu Ion

 

 

 

 

COMISIA BUGET FINANŢE

 

A V I Z

 

 

                                      Comisia de specialitate întrunit în şedinţă de lucru a luat în discuţie referatul depus de contabila instituţiei prin care este arătat necesitatea de stabilire a utilizării fondului de rulment al Consiliului precum şi virarea disponibilităţilor autofinanţate în bugetul local pe anul 2006.

                                      Este prezentat totalul fondului de rulment care se ridică la suma de 357.940,00 lei.

                                      Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare comisia de specialitate propune ca 335.000,00 lei să fie pentru investiţii iar suma de 22.940,00 lei să fie folosit pentru acoperirea golului temporar de casă.

                                      Suma de 285.000, 00 va fi virat din disponibilităţi autofinanţate în bugetul local pe anul 2006.

                                      În temeiul prevederilor art.54, lit.b) şi art. 66 alin3, ţi art.67.(4,7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi în temeiul dispoziţiunilor art.56(4) , art. 38, lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică AVIZEAZĂ FAVORABIL  proiectul de hotărâre şi înaintează plenului spre aprobare pentru şedinţa din data de 24 ianuarie 2006.

 

 

                                                                                      MEMBRII COMISIEI :

 

                                                                   Kovacs Geza _________________

                                                                   Ciupic Kinga _________________

                                                                   Mathe Lorand ________________