ROMÂNIA

         ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  CONSILIUL LOCAL

      ORAŞ BORSEC

 

HOTĂRÂREA Nr. 22/2006

Privind aprobarea nomenclatorului documentelor din arhiva

Consiliului local Borsec.

 

                             Consiliul local oraş Borsec.

                             Având în vedere referatul secretarului unităţii administrativ teritoriale, numită prin dispoziţia 368/2005, ca responsabil cu probleme de arhivă prin care arată necesitatea aprobări nomenclatorului arhivistic al Consiliului local Borsec.

                             Luând în considerare prevederile cap.3, art.8, din Legea nr. 16/1996, a Arhivelor Naţionale, modificat şi completat prin Legea nr. 358/2002.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, socială din cadrul Consiliului local Borsec.

                             În temeiul dispoziţiunilor art.38(3) şi art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

 

H O T Ă R E Ş T E :

 

                             Art.1. Aprobă conform anexei, nomenclatorul documentelor din arhiva Consiliului local Borsec.

                             Art.2. Nomenclatorul aprobat se înaintează pentru confirmare Directorului Direcţiei Judeţene Harghita a Arhivelor Naţionale prin grija secretarului unităţii administrativ teritoriale.

                             Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate prin dispoziţia primarului localităţii nr. 368 - 369/2005.

 

                             Borsec, la 28 martie 2006

         

                                                                                      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                                Oprea Valentin