ROMÂNIA

         ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  CONSILIUL LOCAL

      ORAŞ BORSEC

 

HOTĂRÂREA  Nr. 24/2006

Privind însuşirea studiului de fezabilitate a proiectului

„Drumul Apelor Minerale”.

 

                             Consiliul local orăşenesc Borsec.

                             Având în vedere contractul de asociere încheiat între Consiliul Judeţean Harghita, Consiliul Judeţean Covasna şi 14 localităţi cu resurse de ape minerale, cu privire la realizarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectul „Drumul Apelor Minerale”, program PHARE 2005 – 2006, nominalizat la poziţia 2 din lista beneficiarilor de program.

                             Luând în considerare prevederile pct.5 din lista de investiţii pe anul 2006, anexa nr. 4, la Hotărârea nr. 7/2006, precum şi declaraţia de angajament autentificat sub nr. 159/2005.

                             Văzând avizul favorabil al comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului şi a comisiei pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului din cadrul Consiliului local Borsec

                             În temeiul dispoziţiunilor art. 38, lit.f, k) şi  art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

 

H O T Ă R E Ş T E

 

                             Art.1. Însuşeşte documentaţia, studiul de fezabilitate a proiectului „Drumul Apelor Minerale”

                            Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul localităţii Borsec, care are obligaţia de a informa consiliul despre derularea proiectului în cauză.

 

                                      Borsec, la 05 aprilie 2006

 

                                                                   PRESEDINTELE SEDINTEI,

                                                                             Oprea Valentin