ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

ORAŞUL BORSEC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 4/2006

Privind anularea unor creanţe fiscale restante aflate

în sold la data de 31 decembrie 2005.

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec.

                             Având în vedere referatul compartimentului de impozite şi taxe din cadrul aparatului propriu prin care este arătat faptul că sunt cetăţeni cu un sold mai mic de 10 lei RON care se poate anula.

                             Luând în considerare prevederile cap. XII, secţiunea 6, art. 174 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei pentru buget finanţe din cadrul consiliului local.

                             În temeiul dispoziţiunilor art. 38, lit. w (3) şi art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală precum şi cu respectarea prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                             Art.1. Anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2005 pentru persoanele fizice conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                             Art.2. Anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2005 pentru persoanele juridice conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                             Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul taxe şi impozite din cadrul consiliului.

 

                             Borsec, la 24 ianuarie 2006 

 

                                                                   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                             Froicu Ion

 

 

 

REFERAT

 

                             Subsemnata Mathe Klara angajat al unităţii Dvs. în funcţia de referent din comp. Taxe si impozite

                             Prin prezenta rog Consiliul ca în şedinţa Ordinară din data de 24.01.2006 să adoptaţi următoarele Hotărâri:

1.     Acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren  sau o reducere a acestora pentru persoane fizice  ale  căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau pensie de asistenţă socială, conf. art.286 alin(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificat prin  pct.118 din Ordonanţa nr. 83/2004 privind modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal;

2.     Acordarea de anulare a creanţelor fiscale mai mici de 10,00 RON aflate în sold la data de 31 decembrie 2005, conf. cap. XII secţ. a 6-a art.174 alin.(2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

 

          Borsec, la 12.01.2006

 

                                                                   Mulţumesc,

 

 

COMISIA BUGET FINANŢE DIN CADRUL

CONSILIULUI LOCAL ORĂŞENESC BORSEC

 

A  V  I  Z

 

                             Comisia de specialitate buget finanţe din cadrul Consiliului local orăşenesc Borsec întrunit în şedinţă de lucru a luat în discuţie referatul compartimentului de impozite şi taxe din cadrul aparatului propriu prin care este arătat faptul că este o posibilitate ca datoriile persoanelor fizice şi juridice să fie anulate dacă aceştia nu sunt mai mari de 10 lei.

                             Comisia analizând anexele depuse de compartiment a fost de acord cu anularea creanţelor fiscale restante pentru persoane fizice în valoare totală de 480,67 lei, (119 poziţii – anexa 1).

                             Comisia este de acord cu anularea creanţelor fiscale persoanelor juridice în valoare totală de 13.62 lei (3 poziţii – anexa 2).   

                             In urma discuţiilor purtate comisia de specialitate pe baza prevederilor cap. XII, secţiunea VI,  art.174 (2) din ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală şi precum şi pe baza art.38, lit.w (3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală AVIZEAZĂ FAVORABIL proiectul de hotărâre cu privire la anularea unor creanţe fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2005 şi înaintează plenului spre aprobare pentru şedinţa din data de 24 ianuarie 2006.

                                               

                                                                                      MEMBRII COMISIEI,

                                                                            

                                                                             Kovacs Geza_________________

                                                                             Ciupic Kinga        ____________

                                                                             Mathe Lorand      ____________