ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL

ORAŞ BORSEC

 

HOTĂRÂREA   Nr.2/2006

Privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării

venitului minim garantat pe anul 2006. 

 

                             Consiliul local oraş Borsec.

                             Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort prin care este arătat necesitatea  stabilirii şi aprobării limitelor minime de venit realizate de familiile care solicită ajutor social pe baza Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat.

                             Luând în considerare prevederile art. 15, alin 1-2 din  Hotărârea Guvernului nr. 1099/2001 cu privire la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi prevederile art.1(1)(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1770/2005 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim  garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copii nou născuţi prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

                             Având în vedere avizul favorabil al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi socială  din cadrul Consiliului local.

                             În temeiul prevederilor art. 38, lit.s) şi art 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

 

                                      H O T Ă R E S T E

 

                             Art.1. Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat familiile respectiv personale singure care posedă:

-         Clădiri, alte spaţii locative, sau terenuri intravilane în afara locuinţei de domiciliu;

-         Autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel, rulote sau alte mijloace mecanice de transport;

-         Gatere instalate pentru prelucrarea materialului lemnos;

-         Animale de tracţiune respectiv bovine , cabaline;

-         Teren forestier;

-         Persoanele singure , respectiv familiile care dispun de spaţiul excedentar conform criteriilor cuprinse în anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996, Legea locuinţei, dacă construcţia locuinţei permite primirea în spaţiu a persoanelor străine , adică dispun de camere cu intrare separată.

-          

                         Art.2. Se aprobă nivelul veniturilor agricole realizate din creşterea şi valorificarea animalelor , respectiv terenuri fâneţe după cum urmează:

                             Categorii de animale:              Venituri  realizabile pe cap de animal

                             - vacă cu lapte                                   662 lei RON /an

                             - vacă cu viţel                                     876 lei RON /an

                             - vacă la reformă                                584 lei RON/an

                             - purcei                                             235 lei RON/buc

                             - porcine                                                8 lei RON /kg

                             - oaie                                                     2 lei RON/kg

                            

Familiile precum şi persoanele singure deţinătoare de terenuri fâneţe se consideră venit realizabil suma de 235 lei RON/ha, raportat la suprafaţa deţinută..

                             Art. 3. Cu data prezentei hotărâri se retrage hotărârea nr. 3/2005 emis în acest sens.

                             Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de resort din cadrul Consiliului local.

 

                             Borsec, la 24 ianuarie 2006 

 

                                                                             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                      Froicu Ion

 

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

                             Subsemnata Szocs Agnes, funcţionar public , referent autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate, a Consiliului local Borsec, prin prezenta solicit ca în conformitate cu art. 15, alin 1-2 din  Hotărârea Guvernului nr. 1099/2001 cu privire la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi prevederile art.1(1)(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1770/2005 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim  garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copii nou născuţi prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, să aprobaţi majorarea cu 5 % a nivelului veniturile agricole realizate din creşterea şi valorificarea animalelor respectiv, terenuri fâneţe pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, în următoarea formă propusă de compartimentul de specialitate:

                            

                                Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat familiile respectiv personale singure care posedă:

-         Clădiri, alte spaţii locative, sau terenuri intravilane în afara locuinţei de domiciliu;

-         Autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel, rulote sau alte mijloace mecanice de transport;

-         Gatere instalate pentru prelucrarea materialului lemnos;

-         Animale de tracţiune respectiv bovine , cabaline;

-         Teren forestier;

-         Persoanele singure , respectiv familiile care dispun de spaţiul excedentar conform criteriilor cuprinse în anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996, Legea locuinţei, dacă construcţia locuinţei permite primirea în spaţiu a persoanelor străine , adică dispun de camere cu intrare separată.

                           Se aprobă nivelul veniturilor agricole realizate din creşterea şi valorificarea animalelor , respectiv terenuri făneţe după cum urmează:

                             Categorii de animale:              Venituri  realizabile pe cap de animal

                             - vacă cu lapte                                   662 lei RON /an

                             - vacă cu viţel                                     876 lei RON /an

                             - vacă la reformă                                584 lei RON/an

                             - purcei                                             235 lei RON/buc

                             - porcine                                                8 lei RON /kg

                                    - oaie                                                                   2 lei RON/kg

                           Familiile precum şi persoanele singure deţinătoare de terenuri fâneţe se consideră venit realizabil suma de 235 lei RON/ha, raportat la suprafaţa deţinută.

 

                   Borsec, la 12 ianuarie 2006                                    Szocs Agnes,