ROMÂNIA

      ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

CONSILIULUI LOCAL

                   

HOTĂRÂREA  Nr.3/2006

Privind acceptarea în donaţie cărţi 

 

                   Consiliul local oraş Borsec.

                   Având în vedere oferta primită din partea oraşului Pilisvorosvar, Ungaria, precum şi din partea Ministerului Culturii prin intermediul Biblioteci Judeţene.

                  Luând în considerare  avizul favorabil al comisiei de specialitate administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi relaţii cu publicul şi socială.

                   În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit.x) şi art. 46(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală.

 

H O T Ă R E Ş T E :

 

                   Art.1. Acceptarea în donaţie, din partea oraşului Pilisvorosvar, Ungaria :

v     283 volume cărţi în valoare de 283 lei RON. 

 

                  Art.2. Acceptarea în donaţie din partea Ministerului Culturi prin intermediul Biblioteci Judeţene

v     16 volume cărţi în valoare de 233,93 lei RON precum şi un CD în valoare de 30 lei RON.  

 

          Art.3.  Bunurile menţionate pa art.1, au fost predate pe bază de proces verbal pentru Biblioteca orăşenească şi  urmează să fie înregistrate în inventarul instituţiei  în cauză.

 

                   Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   d-na Kolbert Tunde, bibliotecar.

 

                             Borsec, la 24 ianuarie 2006.

 

                                                                             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                             Froicu Ion