ROMÂNIA

      ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

  CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA  Nr.23/2006

Privind acordarea de  reduceri la  impozitului pe clădiri

şi teren unor persoane fizice

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec

                             Având în vedere cererile depuse împreună cu acte justificative care atestă faptul că venitul lunar este sub salariul minim pe economie, de către unele persoane fizice, prin care solicită acordarea de reduceri la impozitul pe clădiri şi teren.

                             Luând în considerare prevederile art.286, alin.1,2,3, Titlul IX, cap. XI, din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat prin pct.118 din Ordinul nr. 83/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local nr.66/2005, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2006.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului din cadrul Consiliului local Borsec

                             În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit. d) şi art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                             Art.1. Acordarea de reducere la impozitul pe clădiri şi teren persoanelor fizice enumerate în tabelul de mai jos, cu începere din data de 01 aprilie 2006.

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

ADRESA

Strada, Nr.

Nr.

înregist.

Venitul pers. fizice

Reducere acordată %

1

Kiss Erzsebet

Gh. Doja, 28

504/2006

195

30 %

2

Fazakas Emilia

Gh. Doja, Bl.A1, apt. 7

568/2006

92

40 %

                            

                          Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de impozite şi taxe din cadrul aparatului propriu al consiliului local Borsec.

 

                                      Borsec, la 28 martie 2006

 

                                                                   PRESEDINTELE SEDINTEI,

 

                                                                             Oprea Valentin

 

   COMISIA PENTRU BUGET FINANŢE

ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC

          ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI

 

A V I Z

 

                              Comisia de specialitate întrunită în şedinţă de lucru a luat în discuţie cererile depuse pentru acordarea de reduceri la impozitul pe teren şi clădiri, persoane fizice, conform Codului Fiscal.

                             Sunt prezentate cele trei cereri depuse.

                             Comisia a stabilit ca două pot fi aprobate iar unu al d-nei Mezei Matilda nu se încadrează în prevederile legale. Va fi dat răspuns în acest sens.

                             În urma discuţiilor purtate pe marginea celor două cereri, comisia de specialitate  în considerare prevederile art.286, alin.1,2,3, Titlul IX, cap. XI, din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat prin pct.118 din Ordinul nr. 83/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local nr.66/2005, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2006 precum şi în  temeiul dispoziţiunilor art.56(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală AVIZEAZĂ FAVORABIL,  proiectul de hotărâre şi înaintează plenului spre aprobare pentru şedinţa din data de 28 martie 2006.

 

                                                                             MEMBRII COMISIEI,

                                                            Ing. Kovacs Geza_____________________

                                                                   Ciupic Kinga_____________________

                                                                   Mathe Lorand____________________