ROMÂNIA

      ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA   Nr.39 /2006  

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006.

 

                   Consiliul local oraş Borsec.

                   Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul  aparatului propriu.

                   Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, Ordonanţei de Urgenţă nr. 45/2003 privind Finanţele Publice Locale,  precum şi hotărârea Consiliului Judeţean nr. 66/2006.

                   Văzând avizul favorabil al comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului local.

                   În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, şi cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţie publică.

 

H O T Ă R E Ş T E :

             

              Art.1. Aprobă modificarea bugetului general al localităţii BORSEC din suma de 3.379,59 mii lei la venituri în suma de 3.337,49 mii lei şi din suma de 3.379,59 mii lei la cheltuieli în suma 3.337,49 mii lei de  conform anexei nr.1.

                    Art.2. Aprobă modificarea bugetului local detailat la venituri pe capitole şi subcapitole din suma de 2.720,65 mii lei în suma de 2.678,55 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, titluri , articole de cheltuieli, subcapitole  şi paragrafe din suma de 2.720,65 mii lei, în suma de 2.678,55 mii lei astfel:

 

 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Cod  rând

Cod indicator

 

ANUL 2006

 

 

 

 

 

 

TOTAL VENITURI

1

00.01

2678,55

VENITURI PROPRII

2

48.02

1866,55

I.  VENITURI CURENTE

3

00.02

2527,85

A.  VENITURI FISCALE

4

00.03

2029,65

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

624,00

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

624,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

624,00

 

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

540,00

 

Sume alocate de  consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

84,00

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

16

00.09

425,29

Impozite si  taxe pe proprietate

17

07.02

425,29

 

Impozit pe clădiri

18

07.02.01

256,29

 

Impozit pe terenuri

19

07.02.02

134,00

 

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 

20

07.02.03

35,00

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

980,36

Sume defalcate din TVA

23

11.02

812,00

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti

25

11.02.02

626,00

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

29

11.02.06

186,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

35

16.02

168,36

 

Taxa asupra  mijloacelor de transport

36

16.02.02

36,21

 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare

37

16.02.03

128,90

 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi

38

16.02.50

3,25

C.   VENITURI NEFISCALE

42

00.12

498,20

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE

43

00.13

106,00

Venituri din proprietate

44

30.02

106,00

 

Venituri din concesiuni si închirieri

47

30.02.05

106,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

52

00.14

392,20

Venituri din prestări de servicii si alte activităţi

53

33.02

47,20

 

Venituri din prestări de servicii

54

33.02.08

47,20

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

61

34.02

7,00

 

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

7,00

Amenzi, penalităţi si confiscări

64

35.02

13,00

 

Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

65

35.02.01

13,00

Diverse venituri

69

36.02

325,00

 

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilităţile instituţiilor publice

70

36.02.05

285,00

 

Alte venituri

72

36.02.50

40,00

II. VENITURI DIN CAPITAL                 

76

00.15

150,70

Venituri din valorificarea unor bunuri

77

39.02

150,70

 

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

79

39.02.03

0,70

 

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat

81

39.02.07

150,00

 

 

 

101

 

 

TOTAL CHELTUIELI

102

49.02

2678,55

CHELTUIELI CURENTE

103

01

2313,55

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

104

10

1335,24

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

105

20

862,23

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

112

50

50,00

 

Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autorităţilor locale

113

50.04

50,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

114

51

1,68

 

Transferuri curente

115

51.01

1,68

 

 

Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

119

51.01.15

1,68

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

121

55

24,40

 

A. Transferuri

122

55.01

24,40

 

 

 

126

55.01.13

9,00

 

 

Alte transferuri curente interne

128

55.01.18

15,40

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA

129

57

37,50

 

 Ajutoare sociale

130

57.02

37,50

 

 

 Ajutoare sociale in numerar

131

57.02.01

37,50

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

133

59

2,50

 

Burse

134

59.01

2,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

365,00

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

365,00

 

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

141

71.01

365,00

 

 

Construcţii(

142

71.01.01

165,00

 

 

Alte active fixe

145

71.01.30

200,00

TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

156

90

0,00

 

 

 

160

 

 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

161

50.02

622,81

Autorităţi publice şi acţiuni externe

162

51.02

571,13

CHELTUIELI CURENTE

163

01

571,13

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

164

10

442,63

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

165

20

128,50

Din total capitol:

180

 

 

 

Autorităţi executive si legislative

181

51.02.01

571,13

 

 

Autorităţi executive

182

51.02.01.03

571,13

 

 

 

183

 

 

Alte servicii publice generale

184

54.02

50,00

CHELTUIELI CURENTE

185

01

50,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.189)

188

50

50,00

 

Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autorităţilor locale

189

50.04

50,00

Din total capitol:

205

 

 

 

Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autorităţilor locale

206

54.02.05

50,00

 

 

 

211

 

 

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administraţiei

219

56.02

1,68

CHELTUIELI CURENTE

220

01

1,68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

221

51

1,68

 

Transferuri curente

222

51.01

1,68

 

 

Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap

224

51.01.15

1,68

Din total capitol:

225

 

 

 

Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

227

56.02.07

1,68

 

 

 

228

 

 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

229

59.02

11,35

Ordine publica şi siguranţa naţională

248

61.02

11,35

 CHELTUIELI CURENTE (rd.250 la 251)

249

01

11,35

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

251

20

11,35

Din total capitol:

263

 

 

 

Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)

266

61.02.05

11,35

 

 

 

267

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

268

64.02

1268,90

Învăţământ

269

65.02

786,50

CHELTUIELI CURENTE

270

01

786,50

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

271

10

545,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

272

20

239,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

282

59

2,50

 

Burse

283

59.01

2,50

Din total capitol:

296

 

 

 

Învăţământ preşcolar şi primar

297

65.02.03

270,87

 

 

Învăţământ preşcolar

298

65.02.03.01

150,00

 

 

Învăţământ primar

299

65.02.03.02

120,87

 

Învăţământ secundar

300

65.02.04

515,63

 

 

Învăţământ secundar inferior  

301

65.02.04.01

500,52

 

 

Învăţământ secundar superior  

302

65.02.04.02

3,25

 

 

Învăţământ profesional

303

65.02.04.03

11,86

 

 

 

311

 

 

Cultura, recreare şi religie

339

67.02

344,65

 CHELTUIELI CURENTE

340

01

179,65

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

341

10

96,45

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

342

20

83,20

CHELTUIELI DE CAPITAL

353

70

165,00

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE

354

71

165,00

 

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

355

71.01

165,00

 

 

Construcţii

356

71.01.01

65,00

 

 

Alte active fixe

359

71.01.30

100,00

Din total capitol:

364

 

 

 

Servicii culturale (rd.366 la 374)

365

67.02.03

48,11

 

 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale

366

67.02.03.02

48,11

 

Servicii recreative si sportive (rd.376 la 378)

375

67.02.05

86,54

 

 

Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

378

67.02.05.03

86,54

 

Alte servicii în domeniile culturii, recreării şi religiei

380

67.02.50

210,00

 

 

 

381

 

 

Asigurări şi asistenţă socială

382

68.02

137,75

CHELTUIELI CURENTE

383

01

137,75

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

384

10

63,35

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

385

20

26,50

TITLUL VII.ALTE TRANSFERURI

389

55

10,40

Alte transferuri interne

393

55,01.18

10,40

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA (rd.395)

394

57

37,50

 

 Ajutoare sociale

395

57.02

37,50

 

 

 Ajutoare sociale in numerar

396

57.02.01

37,50

Din total capitol:

410

 

 

 

Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (rd.413)

412

68.02.05

66,55

 

 

Asistenţă socială  în  caz de invaliditate

413

68.02.05.02

66,55

 

Asistenţă socială pentru familie şi copii

414

68.02.06

7,20

 

Prevenirea excluderii sociale (rd.418+419)

417

68.02.15

37,50

 

 

Ajutor social

418

68.02.15.01

37,50

 

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor şi asistenţei  sociale

420

68.02.50

26,50

 

 

 

421

 

 

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

422

69.02

577,49

Locuinţe, servicii si dezvoltare publica

423

70.02

442,76

CHELTUIELI CURENTE

424

01

242,76

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

425

10

106,08

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

426

20

136,68

CHELTUIELI DE CAPITAL

434

70

200,00

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE

435

71

200,00

 

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale

436

71.01

200,00

 

 

Construcţii

437

71.01.01

100,00

 

 

Alte active fixe

440

71.01.30

100,00

Din total capitol:

448

 

 

 

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.453+454)

452

70.02.05

30,00

 

 

Alimentare cu apă

453

70.02.05.01

30,00

 

Iluminat public si electrificări rurale

455

70.02.06

85,00

 

Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

457

70.02.50

327,76

 

 

 

 

 

 

Protecţia mediului

459

74.02

134,73

CHELTUIELI CURENTE

460

01

134,73

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

461

10

81,73

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

462

20

53,00

Din total capitol:

485

 

 

 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor

486

74.02.05

134,73

 

 

Salubritate

487

74.02.05.01

58,63

 

 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

488

74.02.05.02

76,10

 

 

 

490

 

 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

491

79.02

198,00

Acţiuni generale economice, comerciale si de munca

492

80.02

14,00

CHELTUIELI CURENTE

493

01

14,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

496

55

14,00

 

A. Transferuri interne.

497

55.01

14,00

 

 

Programe de dezvoltare

498

55.01.13

9,00

 

 

Alte transferuri curente interne

499

55.01.18

5,00

Din total capitol:

511

 

 

 

Acţiuni generale economice şi comerciale (rd.513 la 516)

512

80.02.01

14,00

 

 

Programe de dezvoltare regională  şi socială

515

80.02.01.10

14,00

 

 

 

517

 

 

Transporturi

569

84.02

184,00

CHELTUIELI CURENTE

570

01

184,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

572

20

184,00

Din total capitol:

596

 

 

 

Transport rutier

597

84.02.03

184,00

 

 

Străzi

600

84.02.03.03

184,00

 

 

 

604

 

 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

638

96.02

 

         

                   Art.3. Aprobă modificarea listei cu investiţii pentru anul 2006 din suma de 975,25 mii lei,  în suma 855,25 mii lei de conform anexei nr.2.

                   Art.4. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredinţează Primarul localităţii precum şi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

 

                   Borsec, la 20 iunie 2006

 

                                                                   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                             Ing. Szabo Tibor