ROMÂNIA

         ROMÂNIA

 JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA   Nr.6/2006

Privind vânzarea unor spaţii locative din fondul locativ de stat

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec

                             Având în vedere cererile depuse de către chiriaşi cu privire la cumpărarea spaţiilor locative din fondul locativ de stat deţinut pe bază de contract de închiriere. Pentru spaţiile locative, prin Sentinţă civilă definitivă a fost acordat despăgubiri foştilori proprietar sau moştenitorii acestora şi nu va fi restituit în natură. 

                             Luând în considerare prevederile art.9, din Legea nr.112/1995, privind  reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului local.

                             În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit. f), h) şi art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, şi cu respectarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională,

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                             Art.1. Dezmembrarea terenului identificat prin CF nr. 49, nr. top 331 în suprafaţă totală de 396 mp,  în două noi corpuri şi anume: nr. top. 331/1 cu suprafaţa de 236 mp şi nr. top. 331/2 cu suprafaţa de 160 mp, conform expertizei de dezmembrare.

                            Art.2.  Vânzarea unor spaţii locative din fondul locativ de stat pentru care prin sentinţă civilă definitivă a fost acordat despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitori acestora şi nu se  restituie în natură,  pentru chiriaşii care deţin spaţiile respective prin contract de închiriere valabil încheiate, după cum urmează:

-          Spaţiul locativ situat pe str.7 Izvoare, nr, 35, identificat prin CF nr. 49, nr. top.331/2, teren aferent în suprafaţă de 160 mp.

                     chiriaşi fiind : Azoiţei Nicolae;

                                           Fokt Edmund;

-         Spaţiul locativ situat pe str. 7 Izvoare, nr, 33, identificat prin CF nr. 49, nr. top.331/1, teren aferent în suprafaţă de 236 mp.  

                     chiriaşi fiind : Costea Niculaie;

                                            Costea Lucreţia;

       Todea Maria

                   Art.3.  În conformitate cu prevederile art.9, alin.5, din Legea nr.112/1995, pentru evaluarea şi vinderea spaţiilor locative din fondul locativ de stat se împuterniceşte pe unitatea specializată din judeţul Harghita, respectiv CIVIS Miercurea Ciuc.

                   Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul localităţii.

 

                             Borsec, la 24 ianuarie 2006    

                                                                                      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                                Froicu Ion