TABLOUL 
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA
                  PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007
CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI  
VALORILE IMPOZABILE  
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice                                                                                                 Art.251 alin.(3)  
Tipul clădirii NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2007   
Valoarea impozabilă                                                             - lei/mp -  Valoarea impozabilă                                             - lei/mp -   
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii Cumulative)              rol/ron Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire                         rol/ron Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii Cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire  
0 1 2 3 4  
1. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătoare 736,00 437,00 X X  
2. Clădiri cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare 200,00 125,00 X X  
3. Construcţii anexe corpului principal al unei clădirii, având pereţii din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare 125,00 112,00 X X  
4. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare 75,00 50,00 X X  
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic X X 796,00 472,00  
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturală,din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materile nesupuse unui tratament termic şi /sau chimic X X 217,00 136,00  
C. Cladire-anexacu cadre din deton armat sau cu peretiexteriori din caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic X X 136,00 121,00  
D. Clădirile-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic X X 81,00 54,00  
5. Subsol, demisol sau mansardă utilizată ca locuinţă  75 % din suma care s-ar aplica clădirii 75 % din suma care s-ar aplica clădirii 75 % din suma care s-ar aplica clădirii 75 % din suma care s-ar aplica clădirii  
6. Subsol,demisol sau mansardă utilizată cu alte scopuri decât cel de locuinţă 50 % din suma care s-ar aplica clădirii 50 % din suma care s-ar aplica clădirii 50 % din suma care s-ar aplica clădirii 50 % din suma care s-ar aplica clădirii  
PERSOANE JURIDICE 1,10 % asupra imobilelor reevaluate, respectiv 10% asupra clădirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anterior anului fiscal 1,30 % asupra imobilelor reevaluate, respectiv 10% asupra clădirilor care nu au fost reevaluate   
 *) Începând din 01 ianuarie 2007 pentru cladirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii adm.-teritorială concesionate,închiriate date în administrare ori în folosinţă după caz persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri  
CAPITOLUL II. IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN  
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII  
Art.258 alin (2)                    
Zona în cadrul localităţii  Rangul localităţii III - NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 -lei/ha -                                                                    NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007              - lei/ ha    
A 5.149,00 5.149,00    
B 3.498,00 3.498,00    
C 1.662,00 1.662,00    
D 968,00 968,00    
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - Lei /ha-  
Art.258 alin.(4)                    
Zona / categoria de folosinţă NIVELURILE INDEXATE PT. ANUL 2006 -lei/ha-  NIVELURILE INDEXATE PT. ANUL 2007 -lei / ha-  
Zona A Zona B Zona C Zona D  Zona A Zona B Zona C Zona D  
Teren arabil 22,00 17,00 14,00 12,00 24,00 18,00 16,00 13,00  
Păşune 17,00 14,00 12,00 10,00 18,00 16,00 13,00 11,00  
Fâneaţă 17,00 14,00 12,00 10,00 18,00 16,00 13,00 11,00  
Vie 33,00 25,00 20,00 13,00 40,00 30,00 24,00 16,00  
Livada 38,00 33,00 25,00 20,00 46,00 40,00 30,00 24,00  
Padure sau alt teren cu vegetatie forestieră 20,00 15,00 13,00 11,00 24,00 18,00 16,00 13,00  
Teren cu ape 11,00 9,00 6,00 X 13,00 11,00 7,00 X  
Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii adm.-teritorială concesionate,închiriate date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  
Art.258 alin.(6)             lei/ha  
Zona NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007   
ZONA ZONA  
Categoria de folosinta A B C D A B C D  
1. Teren cu construcţii 22 20 18 16 26 24 22 19  
2. Arabil 36 34 32 30 43 41 38 36  
3. Păşune 20 18 16 14 24 22 19 17  
4. Făneaţă 20 18 16 14 24 22 19 17  
5. Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 40 38 36 34 48 46 43 41  
5.1 Vie pănă la intrarea în rod X X X X X X X X  
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 40 38 36 34 48 46 43 41  
6.1 Livada pănă la intrare în rod X X X X X X X X  
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 12 10 8 6 14 12 10 7  
7.1 Pădure în vărstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X X X X X X X X  
8. Teren cu apa, altul decât cel cu amenajări piscicole 4 3 2 1 5 4 2 1  
8.1 Teren cu amenjări piscicole 24 22 20 18 29 26 24 22  
9. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X  
10. Teren neproductiv X X X X X X X X  
CAPITOL III. - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/ IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)  
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 sintagma "impozitul pe mijloacele de transport" înlocuieşte sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport"  
 Art. 263 alin. (2)                                                                      
Mijloc de transport NIVELURILE INDEXATE PT. ANUL 2006  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007   
Valoarea taxei     - lei/500 cmc sau fracţiune -  Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune din aceasta  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cmc inclusiv 9,00 X  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cmc 12,00 X  
Autobuze, autocare,microbuze 20,00 X  
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 to. Inclusiv 21,00 X  
Tractoare înmatriculate 13,00 X  
Motociclete, motorete şi scutere 5,00 X  
Tipuri de autovehicule x x  
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme  cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv X 7,00  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc si 2.000 cmc inclusiv X 15,00  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2600 cmc, inclusiv X 30,00  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3000 cmc, inclusiv X 60,00  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc. X 120,00  
Autobuze, autocare, microbuze X 20,00  
Alte autovehicule cu masa totala maximă de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturisme de teren din producţie internă X 25,00  
Tractoare înmatriculate X 15,00  
   
   
Art.263 alin.(4) si 292 alin(3)            Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 to.  
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată NIVELURILE INDEXATE PT.ANUL 2006 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007   
Taxa, în lei  Impozitul, în lei  
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vecule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vecule cu alt sistem de suspensie  
I. Vehicule cu două axe x x x x  
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 100 110 100 110  
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 110 167 110 218  
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 167 235 218 307  
4. Masa peste 15 tone 235 533 307 694  
II. Vehicule cu trei axe x x x x  
1.Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 110 120 110 137  
2. Masa peste 17 ton, dar nu mai mult de 19 tone 120 216 137 281  
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 216 280 281 365  
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 280 432 365 563  
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 432 671 563 874  
6. Masa peste 25 tone 432 671 563 874  
III. Vehicule cu patru axe x x x x  
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 280 284 365 370  
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 284 443 370 578  
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 443 704 578 917  
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 704 1.044 917 1.361  
5. Masa peste 31 tone 704 1.044 917 1.361  
Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de                                          Art. 263 alin.(5) si 292 alin.(3)                                                   peste 12 tone  
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată NIVELURILE INDEXATE PT. ANUL 2006 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007  
Taxa, în lei Impozitul, în lei  
Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie  
I. Vehicule cu 2+1 axe x x x x  
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 100 110 100 110  
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 110 120 110 120  
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 120 130 120 130  
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 130 140 130 140  
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 140 150 140 190  
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 150 189 190 246  
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 189 340 246 443  
8. Masa peste 25 tone 340 597 443 778  
II. Vehicule cu 2+2 axe x x x x  
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 120 136 120 177  
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 136 224 177 291  
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 224 329 291 428  
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 329 397 428 517  
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 397 651 517 849  
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 651 904 849 1.178  
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 904 1.373 1.178 1.789  
8. Masa peste 36tone 904 1.373 1.178 1.789  
III. Vehicule cu 2+3 axe x x x x  
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 719 1.001 938 1.305  
2. Masa peste 38 tone 1.001 1.361 1.305 1.774  
IV. Vehicule cu 3+2 axe x x x x  
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 636 883 829 1.150  
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 883 1.221 1.150 1.591  
3. Masa peste 40 tone 1.221 1.806 1.591 2.354  
V. Vehicule cu 3+3 axe x x x x  
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 362 437 471 570  
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 437 653 570 851  
3. Masa peste 40 tone 653 1.040 851 1.356  
 Art.263 alin.(6)                                                                          Remorci, semiremorci sau rulote  
Masa totală maximă autorizată NIV.INDEXATE PT. 2006 NIV.APLICABILE  PT. 2007  
Taxa, în lei  Impozitul, în lei  
a.Până la 1 tonă inclusiv 9 8,00  
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 31 29,00  
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 48 44,00  
d. Peste 5 tone 60 55,00  
CAP.IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR  
Art.267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban NIV.INDEXATE PT. 2006 NIV.APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007  
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa lei  Taxa (lei)  
a) Până la 150 mp inclusiv 4 4  
b) Între 151 şi 250 mp inclusiv 5 5  
c) Între 251 şi 500 mp inclusiv 7 7  
d) Între 501 şi 750 mp inclusiv 8 8  
e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv 10 10  
f) Peste 1.000 mp 10+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp 10+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp  
Art.267 alin.(4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 6 lei pentru ficare mp afectat  6 lei pentru ficare mp afectat  
Art. 267 alin.(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 6 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie   6 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie  
Art.267 alin.(11)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 9 lei  pentru fiecare racord    9 lei pentru fiecare racord  
Art. 267 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean 11 11 lei  
Art.267 alin.(13)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 7 7  
Art.268 alin. (1)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 57 57  
Art.268 alin.(2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 14 24  
Art.268 alin.(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale  23 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp  23 lei pt. fiecare mp sau fractiune de mp.  
Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 57 57  
Art.268 alin.(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica X Tx.eliberare aut.AI;AF 500,oo lei  
Tx.vizare anuala a autor.                                       AI:300                                                              AF:500                                                           SRL:1000  
 
CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  
Art.271 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate lei/mp sau fracţiune de mp   lei/mp sau fracţiune de mp  
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 23 23  
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 17 17  
CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTACOLE  
Art.275 alin. (2)      Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: lei/mp   lei/mp    
Manifestări artistice altele decât cele conf. Art.274 alin (2) lit. a) din L.571/2003 2% din încasări bilete X 3 (coef.corecţie) 2% din încasări bilete X 3 (coef.corecţie)  
a) în cazul videotecilor 1 1  
b) în cazul discotecilor 2 2  
CAPITOLUL VII. - ALTE TAXE LOCALE  
Chirii teren: - arabil 250,00 lei/ha 250,00 lei/ha  
                 - făneaţă 200,00 lei/ha 200,00 lei/ha   
                - cu construcţii 3,00 lei/mp 3,00 lei/mp  
Chirii locuinţă Conf. OU 40/1998 Conf. OU 40/1998  
Taxă pentru trecere ciurdă - vaci 0,45 lei/cap 0,45 lei/cap  
                                      - ovine 0,30 lei/cap 0,30 lei/cap  
Taxă ocol                       - animale mari 30,00 lei/cap/zi 30,00lei/cap/zi  
                                    - animale mici 15,00 lei/cap/zi 15,00 lei/cap/zi  
Taxă transport produse carieră (travertin) 1,00 lei/to 1,00 lei/to  
Taxă pentru înregistrarea bunurilor gajate 10,00 lei 10,00 lei  
Taxă închiriere utilaje: - tractor 50,00 lei/oră 65,00 lei/oră  
                                - excavator 55 lei/oră 80,00 lei/oră  
Taxă pentru accesul autov. în zone interzise circulaţiei acces zilnic   acces săptămănal  acces zilnic   acces săptămănal   
trim.100                   20 lei trim.100                           20 lei  
sem.150                 30 lei sem.150                          30 lei  
anual: 250              50 lei anual: 250                        50 lei  
Taxă pentru complectarea documentelor tipizate cu maşina de scris  3,00 lei/ pag. 3,00 lei/ pag.  
Taxă pentru folosirea locurilor publice 3,00 lei/mp/zi 3,00 lei/mp/zi  
Taxă pentru închirierea spaţiului de către organizaţii neguvernamentale şi partide politice 1,00 lei/mp/an 1,00 lei/mp/an  
Taxe practicate de subunitatea Casa de cultură x x  
Taxă eliberare acte normative 0,30 lei/pag. 0,3  lei/pag.  
Închiriere sală mică 50,00 lei/zi 50,00 lei/zi  
Închiriere sală mare pt. nunţi 250,00 lei/zi 250,00 lei/zi  
Închiriere Cămin cultural 50,00 lei/zi 50,00 lei/zi  
Activităţi proprii (baluri,spectacole etc.) 1,00 lei/pers 1,00 lei/pers  
Taxă pentru afişare somţii şi anunţuri pe panoul de afişaj al Consiliului local 10,00lei/lună 10,00lei/lună  
Taxă piaţă x x  
Taxă piaţă mp. ocupat 1,00 lei/mp/zi 1,00 lei/mp/zi  
Taxă vânzare ambulantă 1,00 lei/mp/zi 5,00 lei/zi  
Vânzări produse în faţa magazinelor 1,00 lei/mp/zi 3,00 lei/mp/zi  
Confecţionare produse 1,00 lei/mp/zi 1,00 lei/mp/zi  
Pentru păşunat x x  
Păşunat bovine cabaline adulte 5,00 lei/cap/sezon 5,00 lei/cap/sezon  
Tineret bovine, cabaline 1-2 ani 4,00 lei/cap/sezon 4,00 lei/cap/sezon  
Tineret bovine, cabaline sub 1 an 3,00 lei/cap/sezon 3,00 lei/cap/sezon  
Ovine, caprine adulte 3,00 lei/cap/sezon 3,00 lei/cap/sezon  
Tineret ovin, caprin sub 1 an 2,00 lei/cap/sezon 2,00 lei/cap/sezon  
Porcine peste 6 luni 2,00 lei/cap/sezon 2,00 lei/cap/sezon  
Tineret porcin sub 6 luni 1,00 lei/cap/sezon 1,00 lei/cap/sezon  
       # Nr zile muncă în funcţie de nr. animale dat la păşunat x x  
Pentru bovine, cabaline adulte 2 zi/cap 2 zi/cap  
Tineret bovine, cabaline 1 zi/cap 1 zi/cap  
Pentru fiecare 5 cap de ovine, şi caprine adulte 2 zi/cap 2 zi/cap  
       # pentru neefectuarea zilelor 23,00 lei/zi 23,00 lei/zi  
Taxă căsătorie după orele de program (sămbătă, duminică, sărbători legale) 20 lei 30 lei  
Taxă copii xerox: exemplar simplu 0,30 lei/pag. 0,30 lei/pag.  
Taxă copii xerox: ambele părţi 0,50 lei 0,50 lei  
Taxă intrare WC public 0,30 lei 0,50 lei  
Taxa transport masă lemnoasă pe străzile intravilene a localităţii 5,00 lei/mc 5,00 lei/mc  
Taxa peiaj drum forestier X 5,00 lei/mc  
CAPITOLUL VIII. - SANCŢIUNI   
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE   
Art.294 alin (3) Contravenţia prevăzută  la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la ........) lei la..........)lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la ..........)lei la...........) lei  60)                                           110)                                         110)                                             340) 50)                                                        200)                                                       200)                                                                      500)  
Art.294 alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la .......) lei la .........) lei 230)                                              1130) 230)                                                    1130)  
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE  
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin (3) şi (4) se majorează cu 300% respectiv:  
Art.294 alin (6) Contravenţia prevăzută  la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la ........) lei la..........)lei, iar cea de la lit.b) (pt. 2007lit.b)-d)cu amendă de la ..........)lei la...........) lei  60)                                        110)                                            440)                                        1360)  200)                                                                      800)                                                                              800)                                                                       2000)           
Art.294 alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la .......) lei la .........) lei 920)                                                           4520) 920)                                                                            4.520)  
LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare  
Extras din norma juridică NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2006        - LEI  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL  2007 -LEI -  
Art. 2 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxsează astfel: x x  
a) până la valoarea de 39,00 lei inclusiv -plafon valoric pt.anul 2006                               a)până la valoarea de 39,00 lei -plafon valoric pt. anul 2007 2 2  
b)între 39,01lei şi 388 lei     - plafon valoric pt. anul 2006                                               b) între39,01 lei şi 388 lei     -plafon valoric pt. anul 2007 2 lei +10%pt.ce depaşeşte 39 lei 2 lei +10% pentru ce depaseste 39 lei  
c)între 388,01 lei şi 3879,00 lei    -plafon valoric pt.anul 2006                                              c)între 388,01 lei şi 3879,00 lei   -plafon valoric pt. anul 2007   37 lei +8 % pt. ce depaşeşte 388 lei 37 lei + 8 % pentru ce depaseste 388 lei  
d )între 3879,01 lei şi 19395,00 lei  - plafon valoric pt. anul 2006                                                        d) între 3879,01 lei şi 19395,00 lei   -plafon valoric pt. anul 2007 316 lei + 6 % pt.ce depaşeşte 3879 lei 316 lei+ 6% ce depaseste 3879 lei  
e)între 19395,01 lei şi 38790,00 lei - plafon valoric pt. anul 2006                                       e) între19395,01 lei şi 38790,00 lei -plafon valoric pt. anul 2007 1247 lei + 4 % pt. ce depaşeşte 19395 lei 1247 lei+4% ce depaseste 19395 lei  
f)între 38790,01 lei şi 193948,00 lei - plafon valoric pt. anul 2006                                         f) între 38790,01 lei şi 193948,00 lei -plafon valoric pt. anul 2007 2023 lei + 2 % pt. ce depaşeşte 38790 lei 2023 lei + 2 % pentru ce depaseste 38790 lei  
g) peste 193948,01 lei                  - plafon valoric pt. anul 2006                                              g) peste 193948,01 lei                  - plafon valoric pt. anul 2007 5126 lei + 1% pt. ce depaşeşte 193948 lei 5126 lei +1 %pentru ce depaseste 193948 lei  
(2) …………………...Taxa aferenta acestei contestaţiei nu poate depaşi suma de………………………………….indiferent de valoarea contestata 194 194  
Art.3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: x x  
a) cereri pentru  constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, facute în cadrul art.111 din  Codul de procedura civila  19 19  
a) cereri în anularea sau declararea nulitaţii unui act juridic 12 12  
b) cereri care privesc dreptul de folosinţa a locuinţelor sau a unor încaperi nelegate  de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedenţiala al caror obiect nu este evaluabil în bani  10 10  
c) cereri pentru stabilirea calitaţii de moştrnitor , a masei succesoriale, cereri de raport, cereri de reducţiune a libertaţilor şi cereri de partaj  19 19  
d) cereri de recuzare în materie civila 4 4  
e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice , precum şi cereri în legatura cu masurile asiguratorii 10 10  
f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 10  
g) contestaţii în anulare 10 10  
h) cereri de revizuire 10 10  
I) acţiuni de ganiţuire,în cazul în care nu cuprind şi revindecarea unei porţiuni de teren 19 19  
j) acţiuni posesoriişi cereri care au ca obiect servituţi 19 19  
k) crereri de stramutare în materie civila 4 4  
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotarârilor  judecatoreşti pronunţate în ţara sau în alte ţari şi a oricaror alte hotarâri sau înscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4 4  
m) cereri introduse de cei vatamaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritaţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege  X X  
- cererea pentru anularea actului  sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris 4 4  
-cereri cu caracter patrimonial ,prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite-10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de  39 39  
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotarârilor disparute, precum şi cereri de repunere în  termen 4 4  
o) cereri pentru încuviinţareaexecutarii silite 10 10  
o) cereri pentru emiterea somaţiei de plata 39 39  
p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 388 388  
r) cereri de asistenţa judiciara, formulate de autoritaţile straine, daca prin convenţii internaţionale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciara internaţionala se efectueaza gratuit  x x  
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 39  
- efectuarea de comisii rogatorii 78 78  
s) cereri de înfiinţare a propririi 10 10  
t) cereri pentru eliberarea de catre instsnţele judecatoreşti de copii de pe hotarârile judecatoreşti,cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2 2  
ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte  1/pagina 1/pagina  
ţ) cereri pentru elberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situaţii rezultate din evidevţele instanţelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 1 1  
u) notificarile şi somaţiile communicate prin executorii judecatoreşti, de fiecare comunicare  4 4  
v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate de a fi utilizate în strainatete 1 1  
x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducatorilor şi interpreţilor 19 19  
Art. 4. Cereri pentru acordarea personalitaţii juridice , pentru autorizarea funcţionarii x x  
a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 39  
b) cereri pentru acordarea personalitaţii juridice ,asociaţiilor fara scop lucrativ , fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum şi pentru   modificarea actelor constitutive ale acestora 19 19  
Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza x x  
a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudecăţii, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora 39 39  
b) cereri pentru recunoaşterea calitaţii de inventator, de titular de brevet , a drepturilor nascute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale ale invantatorului 39 39  
Art 6.În materie comerciala.se taxeaza urmatoarele ccereri x x  
a) cereri pantru înregistrarea sau autorizarea societaţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora , cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societaţi comerciale 39 39  
b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39 39  
c) acţiuni , cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului şi Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare şi a  falimentului institiţiilor bancare 39 39  
d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin 3 din Legea nr. 26/1996 cu modificările şi competările ulterioare (Codul silvic) 19 19  
Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: x x  
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 39 39  
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară 8 8  
c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 6  
Art.8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează: x x  
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici 8 8  
b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 8 8  
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigilului notaruuli public de către Ministerul Justiţiei 4 4  
Art.8. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin (1) se taxează cu ………) 2 2  
Art.8. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează x x  
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti 8 8  
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoreşti de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită 8 8  
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc 4 4  
Art.9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătura privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se  taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel: x x  
a) până la 388 lei inclusiv   - plafon valoric pentru anul 2006                                             a) până la 388 lei inclusiv   -plafon valoric pentru anul 2007 4%,dar nu mai puţin de 4 lei 4%,dar nu mai puţin de 4 lei  
b) de la 388,01 lei la 1940,00 lei- plafon valoric pentru anul 2006                                 b) de la 388,01 lei la 1940,00 lei- plafon valoric pentru anul 2007  16 lei + 3 % pentru suma ce depăşeşte 388 lei 16 lei + 3 % pentru suma ce depăşeşte 388 lei  
c) de la 1940,01 lei la 3879,00 lei- plafon valoric pentru anul 06                                         c) de la 1940,01 lei la 3879,00 lei- plafon valoric pentru anul 07  62 lei + 2 % pentru suma ce depăşeşte 1940 lei 62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 1940 lei  
d) de la 3879,01 lei la 5784,00 lei - plafon valoric pentru anul 06                                        d) de la 3879,01 lei la 5784,00 lei - plafon valoric pentru anul 07  101 lei + 1,5 % pentru suma ce depăşeşte 3879 lei 101 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 3879 lei  
e) peste 5784,00 lei              - plafon valoric pentru anul 2006                                           e) peste 5784,00 lei              - plafon valoric pentru anul 2007  136 lei + 1 % pentru suma ce depăşeşte 5784 lei 136 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 5784 lei  
(4)Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de  39 39  
(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice  a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie 4 4  
(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul -lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările şi completarile ulterioare, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate 8 8  
(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară 2 2  
Art. 11 (2) se timbrează cu…………..) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:……………….. 4 4  
Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie 8 8  
Art.13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de palata taxei judiciare de timbru potrivit legii 8 8  
ORDONANŢA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată  
ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A ACTELOR I SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU  
Extras din norma juridică NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2006             - LEI-  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007 -LEI -  
1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect costituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează x x  
a) până la 14518 lei                        - plafon valoric pentru anul 2006  3% dar nu mai puţin de 29 lei x  
b) de la 14518 lei la 29149 lei      - plafon valoric pentru anul 2006  437 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 14518 lei x  
 c) de la 29149 lei la 58185 lei        - plafon valoric pentru anul 2006  728 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 29149 lei x  
d) de la 58.185 lei la 291036 lei     - plafon valoric pentru anul 2006  1164 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 58185 lei x  
e) de la 2910355 lei la 582185,00 lei - plafon valoric pentru anul 06 3492 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 291036 lei x  
  f) peste 582185,00 lei                     - plafon valoric pentru anul 2006  5677 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 582185 lei x  
2. Autentificarea testamentelor 9 x  
3. Autentificarea actelor de partaj 29 x  
4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) 9 x  
5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de ipotecă 12 x  
6. Autentificarea contractelor de comodat şi încheiere de bunuri 15 x  
7. Autentificarea procurilor 6 x  
8.Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-8 15 x  
9. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare a acestora 29 x  
10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole precum şi a  actelor de modificare a acestora 12 x  
11. Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor fără scop patrimonial ş ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de modificare 12 x  
12. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani 2 x  
13. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titlusi la ordin  29 x  
14. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, fare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act 6 x  
15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului public pentru fiecare copie 2 x  
16.Legalizarea traducerii de către notarul  public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar 3 x  
17.primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar 2 x  
18. Eliberarea de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte originale 3 x  
19. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte astfel: x x  
  a) până la 5784,00 lei            - plafon valoric pentru anul 2006  3% dar nu mai puţin de 6 lei pentru fiecare moştenitor x  
 b) de la 5784,01 lei la 29149,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 175 lei+2% pentru suma ce depăşeşte 5784 lei x  
c) de la 29149,01 lei la 58185,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 641 lei+1% pentru suma ce depăşeşte 29149 lei x  
d) peste 58185 lei   - plafon valoric pentru anul 2006  932 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 58185 lei x  
20. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act 2 x  
Potrivit prevederilor art.VI pct.9 din Legea nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 01.01.2007 se abrogă dispoziţiile O.G. Nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.586 din 07.08.2002, pe cale de consecinţă pentru anul 2007 nu sunt prevăzute niveluri lae taxelor respective.  
LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare  
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU  
Nr.Crt. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice  
Extras din norma juridică NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2006            - LEI-  NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2007 -LEI -  
CAP. 1   Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice x x  
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 1 1  
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x  
               -   pentru animale sub 2 ani  1 1  
               -   pentru animale peste 2 ani 1 1  
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x x  
              -  pentru animale sub 2 ani 1 1  
              -  pentru animale peste 2 ani 3 3  
4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 4 4  
5. Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 1 1  
6. Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar 1 1  
7 Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 11 11  
8. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 1 1  
9. Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române a  actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 1 1  
10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 1 1  
11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 1 1  
CAP.2. Taxe pentru eliberare sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit x x  
1. Acte de identitate: x x  
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoane fără cetăţenie 1 1  
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea  domiciliului sau a reşedinţei 1 1  
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 4 4  
d) eliberarea unor noi cărţi , buletine de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 4 4  
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei 1 1  
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 2 2  
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 1 1  
CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere x x  
1.Taxe pentru examinarea candidaţilor care au adsolvit o şcoală de conducători de autovehicule: x x  
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1 3 3  
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A 4 4  
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B,B1, B+E 5 5  
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1,D1,Tr. 10 10  
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,D1+E, C,D,Tb,Tv 12 12  
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E,D+E 15 15  
2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct.3 de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule  
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat dublu taxelor prevăzute la pct.1 dublu taxelor prevăzute la pct.1  
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz, la pct.2 sau 3  de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz, la pct.2 sau 3   
CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizate provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe x x  
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x x  
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv 26 26  
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv 52 52  
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 104 104  
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 7 7  
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 296 296  
CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991* 11,00 lei/hectar sau fracţiune de hectar    
Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.  
NOTĂ*)Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la cap.V din anexa la Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează