ROMÂNIA

      ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  Nr.5_/2006

Privind acordarea de  reduceri la  impozitului pe clădiri

şi teren unor persoane fizice

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec

                             Având în vedere cererile depuse împreună cu acte justificative care atestă faptul că venitul lunar este sub salariul minim pe economie, de către unele persoane fizice, prin care solicită acordarea de reduceri la impozitul pe clădiri şi teren.

                             Luând în considerare prevederile art.286, alin.1,2,3, Titlul IX, cap.XI, din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat prin pct.118 din Ordinul nr. 83/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local nr.66/2005, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2006.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului din cadrul Consiliului local Borsec

                             În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit. d) şi art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                             Art.1. Acordarea de reducere la impozitul pe clădiri şi teren persoanelor fizice enumerate în tabelul de mai jos, cu începere din data de 01 februarie 2006.

 

Nr.Crt.

Numele şi prenumele

ADRESA

Strada, Nr.

Nr. înregistrare.

Venitul pers. fizice

Reducere acordată %

1.

Vizoli Elisabeta

Topliţei, 63

60/2006

163 lei RON

30%

2.

Mathe Rozalia

Ditrăului 5

2481/2005

92 lei RON

40%

3.

Fazakas Irma

Topliţei , 45/A

5/2006

196 lei RON

30 %

4.

Pal Anton şi Ileana

Mesteacănului 3

9/2006

430 lei RON

30 %

5.

Molnar Maria

Cerbului 9/A

65/2006

210 lei RON

30 %

6.

Markos Anna

Topliţei   48

136/2006

213 lei RON

30 %

7.

Fekete Anna

Topliţei   28

137/2006

299 Lei RON

30 %

8.

Antal Elisabeta

M Eminescu 11

105/2006

309 lei RON

30 %

9.

Fazakas Anna

Topliţei  44

138/2006

157 lei RON

30 %

10.

Veber Maria

Cerbului  17

170/2006

258 lei RON

30 %

11

Szőcs Ana

Ditrăului 57

563/2006

74 lei RON

40 %

 

 

                             Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de impozite şi taxe din cadrul aparatului propriu al consiliului local Borsec.

 

                                      Borsec, la 24 ianuarie 2006

 

                                                                   PRESEDINTELE SEDINTEI,

                                                                                 Froicu Ion

 

COMISIA PENTRU BUGET FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI.

 

A V I Z

 

                  Comisia de specialitate întrunită în şedinţă de lucru , a luat discuţie cererile depuse de persoane fizice în vederea acordării de reduceri la impozitul pe clădiri şi teren.

                             Conform documentaţiei depuse de către persoane fizice reiese faptul că au venituri mai mici decât salariu minim  pe economie.

                             În urma discuţiilor purtate comisia acordă reduceri la impozitul pe clădiri şi teren, diferenţiat 30 – 40 % pentru cele 11 solicitări.

 

Nr.Crt.

Numele şi prenumele

ADRESA

Strada, Nr.

Nr.înregist.

Venitul pers.fizice

Reducere acordată %

1.

Vizoli Elisabeta

Topliţei, 63

60/2006

163 lei RON

30%

2.

Mathe Rozalia

Ditrăului 5

2481/2005

92 lei RON

40%

3.

Fazakas Irma

Topliţei , 45/A

5/2006

196 lei RON

30 %

4.

Pal Anton şi Ileana

Mesteacănului 3

9/2006

430 lei RON

30 %

5.

Molnar Maria

Cerbului 9/A

65/2006

210 lei RON

30 %

6.

Markos Anna

Topliţei   48

136/2006

213 lei RON

30 %

7.

Fekete Anna

Topliţei   28

137/2006

299 Lei RON

30 %

8.

Antal Elisabeta

M Eminescu 11

105/2006

309 lei RON

30 %

9.

Fazakas Anna

Topliţei  44

138/2006

157 lei RON

30 %

10.

Veber Maria

Cerbului  17

170/2006

258 lei RON

30 %

11

Szőcs Ana

Ditrăului 57

563/2006

74 lei RON

40 %

 

 

                             În temeiul dispoziţiunilor art.286, alin.1,2,3, Titlul IX, cap.XI, din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat prin pct.118 din Ordinul nr. 83/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local nr.66/2005, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2006, şi în conformitate cu prevederile art. 56(4) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală AVIZEZAZĂ FAVORABIL, proiectul de hotărâre şi înaintează plenului spre aprobare din şedinţa din data de 24 ianuarie 2006. 

 

                                                                   MEMBRII COMISIEI:

 

                                                          Kovacs Geza _________________

                                                          Ciupic Kinga _________________

                                                          Mathe Lorand ________________